18 dec. 2017

Moldova går sin väg

I helgen hölls en internationell konferens om ”alternativa strategier till nyliberala globalismen” i Moldaviens huvudstad Chişinău. Republikens president Igor Dodon förklarade  i sitt öppningstal bl.a.:

 - Moldavien är ett neutralt land, beläget i ett område med maximal geopolitisk känslighet eller, som andra skulle säga, vid en förkastningslinje mellan öst och väst. Vi vill att vår stat ska bli en faktor för geopolitisk balans, konvergens, sammanflöde mellan de två delarna av vår kontinent, som fortfarande är uppdelad av artificiella skäl.

Läs också Jan Myrdals tal på konferensen här.

Moldavien kan och måste fullt ut bekräfta sitt yrke som en gyllene bro mellan väst och öst. Vårt folk har en bivalent kollektiv identitet: öst och väst. Ur religiös tillsyns synvinkel är vi ortodoxa - alltså östliga, men ur språklig och kulturell identitetens synvinkel är vi latinska - därför västerländska. Och alla försök att artificiellt omforma oss, att skära bort en av de två komponenterna i vårt kollektiva väsen och påtvinga oss utländska modeller är kontraproduktiva och rent skadliga.

- Med andra ord har Moldavien med tanke på vår identitet och geografiska plats inte råd att förena sig med Ryssland mot Europa eller med Europa mot Ryssland. Tvärtom kan och måste Moldavien bidra till närmandet mellan Ryssland och Europa. Moldova måste med andra ord anta sitt historiska uppdrag av aktiv och positiv faktor vid förverkligandet av det stora projektet för kontinental enhet, som Charles de Gaulle definierade som "axeln Paris-Berlin-Moskva".

- Temat för denna konferens är av stor betydelse för alla folk i världen. Från den klassiska kapitalismen, som bygger på arbetsetik, socialt ansvar och närhetsprincipen, som vi tidigare har känt, har vi flyttat till en diametralt motsatt modell som införts under de senaste decennierna. Globaliseringen har möjliggjort en kapitalkoncentration som aldrig tidigare skådats i historien och skapar katastrofala ekonomiska obalanser mellan länder och regioner, men också mellan sociala skikt i det gamla "välmående väst".

- En av de mest allvarliga effekterna av denna globaliseringsmodell är den massiva migrationen av miljontals människor som slitits upp med rötterna för att bli okvalificerade arbetare på utländska arbetsmarknader. I detta avseende är Moldavien ett av de mest drabbade länderna på kontinenten. Cirka en miljon moldovaner - nästan en tredjedel av landets befolkning - tvingas tjäna sitt uppehälle utomlands.

- Som tidigare ekonomi- och vice premiärminister med ansvar för regeringens ekonomiska och finansiella sektor, men också som doktor i nationalekonomi är jag väl medveten om att Republiken Moldaviens allvarliga socioekonomiska problem inte kan förklaras av att en rad moldaviska regeringar vägrat att följa de direktiv som de i tjugofem år fått från utlandet, utan just av deras alltför stora följsamhet.

- Det är därför Moldavien, efter en övergångsperiod på ett kvarts sekel, måste ompröva sitt paradigm för ekonomisk utveckling. Det nya konceptet för ekonomisk återhämtning bygger inte på "ekonomisk isolering" eller förakt för den internationella handelns villkor. Men utan vissa inslag av ekonomisk protektionism eller "ekonomisk patriotism" har Moldavien inte en chans att övervinna sin nuvarande underutveckling.

- Det är välkänt att det moldaviska samhället är uppdelat enligt geopolitiska, historiska och etnolingvistiska kriterier. Men om våra ideologiska eller kulturella preferenser delar oss, är den ekonomiska nationalismen den grundläggande faktorn för nationell enhet, en bred gemensam plattform som alla patrioter i vårt land måste kunna identifiera. I den bemärkelsen är det expertkunnande som vi kan samla från kända personligheter, som de som finns på vårt forum idag, oumbärliga. Att söka efter alternativa lösningar till "finanskapitalism" inkluderar, förutom akademiska överväganden, att skapa livskraftiga begrepp som omfattar geopolitiska, politisk-juridiska och ekonomisk-ekonomiska dimensioner.

- Moldavien kan inte acceptera en perifer eller semi-perifer status i ett globalt system av imperialistiskt slag. Den ekonomiska kolonialismens praxis måste förpassas till det förflutna.

