23 sep. 2020

Putins FN-talIgår höll Rysslands president Putin ett tal till FN:s generalförsamling på videolänk.

Bland annat erbjöd Putin alla FN-anställda kostnadsfri vaccinering med det nya ryska coronavaccinet Sputnik V.


Mina damer och herrar!

I år firar världssamfundet två utan överdrift historiska jubiléer - 75-årsjubileet för slutet av andra världskriget och av FN:s bildande.

Betydelsen av dessa för alltid förknippade händelser kan inte betonas för mycket. 1945 besegrades nazismen, ideologin om aggression och hat krossades och alliansens erfarenhet och anda, förståelsen för det enorma pris som betalades för freden och den gemensamma segern gjorde det möjligt att bygga en fredlig världsordning efter kriget. Dess ovillkorliga grund var FN-stadgan, som fortfarande är den viktigaste källan till internationell rätt.

Jag är övertygad om att denna årsdag förpliktar oss att minnas de bestående principerna för mellanstatligt umgänge som fastställts i FN-stadgan, och världsorganisationens grundare formulerade dem mycket tydligt och entydigt: jämlikhet mellan suveräna stater, icke-inblandning i deras interna angelägenheter, folkens rätt att bestämma sitt eget öde, förbud mot att använda hot eller våld; politisk lösning av tvister.

Med tanke på de senaste decennierna kan vi säga att FN, oavsett svårigheterna under det kalla kriget, viktiga geopolitiska förändringar och de nuvarande invecklade världspolitiken uppfyller sitt huvudsakliga uppdrag - att skydda freden, främja en hållbar utveckling av folk och kontinenter och hjälpa till att övervinna lokala kriser.

FN:s enorma potential och erfarenhet är betydelsefull och fungerar som en bra grund för att gå vidare. Ty FN får, lika lite som någon internationell organisation eller regional struktur, stelna utan måste återspegla 2000-talets dynamik i sin utveckling, konsekvent anpassa sig till verkligheten i den moderna världen, och verkligen bli mer komplex, multipolär, flerdimensionell.

De förändringar som sker har naturligtvis inverkan på FN: s huvudsakliga organ - säkerhetsrådet, på diskussionen om hur detta kan reformeras. Vår logik är att säkerhetsrådet mer fullständigt bör ta hänsyn till alla länders intressen, hela mångfald av deras positioner, baserat på principen om det bredaste samförstånd mellan stater, men samtidigt, vilket liksom tidigare fungerat som en avgörande länk i det globala systemet, som inte kan åstadkommas utan att bevara vetorätten för säkerhetsrådets permanenta medlemmar. 

Denna rättighet för fem kärnvapenmakter som vann andra världskriget återspeglar än idag den verkliga militärpolitiska balansen. Och framför allt är detta är ett absolut nödvändigt och unikt instrument som inte tillåter ensidiga handlingar som kan leda till militär kollision mellan de största staterna, utan gör det möjligt att söka en kompromiss eller åtminstone undvika beslut som är kategoriskt oacceptabla för andra, att agera inom ramen för internationell rätt och inte i någon skakig gråzon av godtycklighet och illegitimitet.

Och, som diplomatisk praxis visar, fungerar detta verktyg i kontrast till den sorgliga upplevelsen av Nationernas förbund före kriget med dess ändlösa samtal, förklaringar utan mekanismer för verklig handling, utan att ge stater och folk som råkat i olycka någon rätt till hjälp och skydd.

Att glömma historiens lärdomar är kortsynt och extremt oansvarigt - liksom försök att politisera, att inte bygga på fakta, utan på spekulationer, och godtyckligt tolka andra världskrigets orsaker, förlopp och resultat i syfte att ändra besluten från de allierade konferenserna och Nürnbergdomstolen.

Detta är inte bara en gemenhet och ett brott mot minnet av dem som stred mot nazismen. Det är ett direkt, destruktivt slag mot grunden för efterkrigstidens världsordning, vilket är särskilt farligt under förhållanden när den globala stabilitet är utsatt för allvarliga påfrestningar, när vapenkontrollsystemet försämras, regionala konflikter inte avtar och hoten från terrorism, organiserad brottslighet och narkotikahandel eskalerar.

Vi står alla inför en helt ny utmaning - coronaviruspandemin. Sjukdomen har drabbat miljontals människor direkt, berövat oss det mest värdefulla - hundratusentals människoliv. Karantäner, stängning av gränser, skapande av många svåra problem för medborgare i nästan alla stater - allt detta är dagens verklighet. Detta är särskilt svårt för människor i äldre generationer, som på grund av tvingade begränsningar ibland under veckor eller till och med månader inte kunnat krama sina nära och kära, barn och barnbarn.

Experter har ännu inte helt utvärderat omfattningen av den socioekonomiska chocken i samband med epidemin och alla dess långsiktiga konsekvenser. Men det är redan uppenbart att återställandet av den globala ekonomin kommer att ta lång, mycket lång tid. Dessutom kommer de tidigare testade antikrisåtgärderna inte alltid att fungera. Nya, icke-standardiserade lösningar kommer att krävas.

