21 apr. 2022

Varför Nato inte är defensivt


"Varför Nato inte är defensivt, utan föråldrat och bör upplösas". Så lyder rubriken på en artikel av fredsforskaren Jan Öberg som har fått bred internationell spridning.

Nato kan inte beskrivas som en "försvarsallians". Snarare har pakten en offensiv inriktning som innebär ömsesidigt hot, evig upprustning och frånvaro av fred.

Nordatlantiska fördragsorganisationen, Nato, har funnits i 73 år. När det första kalla kriget var över hade den funnits i omkring 40. Dess drivkraft fram till dess hade alltid och otvetydigt varit själva existensen av Sovjetunionen och Warszawapakten (inrättad 6 år efter Nato, maj 1955) och dess socialistiska ideologi.

Men Nato valde att segerrusigt expandera – idag består organisationen av 30 länder varav 10 tidigare Warszawapaktmedlemmar. Nato bröt de löften att inte expandera som väst gav den siste sovjetiske presidenten, Michail Gorbatjov. Och detta är i grunden vad den konflikt mellan Nato och Ryssland som nu tragiskt utspelar sig i Ukraina, handlar om.

Med tiden har Nato kommit att bryta mot sitt eget fördrag från 1949 som säger:

Inledning

"Parterna till detta fördrag bekräftar åter sin tro på syftena och principerna i Förenta Nationernas stadga och sin önskan att leva i fred med alla folk och alla regeringar. De är fast beslutna att skydda sina folks frihet, gemensamma kulturarv och civilisation, grundad på principerna om demokrati, individuell frihet och rättsstatsprincipen.”

Artikel 1:

”Parterna förbinder sig, i enlighet med Förenta Nationernas stadga, att lösa alla internationella tvister som de kan bli inblandade i med fredliga medel på ett sådant sätt att internationell fred och säkerhet och rättvisa inte äventyras, och att i sina internationella förbindelser avstå från hot eller användning av våld på sådant sätt som är oförenligt med Förenta Nationernas syften.”

Vilken skillnad mot Natos faktiska beteende!

Inte en försvarsorganisation

I väst kallas Nato alltid för försvarsalliansen. Men vad betyder försvar? Det är att försvara sig på sitt eget territorium inom en begränsad nära säkerhetszon och att endast använda vapen med kort räckvidd och begränsad förstörelsekapacitet. Defensivt försvar fungerar bara när du blir attackerad och kan inte användas för att attackera andra långt borta.

Däremot är långdistansvapen med enorm destruktiv förmåga upp till kärnvapen (som inte nämns i fördraget) per definition offensiva. Avskräckning och dialog i kombination är som att rikta en pistol mot en motståndares huvud och säga: Ska vi prata?

En defensiv allians skulle möjliggöra gemensam säkerhet – att känna sig trygg eftersom också motståndaren känner sig trygg. En offensiv inriktning däremot innebär ömsesidigt hot, evig upprustning och frånvaro av fred.

Skrämselpropaganda och fiendebilder som legitimerar upprustning

Nato har bara ett svar för alla problem: Det är alltid någon annans fel och vi behöver mer pengar och fler vapen. Efter den ryska invasionen av Ukraina kommer Nato att öka sina militära utgifter ytterligare trots att de redan är 12 gånger större än Rysslands.

För att legitimera sig måste Nato skapa ständigt nya fiendebilder. I själva verket tjänar organisationen inte sina medborgare utan medlemsländernas MIMACs – d.v.s. deras militär-industriella-mediala-akademiska komplex.

Den sofistikerade men medvetet bedrägliga ”skrämselologin” – d.v.s. att få medborgarna att betala med hjälp av information och propaganda (falsk och med utelämnande av en del fakta) – garanterar att människor kommer att frukta dessa påhittade fiender och känna sig räddade från dem: Nato blir räddaren från problem som Nato själv skapat.

