24 mars 2023

Grundlagsfifflet


Nu har det klarnat exakt hur regeringen konstruerat fifflet som ska göra det möjligt att ansluta landet till Nato och hoppa över grundlagens stadgande att beslutanderätt bara kan överlåtas på "en mellanfolklig organisation för fredligt samarbete".

Man blundar helt enkelt för denna paragraf och hänvisar till en paragraf som gäller överlåtelse av beslutanderätt av mindre betydelse.

Läs noga följande utdrag ur Regeringsformens tionde kapitel:

Överlåtelse av beslutanderätt utanför EU-samarbetet

7 §   I andra fall än de som avses i 6 § kan beslutanderätt som direkt grundar sig på denna regeringsform och som avser meddelande av föreskrifter, användningen av statens tillgångar, rättskipnings- eller förvaltningsuppgifter eller ingående eller uppsägning av internationella överenskommelser eller förpliktelser, i begränsad omfattning överlåtas till en mellanfolklig organisation för fredligt samarbete, till vilken riket är eller ska bli anslutet, eller till en mellanfolklig domstol.

Beslutanderätt som avser frågor om stiftande, ändring eller upphävande av grundlag, riksdagsordningen eller lag om val till riksdagen eller frågor om begränsning av någon av de fri- och rättigheter som avses i 2 kap. får inte överlåtas enligt första stycket.

Riksdagen fattar beslut om överlåtelse i den ordning som anges i 6 § andra stycket. Lag (2010:1408).

8 §   Rättskipnings- eller förvaltningsuppgifter som inte direkt grundar sig på denna regeringsform kan, i andra fall än de som avses i 6 §, genom beslut av riksdagen överlåtas till en annan stat, till en mellanfolklig organisation eller till en utländsk eller internationell inrättning eller samfällighet. Riksdagen får i lag bemyndiga regeringen eller någon annan myndighet att i särskilda fall besluta om en sådan överlåtelse.

I utrikesutskottets betänkande heter det att regeringen gör bedömningen att ett deltagande av Nato-styrkor  i försvaret av  Sverige är en förvaltningsuppgift av militära lägre grad och alltså hänförbar till 8 §.  En paragraf där passande nog beskrivningen "för fredligt samarbete" inte finns med.

Hade i stället Nato-anslutningen bedömts innebära överföring av beslutanderätt på högre nivå, "som direkt grundar sig på denna grundlag" så hade grundlagen satt stopp.

Det är uppenbart att lagstiftarens mening varit att spärra en anslutning till en  utländsk militärpakt genom ett enkelt riksdagsbeslut.

Anslutning till Nato gäller ju inte bara att ta emot hjälp. Det handlar också om att svensk krigsmakt ska kunna sättas in utomlands. Det handlar om att Sverige blir direkt beroende av Nato-beslut om att gå i krig eller sluta fred. Alltsammans grundlagsreglerade uppgifter.

Genom att inte låtsas om  7 §   och bara hänvisa till 8 §  skapas ett sken av grundlagsenlighet. I själva verket vränger det lag.

Det står också klart om man går till förarbetena till grundlagen att lagstiftarna menade att anslutning till en militärpakt var något som förutsatte grundlagsändringar.

Men eftersom Sverige är ett land som inte kan baxas in i Nato under normala förhållanden, utan endast i en krigspsykos, är det bråttom, bråttom, så bråttom att inte någon enda ledamot av Sveriges riksdag upptäckt eller vågat upptäcka grundlagsfifflet.
För att vara helt tydlig: om regering och riksdag ska följa grundlagen behövs det två riksdagsbeslut med mellanliggande val. Då öppnas en möjlighet till folkomröstning.
Stefan Lindgren

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.