Vi kan bara lösa dem tillsammans, och detta är en stor uppgift för både FN och G20-staterna och naturligtvis för andra ledande mellanstatliga organisationer och integrationssammanslutningar, som också går igenom svåra tider på grund av pandemins konsekvenser och behöver i grunden nya horisonter och utvecklingsmål.

Det är denna idé om högkvalitativ integrationstillväxt, "integration av integrationer" som kommer till uttryck i det ryska initiativet för att bilda ett större eurasiskt partnerskap med deltagande av alla asiatiska och europeiska länder utan undantag. Det är ytterst pragmatiskt och blir nu ännu mer relevant.

Dessutom vill jag än en gång uppmärksamma det ryska förslaget att införa så kallade gröna korridorerna, fria från handelskrig och sanktioner, främst för nödvändighetsvaror, livsmedel, mediciner, personlig skyddsutrustning, som efterfrågas specifikt för att bekämpa pandemin.

Och i allmänhet kan en sådan rensning, att befria världshandeln från hinder, förbud, restriktioner och olagliga sanktioner vara en bra hjälp för att återställa global tillväxt och minska arbetslösheten. Enligt experter motsvarar minskningen av sysselsättningen i världen under andra kvartalet i år 400 miljoner arbetstillfällen och allt måste göras för att en sådan arbetslöshet inte permanentas, för att människor ska kunna återvända till arbetet, försörja sina familjer och inte råka i fattigdomens grepp, utan framtidsutsikter i livet.

Detta är verkligen det mest akuta globala sociala problemet, så politikens uppdrag är nu att bana väg för handel, gemensamma projekt och rättvis konkurrens och inte bakbinda händerna för näringsliv och affärsinitiativ.

Pandemin har tillspetsat ett antal etiska, tekniska och humanitära frågor. Avancerad digital teknik har således gjort det möjligt att snabbt bygga om systemet för utbildning, handel och tjänstesektor, etablera distansutbildning och online-kurser för människor i olika åldrar. Artificiell intelligens har hjälpt läkare mer exakt och snabbt ställa diagnoser och välja de bästa behandlingarna.

Men som alla andra innovationer tenderar digital teknik att spridas okontrollerbart och kan, i likhet med konventionella vapen, falla i händerna på alla slags radikaler och extremister, inte bara i konfliktregioner utan också i ganska välmående länder, vilket ger upphov till enorma risker.

I det avseendet förtjänar frågor om cybersäkerhet och användningen av avancerad digital teknik den allvarligaste diskussion på FN-plattformen. Det är viktigt att få höra och förnimma människor farhågor för i vilken utsträckning deras rättigheter kommer att skyddas under den nya eran: rätten till privatliv, egendom och säkerhet.

Vi måste lära oss att använda ny teknik till mänsklighetens nytta, hitta rätt balans mellan incitament för utveckling av artificiell intelligens och motiverade restriktiva åtgärder, gemensamt komma överens om en reglering som skulle utesluta potentiella hot, som inte bara är militära, utan också riktar sig mot vår tekniska säkerhet, våra traditioner, lag och moral i den mänskliga samvaron.

Jag skulle vilja notera att läkare, volontärer, medborgare i olika länder under pandemin visat och visar oss alla exempel på ömsesidig hjälp och stöd, och denna solidaritet känner inga gränser. Många länder har också osjälviskt och öppet hjälpt och hjälpt varandra. Men det fanns också tillfällen då ett underskott av humanism kom till uttryck och, om man så vill, en brist på välvilja i relationerna på mellanstatlig, officiell nivå.

Vi tror att FN:s auktoritet kan bidra till att stärka och höja den humanitära, mänskliga komponentens roll i multilaterala och bilaterala förbindelser, såsom i utbytesverksamhet mellan folkrörelser och ungdomar, i kulturella, sociala och utbildningsprogram, samarbete inom sport, vetenskap, teknik, miljöskydd och människors hälsa.

När det gäller hälso- och sjukvård är det nu liksom i ekonomin nödvändigt att ta bort så mycket som möjligt av det som hindrar  partnerskap. Vårt land har gjort och deltar aktivt i globala och regionala insatser för att bekämpa COVID-19, ger hjälp till de mest drabbade staterna både på bilateral basis och i multilaterala format.

Vi gör detta främst med tanke på den samordningsroll som spelas av Världshälsoorganisationen, vilken ingår i FN-strukturen. Vi anser att WHO: s potential måste stärkas kvalitativt. Ett sådant arbete har redan börjat och Ryssland kommer att ta delta mycket aktivt i det.

Ryska läkares ansamlingen av vetenskaplig och klinisk erfarenhet liksom uppbyggnaden av produktionspotential har gjort det möjligt att snabbt utveckla en serie testsystem och läkemedel för att upptäcka och behandla coronavirus och sedan registrera världens första vaccin, Sputnik-V.

Jag upprepar igen: vi är helt öppna och inställda på partnerskap. I detta avseende tar vi initiativet till att hålla en online-konferens på hög nivå inom en snar framtid med deltagande av stater som är intresserade av samarbete i utvecklingen av vacciner mot coronavirus.