Psykologisk sjukdom

Så vad ska man göra med en allians som i 30 år inte har kunnat finna sin roll i den verkliga världen eller definiera sitt uppdrag efter kalla kriget, en organisation som permanent bryter mot internationell lag och sitt eget fördrag?

Vad ska man säga om Natos militaristiska eliter som är vida och alltmer överlägsna sina utpekade fiender vad gäller militärutgifter och teknisk kvalitet, men som ändå känner att de måste hojta och skrika konstant om alla existentiellt hotande fiender de ser (Serbien, Ryssland, Irak, Kina, Nordkorea, Iran, Libyen, Venezuela och – vem mer står på tur)?

Vad ska man göra med en USA-styrd Nato-elit som ständigt hotar andra med krig, inför sanktioner mot dem, försöker isolera och demonisera dem och anklagar dem för att göra det de själva gör i ännu mycket större utsträckning?

Hur ska vi se på alliansen? Är den paranoid? Psykotisk? Autistisk? Sinnessjuk? Ska vi säga att den håller på att tappa greppet, lever med påhittade bilder i en fantasivärld fylld av illusioner och självbedrägeri?

Är rent av fiendebilderna psykopolitiska projektioner av organisationens egna mörka sidor – och förstorade?

Eller ska vi säga att Nato bara lider av ett farligt "grupptänkande" som beror på att Natos beslutsfattare aldrig någonsin behöver uppleva några motsynpunkter och motfakta och därför i allt högre grad tror sig vara exceptionellt utvalda av Gud att leda världen, att de alltid har rätt och är ofelbara?

Och tänk om Natos ledare känner sig uppmuntrade av en storhetsvansinnets illusion om att de är allsmäktiga och borde vara världens härskare. Jag är inte säker på hur man ska klassa sjukdomen. Men jag är säker på att dagens Nato är sjukt och farligt.

För att hantera historiens starkaste militärallians måste du vara ytterst klok, försiktig och ödmjuk. Det är svårt att tänka sig att någon kan uppfatta Nato och dess dominerande länder som ödmjuka. Dess medlemmar ser sig själva som exceptionella med den ”regelbaserade internationella ordningen” för väst och internationell rätt för resten.

Vi skulle faktiskt kunna leva i en fredlig värld om det inte vore för Nato. Ingen annan institution har bedrivit mer krig så länge, dödat så många och förstört så mycket. Allt betalas av skattebetalarnas pengar. Så varför inte en skatterevolt? Och låta Nato sälja kakor och kaffe för att finansiera sitt arbete så som fredsrörelsen alltid har måst finansiera sitt? Då skulle det bli färre krig!

Nato är huvudorsaken till att västvärlden förfaller och militariserar sig till döds

Nato-medborgarna blir lurade: Den stabilitet, säkerhet och fred som Nato har lovat sina medlemmar och världen sedan 1949 finns inte och kommer inte att komma. Om du har lovat att uppnå något i över 70 år som fortfarande inte har förverkligats, krävs det ingen professor för att se att något har gått rejält fel och att det är dags att skapa gemensam säkerhet och verklig fred med fredliga medel.

Natos medlemmar fortsätter att lägga absurda och perversa mängder ekonomiska, tekniska och mänskliga resurser i en tid av multikris i västvärlden. Det finns en rad misslyckade krig i det förflutna, ett Ukraina-krig som kunde ha undvikits och nu än mer upprustning. Nato är den huvudsakliga orsaken till att västvärlden förfaller och militariserar sig till döds. Världen behöver ett helt nytt freds- och säkerhetstänkande och en politik som gör oss alla säkrare och frigör resurser för att nu lösa mänsklighetens mest akuta – verkliga – problem.

Jan Oberg

14 april 2022

 Övers: Lennart Palm

Publicerad i lätt redigerade versioner av China Daily den 13 april 2022 och av The Citizen i Delhi den 12 april 2022. Öberg skriver återkommande i China Daily som har 52 miljoner klick om dagen.

Källa: https://transnational.live/2022/04/14/why-nato-is-not-defensive-but-outdated-and-should-be-dissolved/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.