27 jan. 2021

Putins tal till Världsekonomiskt forum i Davos


Idag deltog Rysslands president Vladimir Putin i Världsekonomiskt forum i Davos, som i år genomfördes som en onlinekonferens på grund av den pågående pandemin.

Han påminde sig att han första gången deltog i detta arrangemang 1992, när han var ansvarig för S:t Petersburgs utrikesekonomiska förbindelser.Det är faktiskt svårt att inte märka de grundläggande omvandlingarna i den globala ekonomin, politiken, det sociala livet och tekniken, inledde presidenten. Pandemin av coronavirus har blivit en allvarlig utmaning för hela mänskligheten, vilket bara har sporrat, påskyndat strukturella förändringar, vars förutsättningar har uppstått för länge sedan.

Pandemin har samtidigt förvärrat de problem och obalanser som tidigare ackumulerats i världen. Det finns all anledning att tro att det finns risk för ytterligare upptrappning av motsättningarna. Och sådana trender kan visa sig på nästan alla områden.

Naturligtvis finns det inga direkta paralleller i historien. Men vissa experter - jag respekterar deras åsikt - jämför den nuvarande situationen med 1930-talet. Vare sig man håller med om det eller ej finns det vissa analogier i omfattning och komplexitet i de potentiella systemhot vi möter.

Vi ser en kris för tidigare modeller och verktyg för ekonomisk utveckling. Den sociala stratifieringen: stärks både globalt och inom enskilda länder. Det  har vi talat om förut. Men detta i sin tur orsakar i dag en skarp polarisering av allmänhetens åsikter, framkallar tillväxten av populism, höger- och vänsterradikalism liksom andra ytterligheter, och de inhemska politiska processerna försämras och hårdnar även i de ledande länderna.

Allt detta påverkar oundvikligen de internationella förbindelsernas karaktär och tillför dem inte stabilitet och förutsägbarhet. Internationella institutioner försvagas, regionala konflikter mångdubblas och den globala säkerheten försämras.

Mitt samtal med Förenta staternas president i går och förlängningen av det strategiska vapenbegränsningsfördraget har redan nämnts. Naturligtvis är detta ett steg i rätt riktning. Likväl har  motsättningarna vridits upp i en spiral. Som vi vet förvandlades oförmågan och oviljan att lösa sådana problem under 1900-talet till en katastrof under andra världskriget.

Naturligtvis är en sådan global "het" konflikt, hoppas jag, i princip omöjlig. Jag hoppas verkligen det. Det skulle betyda slutet för civilisationen. Men, återigen, situationen kan utvecklas oförutsägbart och okontrollerat. Om inte, naturligtvis, något görs för att förhindra att det händer.

Det finns en risk att vi möter en verklig störning i världsutvecklingen, en allas kamp mot alla och ett försök att lösa hotande motsättningar genom att söka "interna" och "externa" fiender, inklusive förstörelse inte bara av sådana traditionella värderingar som familjen (som vi i Ryssland vårdar) , utan  också grundläggande friheter, inklusive rätten att välja och rätten till privatliv.

Jag noterar här att den sociala och värdekrisen redan resulterat i negativa demografiska konsekvenser, på grund av vilka mänskligheten riskerar att förlora hela civilisations- och kulturkontinenter.

Vårt gemensamma ansvar i dag är att undvika en sådan möjlighet, som liknar en dyster dystopi, för att säkerställa utvecklingen på en annan, positiv, harmonisk och kreativ bana.

I detta avseende kommer jag att utveckla de viktigaste utmaningarna som jag tror att världssamfundet står inför nu.

Den första är socioekonomisk.

Ja, att döma av statistiken kan de senaste fyrtio åren, även med beaktande av de djupa kriserna 2008 och 2020,  kallas för en framgångsrik period eller till och med exceptionellt framgångsrik period för världsekonomin. Sedan 1980 har den globala BNP fördubblats i verklig köpkraft per capita. Detta är verkligen en positiv indikator.

