30 dec. 2022

Synpunkter på Nato? Var god dröj...

Tusentals medborgare har på eget initiativ tyckt till om svensk Nato-anslutning.
UD har redan haft 10 veckor på sig att göra dessa brev offentliga.


Nu växer opinionen för att pausa Sveriges Nato-ansökan. Inte minst Sveriges krypande för Erdogan har väckt stark kritik (se upprop i DN idag).

Igår skrev Hanne Kjöller i DN: Vår Natoansökan börjar alltmer påminna om bygget av tunneln genom Hallandsåsen. Vi fortsätter bara därför att vi börjat. Men frågan måste ställas: När blir priset för högt?

De tusentals medborgare som på eget initiativ skickat in remissvar på departementspromemorian Ds 2022:24 om Sveriges medlemskap i Nato vittnar om besvikelse och vrede i de djupa folkleden. UD förhalar offentligheten.


Det som upprör människor är inte minst att svenska folket helt har sidoställts medan potentater som Erdogan tillåts påverka vår yttrandefrihet.

23 december, dagen före julafton, medgav Tobias Billström i Rapport "att vi (Sverige) är på väg att uppfylla flera delar av våra åtaganden (gentemot Turkiet). Framför allt genom att vi ändrat vår grundlag vilket träder i kraft efter årsskiftet."

Vi har alltså inskränkt yttrandefriheten för att vara till lags.

Men i går meddelade också försvarsminister Pål Jonsson att han avser att förslå LAG-ändringar som gör det möjligt att skicka svenska värnpliktiga att slåss för Nato i utlandet.

Den nuvarande grundlagen förbjuder det och den trumfar vanlig lag.

Den obönhörliga slutsatsen är att grundlagen måste ändras före ett Nato-inträde. Och då får svenska folket en chans att säga sitt eftersom det krävs två riksdagsbeslut med mellanliggande val.

Om Erdogan tillåts påverka grundlagen är det väl inte orimligt att svenska folket får det.

* * *

Istället för att lyssna på medborgarna behandlas de som skit! Ännu efter tio veckor har UD inte gjort alla remissvar från medborgarna offentliga. JO tycker att sådan tidsutdräkt är okej.

I den bunt som offentliggjordes i mellandagarna hittar vi bl.a. följande (för de tidigare frisläppta se här.

I ett omfattande remissvar ställt till Olof Zachrisson vid UD:s rättssekretariat säger en skribent:

"Genom den mångfald av bilaterala och multilaterala avtal om ömsesidigt försvarssamarbete som Sverige redan utvecklat med flera Europeiska grannländer uppnås ett betydligt mer effektivt och operativt flexibelt försvar som bättre skyddar och bevarar Sveriges säkerhet i såväl freds- som krigstid.

Beslutsvägarna är i dessa avtal kortare och effektivare och ger Sverige en större handlingsfrihet och möjlighet att påverka säkerhetspolitiken anpassat till den befintliga situationen,

Sveriges ansökan till och eventuella medlemskap i NATO kan medföra eller utgör redan en -provokation för länder som står utanför alliansen och bedömer sin territoriella säkerhet som hotad eller utmanad. Detta kan medföra svar i from av asymmetriska hot och åtgärder, främst sabotage riktade mot elektricitet- energi- vatten- eller kommunikations anläggningar på svensk mark. Cyberattacker riktade mot elektronisk infrastruktur som styr tåg och kollektivtrafik, penningtransaktioner och landets administration förefaller redan vara ett faktum, vilka kan fortsätta många år och i längden försvaga landets ekonomiska stabilitet och trovärdighet som pålitlig handelspartner och land att investera pengar i."

Genom Svenska Freds försorg har det strömmat in hundratal liklydande remissvar där det bl.a. heter:

"...att ingå i en militärallians som inkluderar odemokratiska stater och som vilar på kärnvapenanvändning, gör inte Sverige säkrare utan bidrar till ökad osäkerhet både lär och i världen. Genom ett Natomedlemskap skulle Sverige legitimera kärnvapen och kärnvapenanvändning, vilket gör det mycket svårare att verka för kärnvapennedrustning.

Tröskeln för att militära konflikter ska bryta ut höjs genom att vi åtgärdar de strukturella orsakerna bakom konflikter, investerar i starka diplomatiska vägar och relationer och att vi använder och skapar kanaler för fredlig konflikthantering.

