26 jan. 2020

Vanföreställningens anatomi

I januari är det 75 år sedan Auschwitz befriades av sovjettrupper. Men hur blev förintelsen där möjlig?
Wilhelm Reichs klassiska "Fascismens masspsykologi" har just utkommit  på tyska, för första gången på 87 år i originalversionen, nu med kommentarer.

Det är en bok som fått Andreas Peglau på webbsidan Rubicon.news att jämföra situationen 1933 med dagsläget. Boken finns även fritt tillgänglig på svenska.
Reichs bok är inte bara en av de viktigaste psykoanalytiska böckerna som någonsin har publicerats, menar Peglau. Inom den som nu kallas högerextremismforskning var det den första bok som tog upp den psykosociala bakgrunden till nazismen.

Wilhelm Reich, som levde 1897 till 1957, var en vänsterorienterad psykoanalytiker och kritisk kollega till Sigmund Freud. 1933 formulerade han målet att slå samman element från psykoanalys och marxism till något nytt, som han kallade "sexekonomi".

Utesluten ur Internationella psykoanalytiska föreningen och kommunistpartiet skrev han boken som också är en samtida vittnesrapport om nazismens seger. Han blev färdig med boken i maj 1933 sedan han flytt till Danmark. 1946 publicerade Reich boken i en engelskspråkig upplaga som skilde sig mycket från originalet och ingalunda ersätter detta.

Efter sin flykt till USA 1939 kom hans vetenskapliga och politiska självbild att ändras radikalt. Han distanserade sig från Freud och Marx, och klassificerade nu stalinismen som den "röda" varianten av fascismen (samma förvandling genomgick för övrigt Hannah Arendt).

Från december 1941 till januari 1942 arresterades han av FBI i flera veckor som en "farlig främmande fiende" - inte minst på grund av sitt kommunistiska engagemang i Europa. Och hans arbete hade fått ett nytt fokus, att undersöka den livsenergi han kallade "orgon".

Allt detta återspeglades inte bara i innehållet och ordförrådet i den tredje upplagan, utan också i dess volym som mer än fördubblades.

Måltavlan var inte längre reaktionära strömningar under kapitalismen utan mer allmänt auktoritära, despotiska, patriarkala system - särskilt stalinism.

Originalutgåvan behåller dock sin skärpa och relevans som en närmast unik undersökning av fascismens psykosociala rötter. Icke desto mindre är Reich fortfarande förtigen, förtalad eller i bästa fall marginaliserad. I böcker om auktoritarism, fascism, förintelse, nazistiska brott och högerextremism nämns han bara i undantagsfall.

Detta är häpnadsväckande, menar Peglau, eftersom Reichs syn på fascisten som auktoritär, nationalistisk, rasistisk - särskilt antisemitisk -, militant och våldsförhärligande, sammanfaller med definitionerna av dagens ”högerextremism”.

Det var endast en "helt normal" auktoritär, emotionell och sexuellt undertryckande socialisering som gjorde att mentalt friska spädbarn tämjdes till undersåtar, rasister och destruktiva fanatiker - och därmed: potentiella fascister.

Forskning om fascism kan därför dra nytta av att konfronteras med Reich, eftersom den i allmänhet inte ger tillfredsställande svar på två avgörande frågor: Vilket psykologiskt tillstånd gjorde det möjligt för människor att aktivt engagera sig i destruktiva rörelser som nationalsocialism eller till och med Förintelsen - och hur åstadkoms detta?

Boken i originalutgåvan finns tillgänglig på svenska i Thomas Böhms översättning.


red

Källa: https://www.rubikon.news/artikel/anatomie-des-wahns

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.