12 maj 2019

FN:s utrotningsvarning går inte ihop

Passagerarduva, utrotad i USA1910.
Uppgiften att en miljon växt- och djurarter står inför ett överhängande utrotningshot stämmer inte, hävdar Toby Young som är biträdande redaktör för den anrika tidskriften The Spectator.

Young har kontrollerat underlaget för påståendet om "en miljon arter" och funnit att det är minst sagt skralt.

Medias påstående bygger på en rapport från FN:s mellanstatliga vetenskapspolitiska plattform för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (IPBES), men den har ännu inte publicerats.

Allt som finns att tillgå är ett pressmeddelande från IPBES och en "sammanfattning" av rapporten "för beslutsfattare". I pressmeddelandet sägs: "Rapporten konstaterar att omkring en miljon djur- och växtarter nu hotas av utrotning, många inom årtionden."

Sammanfattningen sägs delvis bygga på data från den internationella unionen för bevarande av natur (IUCN) och dess röda lista över hotade arter.

På webbsidan för IUCN:s Röda lista sägs att "mer än 27 000 arter" hotas av utrotning". Så hur kom IPBES fram till siffran en miljon?

Nyckelpassagen i sammanfattningen lyder som följer: "I genomsnitt är omkring 25 procent av arterna i bedömda djur- och växtgrupper hotade, vilket tyder på att omkring en miljon arter redan står inför utrotning, många inom årtionden, om inte åtgärder vidtas."

Ordet "tyder på" öppnar för antaganden av gigantiska mått!

På webbsidan för Röda listan står det att 98 500 arter har blivit "bedömda" - och 27 000 befanns vara hotade.

IPBES har hel enkelt tagit kvoten hotad/ej hotad från Röda listans webbsida och försökt tillämpa den på det totala antalet arter. Det är en svår beräkning att göra, eftersom antalet arter i världen är okänt. Den mest pålitliga uppskattningen är 8 miljoner.

Så hur exakt kom IPBES fram till den magiska siffran en miljon?

Det får vi inte veta, men man begär att vi ska tro det, köpa grisen i säcken.

IPBES tal om en miljon verkar väl pessimistisk, skriver Young, eftersom antalet däggdjur som har blivit utrotade de senaste 500 åren är ungefär 1,4 procent och bara en fågelart har mött detta öde i Europa sedan 1852.

"Inte dåligt när man överväger hur mycket ekonomisk tillväxt har skett under de senaste 167 åren", menar han.

Dessutom: När IUCN säger att en art är "hotad" innefattar detta arter som är "sårbara", vilket definieras som en "sannolikhet för utrotning i naturen" på "minst 10 procent inom 100 år", menar Young.

Om 40 procent av amfibierna verkligen anges som "hotade" av IUCN ska man veta att  en tredjedel av amfibierna tillhör kategorin "sårbar", så att beskriva deras utrotning som "förestående" är överdrivet.

"Det är som att säga att eftersom Manchester City står inför 10 procent risk för att bli åka ur ligan  de närmaste 100 åren står klubben inför en överhängande risk att läggas ned", menar Young.

Utan tvekan utgör vår livsform ett hot mot vissa arter, även om det inte är så många som nu påstås, slutar han.

Det faktum att 86 procent av jordens arter fortfarande inte har upptäckts borde också inge domedagspredikarna en viss klädsam blygsel. Av de 611 000 svamparter som tros finnas på jorden, varav bara 43 271 beskrivits och katalogiserats. Låt oss inte glömma Darwin - dör arter så uppstår det sannolikt nya någonstans.


Många av dem kommer med säkerhet att finnas kvar, även om mänskligheten utplånar sig själv i ett nukleärt armageddon, och vara beredda att så småningom börja om jobbet på nytt.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.