8 juni 2021

Chefsdomare ville ta om rättegången mot Mladic (extra)

Chefsdomaren i den FN-domstol som idag fastställde livstidsdomen över den bosnien-serbiske ledaren Ratko Mladic,  Prisca Matimba Nyambe, underkänner i ett 45 sidor långt utlåtande rättegången mot Mladic.

Kritiken är i själva verket skoningslös. Aldrig har godtycket i den av USA upprättade kängurudomstolen avslöjats tydligare.

Här med utdrag ur Nyambes skrivelse i översättning av Erik Göthe.

Nyambe tar upp en rad processuella och juridiska fel som ICTY (Internationella brottmålsdomstolen för f d Jugoslavien) begick när den dömde Mladic till livstid, som i detta fall verkligen betyder tills han dör.

Några exempel:

* Nyambe kritiserar att en rad händelser som inte upptagits i åtalet mot Mladic ändå lagts honom till last i domen. Hon konstaterar att det var ojuste (unfair) och till förfång (prejudicial) för Mladic rätt till en rättvis rättegång.

* Redan fastställda fakta (adjudicated facts) har använts i skriftlig form av åklagaren utan att försvaret haft en möjlighet att ifrågasätta dem.

Således dömdes Mladic med stöd "abjudicated fact 1476" för att ha dödat 7 000 - 8 000 personer som inte deltog i striderna i Srebrenica utan att kunna motsäga detta avdömda faktum.

* Domstolen har tillämpat s k förhöjda krav på bevisning för försvarets tillbakavisande av bevis. Detta strider mot principen att "där det finns tvivel måste tvivlen avgöras till den anklagades förmån".

Nyambe ger exemplet att Mladic för att motsäga påstående om ett konkret mord måste presentera fullgod bevisning för vem mördaren egentligen var. "Det finns ingen juridisk grund för en sådan norm", konstaterar hon.

* Nyambe påtalar flera brott mot principen att bevisningen måste hålla sig till den tidsperiod och det geografiska rum där brottet begåtts. I själva verket dömdes han även för handlingar begångna före massdödandet, när han saknade ansvariga poster, och i Kroatien!

* Domstolen har "nästan uteslutande" byggt på indicier när den förklarat Mladic skyldig till att ha deltagit i ett "gemensamt kriminellt företag" att begå folkmord i Srebrenica. När Mladic presenterat faktiska bevis  som talar mot indicierna - bl.a. hans arbete för att upplösa 60 paramilitära grupper och hans dagböcker - har dessa avvisats.

* Livstidsdomen strider mot principen om att envar ska dömas efter den lag som gällde då brottet begicks. Maximistraffet i forna Jugoslavien var 20 år och då skulle Mladic ha en chans att komma ut när han är 83 år fyllda.

Domare Nyambe skulle ha velat döma Mladic till 20 år. Men det är en akademisk fråga eftersom domstolens lydiga majoritet följer sitt uppdrag att rädda USA:s ära och Nato:s ära och låta Mladeic ruttna bort i brittiskt fängelse.

Stefan Lindgren 


748. Som angivits ovan, och efter att ha beaktat åtalet, tribunalens beslut, rättspraxis och de auktoriteter som åberopats här, liksom parternas skriftliga och muntliga yttranden, har jag upprepat min oenighet med majoritetens beslut att ogiltigförklara alla grunder i herr Mladics överklagande. Jag anser att Mladic har uppfyllt den höga standard som uppges vid överklagande och att därmed grunderna 1 till och med 5 och 7 till och med 9 i hans överklagande helt och hållet ska beviljas.

749. Appellationskammarens rättegångsfel och deras verkan såsom de närmare beskrivs på annan plats, men mer specifikt angående grunderna 3-5 och 7-9 i Mladics Appellationssammanfattning, ogiltigförklarar rättegångskammarens slutsatser som hans övertygelser enskilt eller kumulativt vilar på.

750. Med hänsyn till allt som sagts i det föregående och med hänsyn till karaktären och omfattningen av de rättsliga fel som angivits i detta mål, vill jag i enlighet med artikel 144 C i tribunalens bestämmelser förordna att Mladic ska rannsakas på nytt inför en annan appellationskammare på alla åtalspunkter utom grund 6 avseende gisslantagandet JCE (Joint Criminal Enterprise).

751. Som uttalats ovan, och med tanke på målets sammansatthet, den stora mängden rättegångshandlingar och det omfattande överklagandet och med den begränsning som sätts av kravet skyndsam behandling och arbete på distans, har jag endast tagit upp de som jag anser vara de mest flagranta felen från kammarens sida.

 

Engelska och franska, den engelska versionen är auktoritativ.

 

Utfärdat den 8 juni 2021 i Haag, Nederländerna

 

namnteckning

_________________

Domare Prisca Matimba Nyambe


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.