Att vi allierar oss med odemokratiska stater som bedriver utpressning för att fä Sverige att kompromissa med ställningstaganden för folkrätten, demokrati och mänskliga rättigheter bidrar inte till hållbar fred och ökad mänsklig säkerhet.

Att värna om demokratin, folkrätten, mänskliga rättigheter och nedrustning är grundvärden i svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Grundvärden som alla riskerar att urholkas i och med ett svenskt Natomedlemskap."

Peggy skriver:

Kändes verkligen snopet att vi som samhällsmedborgare inte ens fick vara med om att rösta om detta.
Kändes som nu bestämmer opinionsundersökningar som makten man stöder sig på.

Vi har faktiskt förlorat tron på makthavarna. Skall man sluta och få rösta vid valen i framtiden?
Det ser inte gott ut för framtiden.

Tänker även på Julian Assange gör ni det?"

Åke skriver:

"Sverige skall ej anslutas till NATO eller annan krigsorganisation.

Sverige skall hålla sig neutralt i alla avseenden vad gäller väpnad eller politisk inblandning i andra länders göranden och låtanden.

Att gå med i en krigsorganisation med spetsen riktad med en potentiellt storkund av industriprodukter är helt sinnessjukt.

Ett land som sträcker sig över elva tidszoner med gles befolkning och med ett stort materialbehov, skall Sverige ej ställa sig hotfull emot.

Här har Sverige en möjlighet till en god försörjning näst intill tidlöst."

Liselotte skriver:

"Jag vädjar att ni antar den riktning och hållning som ni uttrycker själva: att NATO har som uttalat mål att nedrusta alla kärnvapen i världen. Målet är nedrustning; stå för detta, slåss för detta och endast detta.
Det som följer efter det i er text motsäger detta, dvs att använda kärnvapen, godkänna användande av kärnvapen och att använda det i avskräckande syfte. Det får inte ske. NEJ till kärnvapen både i Sverige och överallt i världen är den enda rätta vägen.

Min sorg går inte att beskriva över tillståndet bland makthavarna i världen. Sverige bör stå som ett lysande exempel av mognad, medling och dialog. Vi lever i 2022, en tid där vapen och krig inte hör hemma. Sverige borde istället söka nya vägar, skapa monumentala gränsöverskridande dialoger. Prova alla vägar, också utanför de politiskt bildade.

Vi lever i en demokrati, och det skrämmer mig att ingen folkomröstning har gjorts, både om NATO och om kärnvapen. Ge oss en folkomröstning.

Vad gäller NATO reagerade jag på det politiska rådet, och vad jag kunde urskilja i texten den otydlighet som vilar runt dess påverkan på Sverige, på vilka som ska ingå i detta råd mm. Det är en skrämmande tid då det gott kan bli ett EU råd med nazister.

Det krävs en gedigen transparens inför det svenska folket med NATO. Människor i vårt land har rätt att veta exakt vad NATO innebär, hur det fungerar och vem som ska styra, hur och varför. En godtycklig ledare med tillgång till en kärnvapen arsenal måste vi på alla vis avstyra.

Jag läste också att det är till USA man vänder sig när man vill gå ur. Det får mig att ifrågasätta om USA är den egentliga ledaren i NATO och om Sveriges folk vill stå under dess styre.

Vi ska följa försiktighetsprincipen i Sverige, det innebär en djuplodande förståelse och utredning för både NATO, kärnvapen och fredlig dialog. Kärnvapen vet vi allt vi behöver veta om efter Hiroshima och Nagasaki.

Det behövs en utredning av NATO i Sverige gjord av mogna människor, dvs människor med djup, insikt, bred förståelse samt analytisk kapacitet och vilja och intresse till själv rannsakan. Och det kräver människor från flera olika inriktningar."

Ola Friholt, ordförande i Fredsrörelsen på Orust skriver :

2Ur folklig synvinkel har detta projekt for Sveriges anslutning till Nato flera oklara och misstänkta aspekter. Den 16 maj fattade riksdagen det första beslutet, vilket i media beskrevs som statsminister Magdalena Anderssons försök att avföra Natofrågan från valkampanjen. I ljuset av dagens remiss förstår folket att beslutet före valet grundades på vetskapen om att två beslut krävs med mellanliggande val. Denna bestämmelse grundas på att folket ska göra initierade val, byggda på information och debatt, kanske en extra folkomröstning. Men information och debatt förekom inte. Detta måste folket förstå som att skumrask omgärdar frågan.