Vi är redo att dela med oss av vår erfarenhet och fortsätta att interagera med alla stater och internationella strukturer, inklusive leveranser till andra länder av det ryska vaccinet, vilket har bevisats vara tillförlitligt, säkert och effektivt. Ryssland är övertygat om att det nu är nödvändigt att använda all kapacitet inom den globala läkemedelsindustrin för att säkerställa fri tillgång till vaccinationer för medborgare i alla stater inom överskådlig framtid.

Vem som helst kan råka ut för det farliga viruset. FN:s personal, dess huvudkontor och regionala strukturer har inte undgått att drabbas. Ryssland är redo att tillhandahålla all nödvändig kvalificerad hjälp till FN, i synnerhet erbjuder vi vårt vaccin gratis för frivillig vaccination av anställda i organisationen och dess förgreningar. Vi får sådana förfrågningar från kollegor i FN, och vi kommer inte att nonchalera dem.

Vad mera är principiellt viktigt på dagens agenda? Naturligtvis bör både frågorna om miljön och klimatförändringarna stå i centrum för gemensamma insatser.

De relevanta multilaterala konventionerna, fördragen och protokollen inom FN:s ram har helt bevisat sin relevans. Vi uppmanar alla stater att ta en ansvarsfull ställning till deras efterlevnad, särskilt när det gäller att uppnå målen i Parisavtalet.

Kära kollegor!

Jag vill åter betona: Ryssland kommer att göra allt för att främja en fredlig, politisk-diplomatisk lösning av regionala kriser och konflikter och för att säkerställa strategisk stabilitet.

Trots alla tvister och meningsskiljaktigheter, ibland missförstånd och ibland ren misstro hos vissa kollegor, kommer vi ständigt att föreslå konstruktiva, förenande initiativ, främst inom vapenkontrollområdet för att stärka de fördragsregimer som gäller här. Detta gäller även förbudet mot kemiska, biologiska och toxinvapen.

Den prioriterade frågan som kan och måste lösas snabbt är naturligtvis utvidgningen av Rysslands och Förenta staternas fördrag om strategiska offensiva vapen, som löper ut i februari 2021, mycket snart. Vi för nu förhandlingar om detta med våra amerikanska partners.

Dessutom räknar vi med ömsesidig återhållsamhet vid införandet av nya missilsystem. Låt mig tillägga - och betona - att Ryssland sedan förra året iakttagit ett moratorium för utplacering av medel- och kortdistansmissiler i Europa och andra regioner i världen, så länge Amerikas förenta stater avstår från sådana åtgärder. Tyvärr har vi ännu inte hört någon reaktion på vårt förslag från våra amerikanska partners eller deras allierade.

Jag tror att sådana ömsesidiga steg i specifika frågor skulle skapa en bra grund för att inleda en seriös, djup konversation om hela uppsättningen faktorer som påverkar den strategiska stabiliteten. Dess mål skulle vara att nå övergripande överenskommelser, att bilda en solid grund för en internationell säkerhetsarkitektur som tar hänsyn till tidigare erfarenheter på detta område och helt uppfyller inte bara moderna utan också framtida militära, politiska och teknologiska realiteter.

I synnerhet tar Ryssland initiativ till att ingå ett rättsligt bindande avtal med deltagande av alla ledande rymdmakter, som skulle föreskriva förbud mot att placera vapen i yttre rymden, att använda våld eller hot om våld mot rymdobjekt.

Vi förstår väl att både säkerhetsfrågor och alla andra problem som diskuteras vid FN:s generalförsamlings jubileumsmöte kräver konsoliderade ansträngningar på grundval av de värderingar som förenar oss, vårt gemensamma minne av historiens lärdomar, av alliansandan, när medlemmar i anti-Hitler-koalitionen i namn av segerns och alla folks fred på planeten kunde sätta sig över skillnader och ideologiska preferenser.

Under de nuvarande svåra förhållandena är det viktigt för alla länder att visa politisk vilja, vishet och framsynthet. Och naturligtvis måste de permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd, som redan i 75 år haft ett särskilt ansvar för internationell fred och säkerhet, för att bevara grunden för internationell rätt, spela den ledande rollen i bevarandet av den internationella ordningens grunder.

Det är i medvetande om detta ansvar som Ryssland föreslagit att sammankalla ett toppmöte mellan de "fem stora" länderna. Dess mål är att bekräfta de viktigaste principerna för hanteringen av internationella frågor och att utveckla metoderna för att effektivt lösa de mest pressande problemen i vår tid. Det är glädjande att våra partners har stött initiativet. Vi förväntar oss att hålla ett sådant toppmöte ansikte mot ansikte så snart den epidemiologiska situationen tillåter.

Jag upprepar än en gång: i en sammanlänkad, ömsesidigt beroende värld, i de internationella händelsernas strömvirvel, är det nödvändigt att agera tillsammans och förlita sig på de principer i internationell rätt som anges i FN-stadgan. Endast på detta sätt kommer vi att kunna uppfylla vår organisations höga uppdrag och säkerställa ett anständigt liv för nuvarande och framtida generationer.

Jag önskar alla människor på planeten fred och välstånd.

Tack för uppmärksamheten.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.