23 nov. 2016

Superstaten EU börjar rusta

EU-armén är ett projekt som framför allt Jean-Claude Juncker drivit
hårt efter Brexit. Här i tänkt roll som ÖB Europa.
EU-parlamentet beslutade igår att bevilja ett anslag på ca 500 miljoner euro till en ny EU-armé, en "snabbinsatsstyrka" som enligt reklamen ska kunna åsidosätta Nato, men som i praktiken blir en stödtrupp åt Nato, som även icke-Nato-medlemmar får vara med att betala.

Projektet stöddes av långtifrån alla. 369 röstade ja medan 255 sade nej och 70 lade ner sina röster. Anslaget är årligt.


Föredraganden Urmas Paet stack inte under stol med att styrkan är riktad mot Ryssland som betraktas som det stora säkerhetshotet. Styrkan ska också ses som en försäkring mot Trumps hot om att nedgradera Nato och som en konsekvent av Brexit, som ställer USA:s trognaste allierade i Europa utanför unionen.

Han argumenterade för att 30 års "försummelser" på militärområdet nu måste tas igen genom omfattande rustningar. Många EU-länder ligger bara på hälften av den 2-procentsnorm som Nato infört.

I argumentationen ingår att de enskilda staternas nationella arméer nu blivit ineffektiva - dubbelarbete, överkapacitet och hinder för upphandling av försvarsmateriel resulterar enligt Paet i förluster av storleksordningen €26.4 miljarder om året.

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att driva gemensamma inköp av försvarets resurser och att  eller samköra material såsom transportfordon eller flygplan.

Resolutionen förespråkar en skyldighet för medlemsstaterna att delge varandra sin planering och cykler och planer för upphandling och förespråkar en förstärkning av den Europeiska försvarsbyråns samordnande roll.

Parlamentet stöder ett anslag till försvarsrelaterad forskning på minst 90 miljoner euro under kommande tre år, vilket ska följas av ett forskningsprogram med en årlig budget på 500 miljoner euro.

express.co.uk

Innehållet i ovanstående artikel bekräftas i stort sett av följande eu-kommuniké. http://www.europarl.europa.eu/news/sv/news-room/20161117IPR51547/eu-l%C3%A4nderna-b%C3%B6r-trappa-upp-f%C3%B6rsvarssamarbetet.

23/11 framträdde Angela Merkel i Tysklands förbundsdag och underströk att den nya armén inte ska ersätta utan stödja Nato. Hon talade också för att EU-länderna ska nå upp till den av Nato rekommenderade rustningsnivån på 2 % av BNP (Wall Street Journal 24/11).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.