För att påminna om att detta inte är ett fenomen som bara berör små länder som Republiken Moldavien skulle jag vilja ta två exempel:
1. De problem som en internationell supermakt som Ryssland möter i sin svåra dialog med väst beror till stor del på det faktum att landet inte vill ge upp sin ekonomiska suveränitet till förmån för globalistisk korporatokrati. Med andra ord är Vladimir Putin en suveränist som i sin dialog med världen följer landets nationella intressen.
2. Det senaste presidentvalet i Förenta staterna placerat en representant för samma suveränistiska tänkande i 
spetsen för denna globala hypermakt, nämligen president Donald Trump, som gjorde principen "America First" till ett centralt element i sitt politiska program.
I min egenskap av president i Republiken Moldavien skulle jag också vilja ta tillfället att bestämt och otvetydigt förklara att även jag är anhängare av den nuvarande suveränistiska rörelsens tankar och handlingar.
Tiden har kommit att avvisa neoliberala myter, enligt vilka samhällets ekonomiska framgång garanteras av så kallad "knapp förvaltning" (small government) , det vill säga att staten ska dra sig tillbaka och överlåta på en självreglerande marknad att fungera autonomt, enligt
den osynliga handens magiska princip.

Vi behöver ett starkt land som kan upprätta rättvisa regler för fri konkurrens, skapa och säkerställa överensstämmelse med optimala rättsliga, skattemässiga och kreditmässiga krav, föra en tullpolitik till förmån för inhemska producenter och
den inre marknaden. Tesen om ekonomins primat över politiken måste överges, för det är den politiska faktorn som måste sörja för folkets öde, med beaktande av hela samhällets intressen för ögonen, med utgångspunkt från principen om rättvisa och social solidaritet, och inte bara intresset för superprofiter, som privata ekonomiska aktörer inom multinationella megastrukturer följer.
Naturligtvis är Moldavien idag ett land som förlorat mycket av sin suveränitet och som utsätts för en yttre påverkan som inte alltid är fördelaktig.
Men sådan är situationen för de flesta stater i världen. Detta är en av de mest dramatiska effekterna av unipolär globalisering, som utvecklar en ny typ av imperialism, extraterritorial till sin natur, med alla dess negativa konsekvenser.
Att bygga en ny global arkitektur där varje land kan hävda sig fullt ut förutsätter utvecklingen av integrationsprocesser med ett tillräckligt antal länder för att de ska kunna ha tillräckligt strategisk, geopolitisk och ekonomisk vikt för att klara den hårda globala konkurrensen.
Och i samband med framväxten av flera strategiska poler kan Moldavien inte undvika att associera sig någon av de grupper av länder som landet är bundet till av en mängd faktorer. Det enda realistiska alternativet för Moldavien, beroende på hela dess historia, är därför det eurasiatiska. För, mellan Lissabon och Vladivostok, går vägen till kontinentens anande väg genom Republiken Moldavien.
KÄRA VÄNNER,Tack vare era kombinerade insatser blir Moldavien alltmer aktivt på den internationella scenen, vilket innebär att Chi
şinăus chanser att bli en strategisk utvecklingsplats av kontinentala betydelse ökar avsevärt.
Jag välkomnar detta möte och de många personligheter som hedrar oss med sin närvaro, från Västeuropa, Ryska federationen, men också från andra länder i regionen. Jag är säker på att om vi förblir uthålliga, förenade och motiverade att skapa positiv förändring som har historisk betydelse för vår framtid, kommer vi att bli ännu fler och ännu mer övertygande på Chişinău Forums nästa internationella konferens.
Jag vill försäkra er, kära gäster, att ni har en god vän och en uppriktig och lojal supporter i mig. Ni är välkomna i Republiken Moldavien så ofta som ni själva önskar att besöka oss, för offentliga föreläsningar, rundbordssammtal, bokutgivning eller andra evenemang, för att stärka det ömsesidiga utbyte av idéer, tankar och visioner. 

Jag vill avsluta detta tal med ett uttryck som vi har använt i generationer: Gud hjälpe oss!Tack!

Från Sverige deltog bl.a. författaren Jan Myrdal . Läs hans tal här.

Källa: https://eadaily.com/en/news/2017/12/13/dodon-transnistria-comprehends-it-has-no-future-without-moldova

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.