Globalisering och inhemsk tillväxt har lett till en stark återhämtning i utvecklingsländerna och har lyft mer än en miljard människor ur fattigdom. Så om vi tar en inkomstnivå på 5,5 USD per person och dag (i köpkraftsparitet), enligt Världsbanken, till exempel i Kina, har antalet personer med lägre inkomster minskat från 1,1 miljarder 1990 till mindre än 300 miljoner de senaste åren. Detta är definitivt en framgång för Kina. Och i Ryssland har siffran minskat från 64 miljoner människor 1999 till cirka 5 miljoner för närvarande.

Ändå är huvudfrågan, vars svar i många avseenden ger en förståelse för de aktuella problemen, vad som var kännetecknande för en sådan global tillväxt.

Utvecklingsländer har som sagt gynnats mycket genom att dra nytta av den växande efterfrågan på sina traditionella och även nya produkter. Denna integration i den globala ekonomin har dock resulterat i mer än bara jobb och exportintäkter. Den har också lett till sociala kostnader. Inklusive ett stort gap i medborgarnas inkomster.

Men hur är det med de utvecklade ekonomierna, där det genomsnittliga välståndet är mycket högre? Paradoxalt nog visade sig här en ännu större klyfta. Så, enligt Världsbanken, om till exempel 3,6 miljoner människor år 2000 levde med en inkomst på mindre än 5,5 dollar per dag i USA, så fanns det 2016 redan 5,6 miljoner människor med sådana inkomster.

Under samma period ledde globaliseringen till en betydande ökning av vinsten för stora multinationella företag, främst amerikanska och europeiska företag.

Förresten är trenden i de utvecklade ekonomierna i Europa densamma som i USA.

Men återigen, när det gäller företagets vinst, vem fick intäkterna? Svaret är känt, det är uppenbart - en procent av befolkningen.
 

I ett antal utvecklade länder har mer än hälften av medborgarnas inkomster stagnerat och inte ökat under de senaste 30 åren. Men kostnaderna för utbildning och vårdtjänster har ökat. Och vet ni hur mycket? Tre gånger.

Det vill säga miljontals människor, även i rika länder, har upphört att se möjligheten att öka sina inkomster. Samtidigt står de inför problem, hur de ska försörja sig och hålla sig och sina föräldrar friska, hur de kan erbjuda sina barn utbildning av hög kvalitet.

Enligt Internationella arbetsorganisationen studerade 21 procent, eller 267 miljoner unga människor i världen 2019 inte någonstans och arbetade inte någonstans. Och även bland arbetande människor (här är en intressant indikator), även bland arbetande människor, lever 30 procent med en inkomst under 3,2 US-dollar per dag vid köpkraftsparitet.

Sådana snedvridningar i den globala socioekonomiska utvecklingen var ett direkt resultat av den politik som bedrevs på 1980-talet och genomfördes ofta på ett vulgärt och dogmatiskt sätt. Denna politik baserades på det så kallade "Washington Consensus". Med sina oskrivna regler prioritera den politiken privat skuldbaserad tillväxt i en miljö av avreglering och låga skatter på de rika och företagen.

Som sagt har coronaviruspandemin bara förvärrat dessa problem. Förra året var nedgången i den globala ekonomin den största sedan andra världskriget. Nästan 500 miljoner jobb gick förlorade. Visserligen  återställdes hälften av dem i slutet av året. Men det är fortfarande nästan 250 miljoner förlorade jobb. Detta är en stor och mycket alarmerande siffra. Bara under de första nio månaderna i fjol  uppgick förlusten av arbetsinkomster över hela världen till 3,5 biljoner dollar. Och denna siffra fortsätter att växa. Detta innebär att den sociala spänningen i samhället också växer.

Samtidigt är det inte lätt att återhämta sig efter krisen. Om problemet för 20-30 år sedan kunde ha lösts genom att stimulera med makroekonomisk politik (förresten gör det numera hela tiden), har sådana mekanismer i dag faktiskt uttömt sig själva och fungerar inte. Denna resurs är praktiskt taget uttömd. Det är inte mina ogrundade uttalanden.

Enligt IMF: s uppskattningar har alltså den offentliga och privata sektorns totala skuld kommit nära 200 procent av den globala BNP. Och i vissa ekonomier översteg den 300 procent av den nationella BNP. Samtidigt ligger utvecklade länder praktiskt taget på noll överallt. Och i viktiga utvecklingsländer - på historiskt minimala nivåer.