Idag är regering och riksdag oförhindrade att slutgiltigt besluta om svenskt inträde i Nato, med hänvisning till det försämrade säkerhetsläge i Östersjöregionen som påstås ha förstärkts genom det ryska anfallskriget mot Ukraina. Detta är emellertid en ohederlig beskrivning. Alla parter i de styrande skikten i Nato och EU är medvetna om att Ryssland har en i sammanhanget liten befolkning, mindre än en fjärdedel av Nato/EU/USAs samlade befolkningsunderlag och ännu mycket mindre av den samlade ekonomiska och militära styrkan (med en militärbudget 8% av Natos) .Det brukar sägas att Rysslands ekonomi är mindre än den i USAs delstat Texas.

Det är för alla uppenbart att Ryssland är oförmöget att föra krig på två fronter och att det militära stödet till Ukrainas armé syftar till att försvaga Rysslands militära kapacitet och leda till förlust i kriget.

Det är alltså uppenbart felaktigt att hävda någon som helst risk för ryskt anfall mot Västeuropa eller hot i Östersjöområdet. Kriget i Ukraina är en rysk reaktion efter Natos varaktiga framryckning till Rysslands gränser och hotet om avstängning från Svarta havet. Varje rysk propå om detta har avfärdats som ett försök att få kontroll över grannstaterna. Väst lät Ukraina bryta mot såväl Minskavtalet som FNs säkerhetsråds resolution av Minsk II.

Sveriges anslutning till Nato och de därmed sammanhängande ändringarna av Sveriges grundlag har därför i folkets ögon en helt annan orsak och syftning än något som helst hot från Ryssland.

Att svara på dagens aktuella remiss blir då en utsiktslös skenfäktning.

Dock finns det en mening i att argumentera ur etisk synvinkel.
 
För att Natomedlemskapet ska förverkligas krävs godkännande av alla Natomedlemmar. För att låta parlamentet i Turkiet rösta ja kräver den auktoritäre ledaren Erdogan bl a att Sverige till Turkiet utvisar flera tiotal kurder som nu har asyl i Sverige. För att förverkliga detta har ett trilateralt avtal upprättats.

Dess paragrafer avslöjar Sveriges (och Finlands) underkastelse under det turkiska kravet. Paragraferna 4, 5, 8:3 och 9 visar att Sverige måste avsluta sitt fullt legitima stöd till YPG och PYD, vilka med stora offer av liv besegrat terrororganisationen IS, vilken länge fått stöd av USA, som ännu har tio baser i Syrien och opåtalat dagligen stjäl syrisk olja, utskeppad via Irak.

Om hela svenska folket kunnat läsa detta avtal hade mycket förändrats i svensk politik. Men avtalet ges ingen publicitet. Sveriges statsminister reser till Turkiet för att övertyga Erdogan om svensk vilja att följa hans instruktioner, oavsett rättsläget i Sverige för de kurder som tidigare godkänts och givits uppehållstillstånd. Turkisk säkerhetstjänst ska tillhandahålla de nödvändiga bevisen, vilka svenska säkerhetsorganisationer väl anses ha varit inkompetenta att insamla.

Nyligen har såväl utrikesministern som överbefälhavaren öppet sagt att Sverige inför Natointrädet inte skall uttala några reservationer mot kärnvapen eller utländsk trupp på baser i Sverige. Detta är i linje med skrivna utfästelser i promemorian i samband med antagandet av Värdlandsavtalet 2016: Sverige godtar ”Natos doktrin”, vilken innefattar att Nato tar sig rätten att använda kärnvapen först i en väpnad konflikt. En större skymf mot Sveriges alla decennier av kamp mot kärnvapenkulturen kan knappast tänkas. Regeringen bemödar sig att göra Sverige till ett bombmål för kärnvapen den dagen det smäller.

