12 mars 2020

Ryska författningsdomstolen avgör Putins öde

Igår onsdag antog den ryska duman i en tredje och avgörande läsning ett paket med 34 ändringar i landets författning.

Förslagen antogs med rösterna 383-0 och 43 nedlagda och klubbades därefter i federationsrådet, det ryska parlamentets överhus.


Förbud mot åtgärder för att ändra Rysslands gräns. Den nya paragrafen omöjliggör ett överlämnande av de fyra sydligaste öarna i Kurilerna till Japan och omöjliggöra också en återgång till ukrainskt styre på Krim.

Omnämnande av Gud, skydd av historisk sanning. ”Ryska federationen, förenad av en tusenårig historia, bevarar minnet av förfäderna som gett oss i arv sina ideal och sin gudstro, liksom kontinuiteten i den ryska statens utveckling, erkänner den historiskt etablerade statliga enheten.”

Försvar av historisk sanning. ”Ryska federationen hedrar minnet av försvararna av fäderneslandet, säkerställer skyddet av historisk sanning. Att förminska betydelsen av folkets prestation i försvaret av fäderneslandet är inte tillåtet.”

Barnen erkänns som den viktigaste tillgången, uppfostran i familjen understryks. "Barnen är Rysslands viktigaste tillgång. Staten skapar förutsättningar som bidrar till barnens allsidiga andliga, moraliska, intellektuella och fysiska utveckling och deras utbildning i patriotism, medborgaranda och respekt för äldre. Staten, som säkerställer prioritering av utbildningen i familjen, tar på sig föräldrarnas ansvar i förhållande till barn som lämnats utan vård.”

Skydd av familjen, moderskap, faderskap och barndom. Författningen ska ”försvara äktenskapsinstitutionen som en förening av en man och en kvinna; skapa villkor för en anständig uppfostran av barn i familjen samt för att vuxna barn uppfyller sin skyldighet att ta hand om föräldrar.”

Det ryska folket karakteriseras som Rysslands ”statsbildande” folk. Ordet är nytt i författningen,  men de nationella minoriteternas rättigheter berörs inte.

I statens uppgifter ingår skydd av diasporan utomlands.

Federala myndigheter ska kunna läggas i andra städer än Moskva.

Lönen för anställda får inte understiga existensminimum.

Pensioner fastställs enligt principen om solidaritet mellan generationerna och måste indexeras minst en gång om året.

Rysslands författning prioriteras framför internationell rätt. Det innebär att t ex. domar från Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter kan komma att överprövas i Rysslands författningsdomstol.

Presidenten måste vara bosatt i Ryssland sedan minst 25 år, inneha mandat under högst två mandatperioder och inte ha utländskt medborgarskap.

Även för höga tjänstemän i de enskilda federationssubjekten fastställs stränga regler. De får inte ha permanent bostad på en utländsk stats territorium eller ha konton, lagra kontanter och värdesaker i utländska banker belägna utanför Rysslands territorium.

Presidenten åtnjuter immunitet efter sin avgång.

Presidenten utser regeringschef. Men först måste han ställa ett förslag som ska godkännas av duman. Tidigare hette det att regeringschef skulle utses av presidenten med dumans ”medgivande”. Skillnaden är hårfin.

Presidenten utser också federala ministrar vars kandidatur beslutats av duman. Tidigare var det regeringschefen som förelade presidenten sina kandidater.

Det stadgas också att en och samma person inte kan inneha presidentposten mer än två perioder, dvs. 12 år. Dumadeputeraden från ”Enat Ryssland” kosmonauten Valentina Teresjkova, 83 år, föreslog emellertid att situationen ska ”nollställas” i samband med införandet av författningsändringarna, vilket skulle ge Putin chans att sitta kvar 12 år till, förutsatt att han får väljarnas godkännande.

På detta svarade Putin att det vore möjligt om 1) väljarna stöder förslaget till ändringar i författningen i den folkomröstning som ska hållas den 22 april, och 2) om författningsdomstolen beslutar att en sådan tolkning inte skulle strida mot konstitutionen.

Hela processen med ändringar i författningen och  i synnerhet den möjlighet som öppnas för Putin att sitta kvar till 2036 (då Putin blir 88 år) har väckt hård kritik från bl.a. Jablokos grundare Grigorij Javlinskij, som en gång i tiden var vice ordförande i den ryska rådsrepublikens ministerråd och efter Sovjets fall tre gånger presidentkandidat.

I en artikel på Echo Moskys hemsida säger han att en rad ändringar är av en sådan karaktär att de berör kapitel 1 och 2 i konstitutionen, som bara får ändras i särskild ordning och kräver sammankallande av den konstitutionella församlingen. (Se även partiet Jablokos utlåtande om författningsförslagen - på ryska).

Javlinskij kritiserar också tanken på att författningsdomstolen skulle medge en ”nollställning” av Putins fyra presidentperioder. I ett utslag i författningsdomstolen 1998 slog domstolen fast att Jeltsin som redan var inne i sin första presidentperiod när 1993 års författning antogs inte kunde påyrka en ”nollställning” och alltså kandidera till ytterligare två perioder.

Bland dem som inte röstade för författningsändringarna igår fanns huvudsakligen en del deputeraden från Enat Ryssland, bl.a. dumans vice talman Pjotr Tolstoj. Två deputerade från Dagestan valde också att inte rösta.

Även några ledamöter från LDPR röstade ej för förslagen, bl.a. Vladimir Zjirinovskijs son Igor Lebedev.


Stefan Lindgren

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.