14 apr. 2021

Fem punkter för säkerhet och stabilitet i Västasien

Irans president Hassan Rouhabni och Kinas president Xi Jinping

Kinas utrikesminister Wang Yi föreslagit ett "fempunktsinitiativ för att uppnå säkerhet och stabilitet i Västasien" under sitt besök nyligen i regionen, dit också Iran hör.

Det 25-åriga strategiska partnerskapet mellan Kina och Iran, som undertecknades av de två ländernas utrikesministrar den 27 mars i Teheran, kommer att främja regional och internationell fred, heter det.

"Vi tror att den omfattande samarbetsplanen mellan Kina och Iran inte bara kommer att gynna de två folken i Kina och Iran utan också bidra till regional och internationell fred", säger Kinas ambassadör Chang till Tehran Times.

Chang säger att det är nödvändigt att förändra den "traditionella inställningen" och se västasiatiska länder "som partner för samarbete, utveckling och fred" snarare än bittra rivaler.

"Mellanöstern egenheter, samhällsmodeller och vägval måste respekteras. Det är viktigt att ändra den traditionella inställningen och se Mellanösternländerna som samarbetspartner för utveckling och fred istället för att se regionen som ett område för geopolitisk konkurrens. . Det är viktigt att stödja länder i Mellanöstern när de utforskar sina utvecklingsvägar och stödja regionala länder och deras folk när de försöker hitta politiska lösningar kring sådana regionala brännpunkter som Syrien, Jemen och Libyen”, hävdar ambassadören.

Han säger också att det är viktigt att "främja dialog och utbyte mellan civilisationer för att uppnå fredlig samexistens mellan alla etniciteter" i Västasien och tillägger "Kina kommer att fortsätta sin konstruktiva roll för detta ändamål”.

Nytt spännande kapitel
Det 25-åriga omfattande samarbetsdokumentet har fått global uppmärksamhet. Ambassadören säger, "Historien visar att relationerna Kina-Iran har motstått testet av den förändrade internationella situationen”.

Han understryker också uttalandena från den kinesiska utrikesministern när han besökte Teheran och sa: ”Kinas och utrikesminister Wang Yi betonade många gånger under sitt senaste besök i Iran att oavsett hur världssituationen förändras, kommer Kinas vilja att utveckla de kinesiskt-iranska relationerna inte att förändras”.

Enligt Kinas främsta diplomat till Teheran sa utrikesminister Wang också: "Vänskapen mellan Kina och Iran kommer utan tvekan att fortsätta att följa den inriktning som ledarna i de två länderna slagit fast för en historisk nystart, ett nytt spännande kapitel öppnas”.

Vissa medier noterade att dokumentet omfattar samarbete inom områdena järnvägs- och vägtransporter, raffinaderibyggen, petrokemi, bilproduktion, utveckling av olje- och gasprojekt, miljöskydd och stöd till kunskapsbaserade företag.

Ambassadören anser att samarbetsplanen visar de två ländernas vilja att ytterligare stärka sina band.

"Irans utrikesminister Zarifs besök i Kina i oktober förra året och Kinas utrikesminister Wang Yis nyligen framgångsrika besök i Iran visar att båda sidor fäster stor vikt vid det omfattande strategiska partnerskapet mellan de två länderna och den starka politiska viljan att gå vidare på denna väg."

Medan han var i Teheran förde Wang samtal med president Hassan Rouhani och den högste ledarens rådgivare Ali Larijani.

Enligt ambassadören höll Wang också "vänliga och djupgående samtal" med Zarif.

"De två sidorna hade omfattande diskussioner om bilateralt samarbete inom olika områden liksom om internationella och regionala frågor, vilket resulterade i positiva resultat."

Ambassadören säger att grunden för det strategiska samarbetet lades under president Xi Jinpings besök i Iran i januari 2016.

”När Kinas president Xi Jinping besökte Iran i januari 2016 underströk Kina och Iran i det gemensamma uttalandet vid inrättandet av ett omfattande strategiskt partnerskap att de två parterna var överens om att kommunicera och samråda för att nå ett 25-årigt omfattande samarbetsavtal utifrån sin vilja att aktivt utveckla ömsesidiga relationer, ekonomisk samordning och det pågående samarbetet mellan de två länderna inom energi, infrastruktur, industri, teknik och så vidare”, förklarar Chang.

