20 juni 2024

Putin i Korea, Vietnam


Rysslands president Vladimir Putin har besökt Nordkorea och Vietnam och i båda fallen undertecknat avtal som stärker relationerna med dessa traditionella ryska partners.

Varken Ryssland eller Demokratiska folkrepubliken Korea kommer att tillåta "användning av deras territorium för att utföra åtgärder som syftar till att bryta mot suveränitet, säkerhet och territoriella integritet" i de båda länderna.

I avtalet mellan Ryssland och Nordkorea som publicerats av nyhetsbyrån KCNA heter det att "parterna,  med hänsyn till sin nationella lagstiftning och internationella förpliktelser, ständigt  ska upprätthålla och utveckla det övergripande strategiska partnerskap som bygger på ömsesidig respekt för staters suveränitet, territoriella okränkbarhet, icke-inblandning i inre angelägenheter, principen om jämställdhet och andra internationella rättens principer rörande vänskapliga förbindelser och samarbete mellan nationer.

Parterna skall utbyta åsikter om frågor av bilaterala förbindelser och internationella frågor av ömsesidigt intresse genom dialog och förhandlingar, inklusive-toppmötet samtal, och intensifiera samordnade insatser och samarbete i internationella arenor.

Parterna skall sträva efter global strategisk stabilitet och inrättandet av en ny rättvis och jämlik världsordning, upprätthålla nära ömsesidig kommunikation och stärka det strategiska och taktiska samarbetet.

I det fall ett direkt hot om väpnad invasion skapas mot någon av två sidor, ska parterna omedelbart använda kanalen för bilaterala förhandlingar i syfte att anpassa sina ståndpunkter på begäran av endera sidan och ge möjligt att diskutera konkreta åtgärder för att säkerställa ömsesidigt bistånd för att avlägsna föreliggande hot.

I fall någon av parterna är i krigstillstånd på grund av en väpnad invasion från en stat eller flera stater, ska den andra parten ge militärt bistånd och annat bistånd med alla medel i sin besittning utan dröjsmål i enlighet med Artikel 51 i FN-Stadgan och i Nordkoreas och Rysslands lagstiftning.

Parterna är skyldiga att inte sluta överenskommelse med något tredje land som inkräktar på den andra partens suveränitet, säkerhet, den territoriella okränkbarhet, rätten att fritt välja och utveckla de politiska, sociala, ekonomiska och kulturella system och andra grundläggande intressen, eller att ta del i sådana åtgärder.

Parterna ska i syfte att upprätthålla internationell fred och säkerhet diskutera och samarbeta med varandra i frågor som rör global och regional utveckling som kan vara direkt eller indirekt utmaning till deras gemensamma intressen och säkerhet inom ramen för internationella organ, inklusive FN och dess specialiserade organ.

Parterna skall tillhandahålla mekanismer för att med gemensamma åtgärder med syfte att stärka försvarets kapacitet för att förhindra krig och garantera regional och global fred och säkerhet.

Parterna ska sträva efter att öka volymen av handeln, skapa förutsättningar för gynnsamma för ekonomiskt samarbete inom områden som tull-och finansiella tjänster, samt uppmuntra och skydda ömsesidiga investeringar i enlighet med demokratiska folkrepubliken korea och Ryssland mellanstatligt avtal om främjande och ömsesidigt skydd av investeringar som antas på Nov. 28, 1996.

Parterna ska ge stöd till särskilda eller ekonomiska frizoner i NORDKOREA och ryska Federationen och till organisationer som arbetar i dessa områden.

Parterna skall utveckla utbyte och samarbete inom vetenskap och teknik, bland annat rymden, biologi, fredlig kärnenergi, artificiell intelligens, IT, etc., och proaktivt för att underlätta den gemensamma forskningen.

Parterna ska stödja regionala eller gräns regionalt samarbete och utveckling inom områden som är av ömsesidigt intresse, med utgångspunkt från den särskilda vikten av att utvidga det omfattande bilaterala förbindelserna.