Allt detta gör det i princip omöjligt att stimulera ekonomin med traditionella instrument genom att öka den privata utlåningen. Den så kallade kvantitativa lättnaderna, som bara ökar och blåser upp värdet på finansiella tillgångar till en "bubbla", leder till ytterligare stratifiering i samhället. Och den växande klyftan mellan den "verkliga" och "virtuella" ekonomin representerar ett verkligt hot och är full av allvarliga, oförutsägbara chocker.

En del hyser förhoppningar om att det ska vara möjligt att "återställa" den tidigare tillväxtmodellen  med snabb teknisk utveckling. De senaste 20 åren har faktiskt lagt grunden för den så kallade fjärde industriella revolutionen, som bygger på den utbredda användningen av artificiell intelligens, automatisering och robotlösningar. Coronaviruspandemin har kraftigt påskyndat en sådan utveckling.

Denna process ger dock upphov till nya strukturella förändringar, först och främst tänker jag på  arbetsmarknaden. Många människor riskerar att bli arbetslösa. Dessutom drabbar detta ofta den så kallade medelklassen, som är  grunden för alla moderna samhällen.

Tillväxten av ekonomiska problem och ojämlikhet splittrar samhället, skapar social, ras och nationell intolerans, och sådan spänning bryter ut även i länder med till synes väletablerade civila och demokratiska institutioner som är utformade för att utjämna och eliminera sådana fenomen och överdrifter.

Jag vill belysa en annan principfråga. Modern teknologiska och framför allt digitala jättar har blivit allt viktigare i samhället. Det pratas mycket om det nu, särskilt när det gäller de händelser som ägde rum i USA under kampanjen. Och det är inte längre bara ekonomiska jättar, på vissa områden konkurrerar de de i praktiken med stater. Deras publik är de miljardtals användare som tillbringar mycket av sina liv inom dessa ekosystem.

Hur mycket av sådan monopolism motsvarar allmänhetens intresse? Var finns gränsen mellan framgångsrika globala affärer och försök att efter eget gottfinnande styra samhället, ersätta legitima demokratiska institutioner...? Vi har alla sett det i USA alldeles nyss, och alla förstår vad jag pratar om. Jag är säker på att de allra flesta människor delar oron, även de som idag deltar i detta evenemang.

Den tredje utmaningen, eller snarare det tydliga hot vi kan komma att möta under det kommande årtiondet, är slutligen den ytterligare försämringen av hela uppsättningen internationella problem, tendensen att skylla olösta och växande interna socioekonomiska problem på någon annan och omdirigera medborgarnas irritation och missnöje. Och vi ser det redan, vi känner hur inslaget av propaganda och retorik växer, inklusive påtryckningar på de länder som inte accepterar att spela  rollen som lydiga satelliter. Vi ser det på bruket av handelshinder, illegitima sanktioner, restriktioner för de finansiella, tekniska och informationsmässiga sfärerna, som kan förväntas bli mer aggressiva.

Ett sådant spel utan regler ökar kritiskt riskerna för ensidig användning av militärt våld - det är faran. Detta multiplicerar sannolikheten för att nya hotspots dyker upp på vår planet. 

Samtidigt får vi absolut inte förlora en positiv syn på framtiden, vi måste fortsätta att engagera oss för en kreativ agenda. Det skulle vara naivt att erbjuda några universella mirakulösa recept för att lösa dessa problem. Men vi måste alla försöka utveckla gemensamma strategier, för att närma våra positioner så långt som möjligt och identifiera källor som genererar globala spänningar.

Det är nu viktigt att gå från ett allmänt uttalande till handling, att inrikta verkliga ansträngningar och resurser på att åstadkomma både en minskning av den sociala ojämlikheten inom enskilda länder och en gradvis konvergens av den ekonomiska utvecklingsnivån i olika länder och regioner i världen. Då blir det inga migrationskriser.

Texten är avkortad. Läs hela Putins tal på engelska här.


1 kommentar:

  1. Säger som jag så för över 6 år sen. Öst och väst byter plats i tänkande och handling.

    SvaraRadera

Underteckna med ditt namn.