Han fortsätter med att säga att "planen fokuserar på att utnyttja potentialerna i det ekonomiska och kulturella samarbetet och lägga ut kursen för det långsiktiga samarbetet”.

Planen innehåller inga kvantitativa, specifika kontrakt
Ambassadören upprepar också att dokumentet bara är en färdplan och "inte innehåller några kvantitativa, specifika kontrakt eller mål, utan ger istället en allmän ram för Kinas och Irans samarbete mellan framöver."

Det har spekulerats i att Kina har förs avsikt att investera än 400 miljarder dollar, än 600 miljarder dollar i Iran, men det är alltså omöjligt att sätta någon sådan siffra.

Irans ambassadör i Peking Mohammad Keshavarz-Zadeh har sagt att det omfattande strategiska partnerskapet inte är riktat mot något tredje land. Men bara några timmar efter dokumentets undertecknande sa USA:s president Biden att han har varit "orolig för detta sedan ett år tillbaks”.

Den kinesiska diplomaten säger att hans land är "fast beslutet att slå vakt om ett legitimt samarbete" med Teheran och tillägger att sanktioner och mobbningstaktik mot Iran inte kommer att leda någonstans.

"De senaste åren har USA dragit sig ur kärnkraftsavtalet med Iran och infört sanktioner mot landet, vilket lett till svårigheter och hinder för det praktiska samarbetet mellan Kina och Iran. Kina är alltid fast beslutet att med konkreta åtgärder försvara sitt legitima samarbete med Iran inom handel, energi och andra områden och uppmanar aktivt det internationella samfundet att skydda Irans legitima ekonomiska intressen. Vi tror att ensidiga sanktioner och mobbning drabbar befolkningen och kommer att misslyckas”, säger ambassadören.

“Win-Win-samarbete”
Diplomaten anser att Kina och Iran "bör ha ett långsiktigt perspektiv, övervinna svårigheter, slå vakt om begreppet vinn-vinn-samarbete, anpassa sina utvecklingsstrategier, fortsätta att fördjupa det ömsesidigt fördelaktiga samarbetet inom olika områden och uppnå gemensamt välstånd”.

Om planen faller inom det massiva infrastrukturprojektet för Sidenvägsprojektet (Belt and Road Initiative, BRI) eller om den bara kompletterar den, så är i vilket fall "Sidenvägsprojektet ett öppet och inkluderande initiativ för samarbete, som följer principen om omfattande samråd, gemensamma bidrag och ömsesidiga fördelar med fokus på politisk samordning, infrastrukturell samordning, fri handel, finansiell integration och tätare folk-till-folk-band.

Han ser Iran som en viktig transitväg i BRI-projektet.

"Iran har varit ett viktigt transport- och distributionscenter på sidenvägen sedan urminnes tider och är fortfarande en viktig partner för samarbete inom dagens BRI-bygge. De två regeringarna undertecknade ett samförståndsavtal om att gemensamt främja Sidenvägsprojektet 2016. Kina har varit Irans största handelspartner under många år i rad. Samarbetet mellan Kina och Iran inom ramen för BRI visar på uppriktiga samråd och ömsesidig nytta, förbättrar kommunikationen och förståelsen mellan de två folken och främjar det ömsesidiga förtroendet och de ömsesidiga stödet”, säger ambassadör Chang.

Fem punkter för säkerhet och stabilitet i Västasien
Ambassadören säger också att utrikesminister Wang föreslog ett fempunktsinitiativ för säkerhet och stabilitet i Västasien under sin senaste turné till sex regionala länder, inklusive Iran.

