8 mars 2023

Sammanbrott för rättsstaten

 

Den s k Nato-proposition som utrikesminister Tobias Billström presenterade i går markerar ett sammanbrott för rättsstaten Sverige.

Läs varför!

Regeringen föreslår två lagändringar (i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall samt lagen om operativt militärt stöd). Båda ändringarna är helt obetydliga. I det senare fallet står det redan sedan 2020 att regeringen kan påkalla stöd av Nato.

Däremot nonchaleras fullständigt den övergripande frågan om Nato-anslutningens förenlighet med gällande grundlag. Billström nöjer sig med att säga (sid 7) att "vissa rättsliga frågor" och "eventuella författningsändringar" utreds av en sakkunnig person som ska redovisa sina resultat senast 15 december men göra en delredovisning 31 mars 2023.

Detta är att kasta in jästen efter degen!

Så länge grundlagen endast medger avtal med internationell organisation "för fredligt samarbete" är anslutning till Nato grundlagsvidrig.

Det vet Billström och det är därför det nu fifflas!

För att dölja fifflet skapas en konstgjord stämning av överhängande brådska.

Motionstiden förkortas till fem dagar. Det innebär att de folkvalda tystas innan det uppstår risk för att enmansutredaren lägger "grundlagsproblematiken" (Peter Hultqvists oförsiktiga uttryck) i dagen.

Regeringen väljer att föreslå ett enkelt riksdagsbeslut och inte ett beslut i särskild ordning (3/4 majoritet alternativt två beslut med mellanliggande val) som lagstiftaren föreskriver i så viktiga frågor som gäller överlåtelse av förvaltningsuppgifter till en militärpakt.

Detta är det STORA FIFFLET.

Sen är propositionen även full av annat fiffel som jag inte ska gå in närmare på:

- Beskrivningen av det säkerhetspolitiska läget är en slarvig upprepning av tidigare mantra.

-  Beskrivningen av Nato:s kärnvapenkomponent är osaklig och polemisk. Att säga att "Nato äger inga kärnvapen" är att vilseföra allmänheten. Det tar ca 10 sekunder att googla på Nato och kärnvapen och komma till följande svar från Natos egen fatabur:

Kärnvapen är en central komponent i Natos övergripande kapacitet för avskräckning och försvar, tillsammans med konventionella och missilförsvarsstyrkor. Nato är engagerat i vapenkontroll, nedrustning och icke-spridning, men så länge det finns kärnvapen kommer det att förbli en kärnvapenallians.

- Tobias Billströms påståenden på presskonferensen igår om att Sverige inte kommer att få kärnvapen på sitt territorium saknar helt grund. Varken Danmark eller Norge har uppnått några garantier mot placering av kärnvapen på sina territorier. USA:s politik att hemlighålla var vapnen är placerade och i varje läge "varken bekräfta eller förneka" existens av kärnvapen ombord på gästande farkoster, gör Billströms uttalande fullständigt värdelöst.

Som han själv framhåller lämnades Sveriges ansökan in utan några förbehåll.

- Regeringens skrivelse redovisar inte de tunga invändningarna i  Stockholms universitets remissvar på Ds 2022:24 och nämner inte heller kritiken mot att regeringen tänker ansluta Sverige till Nato i strid mot gällande grundlag.

Jag har sagt det förr och jag upprepar det: Om regeringen fullföljer linjen att slutföra Nato-anslutningen utan hänsyn till hindren i gällande grundlag är det liktydigt med en statskupp.

Må vara en statskupp med instämmanden av ett chockat och disciplinerat parlament där avvikande åsikter effektivt eliminerats genom öronbedövande propaganda från det militär-industriellt-mediala komplexet.

Men en statskupp är det i den meningen att man förverkligar sina önskningar genom att förvandla författningen, regeringsformen, till makulatur.

Det berövar också den stundande Nato-anslutningen all legitimitet, vilket inte tycks bekymra USA och dess verktyg det bittersta.

Om svenska politiker och media under total tystnad låtit USA begå krigshandlingar i svensk ekonomisk zon, varför skulle då någon besvära sig med att syna Nato-anslutningens lagenlighet?

Stefan Lindgren

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.