Parterna  ska skapa goda förutsättningar för att etablera direkta band mellan regioner i NORDKOREA och ryska Federationen och främja den ömsesidiga förståelsen för den ekonomiska och investeringar möjligheter genom att hålla sådana inter-regionala gemensamma evenemang som business forum, seminarium, utställning och mässa.

Parterna ska öka utbyte och samarbete inom områdena jordbruk, utbildning, folkhälsa, idrott, kultur, turism, etc., och samarbeta med varandra inom områdena miljöskydd, förebyggande av naturkatastrofer och utrotning av deras efterverkningar.

Parterna skall motsätta sig ansökan av ensidiga obligatoriska åtgärder, inklusive de åtgärder som antar extraterritoriell naturen, och det gäller genomförandet av sådana åtgärder som olagliga strider mot FN-Stadgan och internationella lagar och förordningar.

I fall någon tredje land vidtar ensidiga obligatoriska åtgärder mot en  av parterna, ska båda parter minska faran och göra praktiska insatser för att eliminera eller minimera de direkta eller indirekta inverkan på de ömsesidiga ekonomiska banden, fysiska och juridiska personer av båda sidor, sina egenskaper under jurisdiktion av de två sidorna, de varor som transporteras från den ena sidan till den andra, resultatet av arbeten, tjänster, information och intellektuella aktiviteter som betalare av de två sidorna och monopol på dem.

Parterna ska samarbeta med varandra i kampen mot dessa utmaningar och hot som internationell terrorism, extremism, multinationella organiserad brottslighet, mänskliga trafik, tagande av gisslan, olaglig invandring, olaglig spridning av pengar, legalisering (penningtvätt) av den inkomst som erhålls i ett kriminellt sätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridningen av massförstörelsevapen, olagliga handlingar utgör hot mot den civila luftfartens säkerhet och sjöfart och olaglig handel av varor, medel, medel -, narkotika -, psykiska aggregatet och deras ingredienser, vapen -, kultur-och historiska minnesmärken.

De två parterna ska samarbeta med varandra i fråga om internationella informationssäkerhet och strävar efter att stärka det bilaterala samarbetet i vägen för att utveckla relevanta juridiska och normativa grunden och fördjupa dialogen mellan institutioner, etc. 

Nordkorea vill öka volymen av den bilaterala handeln, det är planerat att skapa "goda förutsättningar för ekonomiskt samarbete inom områden som tull och ekonomi." Parterna har för avsikt att behålla eller speciella ekonomiska frizoner, samarbeta i att bemöta hot inom området mat och energi.

Ryssland och Nordkorea kommer också att stödja gemensam vetenskaplig forskning, även på området fredlig kärnkraft och yttre rymden. De planerar att stärka samarbetet i området för massmedier och informationsteknik i syfte att motverka felaktiga uppgifter och provokationer på information området."

Nyhetsbankens kommentar: Detta är goda nyheter. De båda länderna har starka historiska band. Det räcker med att påminna om att Kim Il-sung vistades i Sovjetunionen under andra världskriget och hans son  Kim Jung-il föddes där.

Under Koreakriget 1950-53 deltog sovjetiskt stridsflyg och förlorade 299 man, varav 120 piloter, och 335 flygplan, där sovjetiska emblem övermålats eller ersatts med koreanska. USA förlorade 2 714 stridsflygplan.

För Ryssland innebär avtalet att samarbetet befästs, efter några mindre aktiva decennier, och även får en uttalat militär aspekt - viktigt när Nato vill tillfoga Ryssland ett "strategiskt nederlag".

Ryssland kommer sannolikt att motsätta sig en förlängning av FN:s sanktioner mot Nordkorea. Nordkorea säger nu att Ryssland är landets "trognaste" vän, vilket kan uppfattas som en signal till Nordkoreas andra viktiga allierade, Kina. att också tänka om vad gäller FN:s sanktioner. 

http://kcna.kp/en/article/q/6a4ae9a744af8ecdfa6678c5f1eda29c.kcmsf

Mera om Vietnambesöket i Ryska posten. Provprenumerera gratis en månad genom att skriva till ryskanyheter@gmail.com.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.