Här följer texten till fempunktsinitiativet enligt ambassadören:

För det första förespråkas ömsesidig respekt. Mellanöstern är hem för unika civilisationer som har skapat unika sociala och politiska system. Mellanösternens egenheter, samhällsmodeller och vägval måste respekteras. Det är viktigt att förändra en traditionell inställning och istället se Mellanösterns länder som partners för samarbete, utveckling och fred, istället för som en arena för geopolitisk konkurrens. Det är viktigt att stödja länder i Mellanöstern som söker sina egna utvecklingsvägar och att stödja regionens länder och folk i deras viktiga roll för att ta fram en politisk lösning av sådana regionala brännpunktsfrågor som Syrien, Jemen och Libyen. Det är viktigt att främja dialog och utbyte mellan civilisationer för att uppnå fredlig samexistens mellan alla etniciteter i Mellanöstern. Kina kommer att fortsätta att spela sin konstruktiva roll för detta ändamål.

För det andra
gäller det att upprätthålla jämlika villkor och rättvisa. Ingenting skulle vara mer rättvist i Mellanöstern än en sund lösning på Palestina- frågan och ett verkligt genomförande av tvåstatslösningen. Vi stöder aktiv medling från det internationella samfundet mot detta mål och önskar ett auktoritativt internationellt möte i denna fråga när förhållandena blir mogna. Under sitt ordförandeskap i FN:s säkerhetsråd i maj kommer Kina att uppmuntra rådet att ta upp frågan om Palestina för att bekräfta tvåstatslösningen. Kina kommer att fortsätta bjuda in fredsförespråkare från Palestina och Israel till Kina för dialog och välkomnar också palestinska och israeliska representanter till Kina för direkta förhandlingar.

För det tredje måste icke-spridningen av kärnvapen upprätthållas. Sett till hur den iranska kärnkraftsfrågan utvecklats måste relevanta parter gå i samma riktning, genomföra konkreta åtgärder och diskutera och formulera färdplan och tidsram för USA och Iran för att återuppta samarbetet med JCPOA. Den mest angelägna nu är att Förenta staterna sätter igång på allvar att upphäva sina ensidiga sanktioner mot Iran och slutar med sin långarmade jurisdiktion mot tredje part, och att Iran återgår till att efterleva sina kärntekniska åtaganden så att frågan löses så snart som möjligt. Samtidigt bör det internationella samfundet stödja insatser från regionala länder för att upprätta ett Mellanöstern fritt från kärnvapen och andra massförstörelsevapen.

För det fjärde måste alla sidor främja en kollektiv säkerhet. För att skapa säkerhet och stabilitet i Mellanöstern bör alla parters legitima oro beaktas. Det är viktigt att uppmuntra till jämlik dialog och samråd, ömsesidig förståelse och anpassning för att förbättrade relationerna mellan Persiska vikens länder. Det är absolut nödvändigt att resolut bekämpa terrorism och främja en avradikalisering. Kina föreslår att man i Kina håller en multilateral dialogkonferens för regional säkerhet i Persiska vikenregionen för att få till en förtroendeskapande mekanism i Mellanöstern, inledningsvis måste sådana ämnen som säkerheten kring oljeanläggningar och sjöfart tas upp och efterhand måste en ram skapas för en kollektiv, omfattande, samarbetsbaserad och hållbar säkerhet i Mellanöstern.

För det femte måste utvecklingssamarbetet påskyndas. För att upprätthålla fred och säkerhet i Mellanöstern krävs utveckling, samarbete och integration. Det är nödvändigt att samlas för att besegra coronaviruset och att uppnå ekonomisk och social återhämtning så snart som möjligt. Det är viktigt att hjälpa länder efter konflikter att återuppbygga, att stödja en mer diversifierad ekonomisk tillväxt i oljeproducerande länder och att hjälpa andra länder i Mellanöstern att få igång en utveckling eller återupplivning som utgår från vad de kan bidra med i regionen. Kina kommer att fortsätta stå värd för det kinesisk-arabiska reform- och utvecklingsforumet och Mellanösterns säkerhetsforum för att dela med sig av sina egna erfarenheter med länder i Mellanöstern.

Kina är berett att hålla nära kontakt med alla sidor kring fempunktsinitiativet och samarbeta nära för att främja fred, säkerhet och utveckling i Mellanöstern.

https://www.tehrantimes.com/news/459508/China-s-Wang-proposed-5-point-initiative-to-achieve-security

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.