3 nov. 2021

Ingen videolänk till Kina?

Xi Jin-ping har inte lämnat Kina sedan pandemin utbröt.

När Kinas president Xi Jin-ping ville framträda på klimatmötet i Glasgow erbjöd arrangörerna ingen videolänk, uppger Kinas utrikesministerium.

Men han framförde ett skriftligt meddelande till konferensen. Rysslands president Vladimir Putin hade tidigare lämnat ett budskap på  videolänk till mötet om skogsbruk och markanvändningsfrågor.

Xi Jin-ping:

"Kollegor", heter det i Xi Jin-pings uttalande. "Med ledning av visionen om en livsgemenskap för människa och natur kommer Kina att fortsätta att prioritera ekologiskt bevarande och sträva efter en grön och koldioxidsnål väg till utveckling.

Vi kommer att främja ett grönt, koldioxidsnålt och cirkulärt ekonomiskt system i snabbare takt, fortsätta med justeringar av industriell struktur och tygla den irrationella utvecklingen av energiintensiva projekt och projekt med höga utsläpp.

Vi kommer att påskynda omställningen till grön och koldioxidsnål energi, kraftfullt utveckla förnybar energi samt planera och bygga stora vind- och solcellskraftverk.

Nyligen utfärdade Kina två direktiv: Working Guidance for Carbon Dioxide Peaking and Carbon Neutrality in Full and Faithful Implementation of the New Development Philosophy, and Action Plan for Carbon Dioxide Peaking Before 2030*.

Specifika implementeringsplaner för nyckelområden som energi, industri, byggnation och transport, och för nyckelsektorer som kol, elektricitet, järn och stål och cement kommer att utarbetas, tillsammans med stödåtgärder när det gäller vetenskap och teknik, kolsänkor, beskattning samt ekonomiska incitament.

Tillsammans kommer dessa åtgärder att utgöra det politiska ramverket "1 + N" för att låta  koldioxiden börja minska och nå koldioxidneutralitet, med tydligt definierad tidtabell, färdplan och ritning.

Forntida kineser ansåg att "framgångsrik styrelse förlitar sig på solid handling." Jag hoppas att alla parter kommer att vidta kraftfullare åtgärder för att gemensamt ta itu med klimatutmaningen och
skydda planeten, allas vårt gemensamma hem.

* "Riktlinjer för arbetet inför koldioxidutsläppens kulmen och kolneutralitet i fullt och troget genomförande av den nya utvecklingsfilosofin" och "Handlingsplanen för att koldioxiden börja minska före 2030"

 

 Vladimir Putin:

"Ärade herr premiärminister, Damer och herrar!

Jag är glad över att ha denna möjlighet att välkomna deltagarna i mötet om skogsbruk och markanvändningsfrågor.

Jag är övertygad om att bevarandet av skogar och andra naturliga ekosystem är en av nyckelkomponenterna i de internationella ansträngningarna för att lösa problemet med global uppvärmning och minska utsläppen av växthusgaser. Detta ämne passar väl in i den mångfacetterade agendan för klimatkonferensen i Glasgow.

Efter att ha ställt uppgiften att bygga en koldioxidneutral ekonomi senast 2060, förlitar sig Ryssland också på den unika resursen i våra skogsekosystem och deras betydande potential för att absorbera koldioxid och producera syre. När allt kommer omkring finns ungefär 20 procent av alla världens skogar i vårt land.

Vi vidtar de allvarligaste och mest kraftfulla åtgärder för att bevara dem, förbättra skogsbruket, bekämpa illegal avverkning och skogsbränder, ökar återplanteringsområdena och konsekvent öka finansieringen för dessa ändamål.

Ryssland stöder det utkast till gemensam deklaration om skog och markanvändning som föreslås för godkännande vid dagens möte. Vi hoppas att dess genomförande kommer att stimulera till ett närmare partnerskap mellan alla stater som är intresserade av bevarandet av skogar. Detta kommer utan tvekan att bidra till att uppnå Parisavtalets mål att minska koldioxidhalten i atmosfären.

Jag skulle vilja önska oss alla framgång på denna väg och allt gott.

Tack för er uppmärksamhet."


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.