Till detta kommer de grundlagsändringar som är på väg i Sverige. Regeringsformens paragraf 10:7 säger att överlåtelse av beslutsrätt utanför EU endast kan ske i begränsad omfattning och då ”till en mellanfolklig organisation för fredligt samarbete”. Tidigare framsynta, fredliga och demokratiskt sinnade rikspolitiker insåg att det måste finnas en spärr mot inflytande från militärt aktiva organisationer och rimligen mot kärnvapenpakter.

Lagens förarbeten (SOU2016:64, sid 70) förtydligar att en organisation med enbart militärt syfte inte kan godtas av villkoren i RF 10:7 Detta är uppenbarligen nu på väg att avskrivas.

I förväntan om att tillräckligt många fredliga kurder utvisas till Turkiet och att riksdagen fattar formellt beslut om därefter beviljat Natomedlemskap i enlighet med Regeringsformens paragraf RF 10:3, bereds marken för den minskning av yttrandefriheten och demokratin som krävs för själva medlemskapet. En ny lag om spioneri avser att begränsa journalisters och fredsaktivisters möjlighet att fritt kritisera agerandet inom militäralliansen Nato. Sanningssträvanden skall utövas under hot om fängelsestraff. Ett första beslut om ändring av grundlagen om yttrandefrihet togs redan före årets val. Nu skall ett andra beslut tas. Allt detta sker utan information och debatt och är motsatsen till fredlig utveckling.
Det tillstånd som Nato frambesvärjer syftar till att befästa strävan efter världsdominans trots att den västliga kolonialepoken är utbytt mot ett flerpoligt världssamhälle som inte låter sig längre domineras av 6 % av världens befolkning. Att väst håller fast vid sin dröm om hegemoni är receptet för evigt krig och mänsklighetens undergång i en monstruös klimatkatastrof."

Lennie skriver:
 
"Jag motsätter mig förslaget att gå med i NATO, av följande anledningar:

Om ett krig väl bryter ut, kommer det bli mer destruktivt och omfattande, ju fler länder som är uppbundna i olika militära försvarsallianser. Därför är neutralitetsprincipen en bättre utgångspunkt än NATO-medlemskap för att förebygga krig.

Detta stöds av de historiska erfarenheterna från andra världskriget, där endast neutrala Sverige av de nordiska länderna slapp ockupation. Paralleller kan också dras till första världskriget, där militära allianser som Trippelententen (Storbritannien, Ryssland och Frankrike) och Trippelalliansen (Österrike- Ungern, Tyskland och Italien), var en bidragande orsak till att kriget fick så långtgående och förödande konsekvenser.

Flera NATO-medlemmar, bl.a. USA har antagit en onödigt provokativ hållning gentemot Kina och Ryssland, och har en historik av att på ett ansvarslöst och obetänksamt sätt komma med utspel som ökar spänningarna mellan stormakterna. Nu senast rörande Taiwan. I och med denna utrikespolitik som USA för, riskerar man att dra in hela NATO i ett storskaligt krig med Ryssland och Kina. Att gå med i NATO utgör en mycket stor risk för Sverige, så länge som USA inte klarar av att föra en ansvarsfull utrikespolitik.

NATO har som försvarsallians ett mycket dåligt rykte internationellt. Framför allt efter bombandet av civila i Jugoslavlien i slutet av 90-talet under kosovokriget och det totalt oprovocerade angreppet mot Libyen år 2011. Människorättsorganisationer kunde i efterhand avfärda de lögner om övergrepp mot civila som låg som grund för operationen. Senare uppgifter visade att den egentliga bakgrunden till operationen var Libyens strävan efter oberoende från IMF och dollarn, något som vissa NATO- medlemmar hade svårt att acceptera. NATO's dåliga rykte som oprovocerad angripare av oskyldiga nationer skulle spilla över på Sverige vid ett eventuellt medlemskap. Framförallt då Sverige skufla kunna tvingas delta i oprovocerade attacker mot oskyldiga stater, enbart för att tillfredsställa enskilda NATO-medlemmars utrikespolitiska strävanden efter makt."

Dag i Umeå skriver:

"Jag motsätter mig att Sverige legitimerar användning kärnvapen inklusive första-användning och anser istället Sverige skall skriva under dokumentet om kärnvapenförbud. Sverige bör skriva en reservation om detta vid ratificering av medlemskap.

Jag är övertygad om att den ökade oron över världsläget hos svenska folket delvis beror på Sveriges attityd att det måste mötas med militärt våld och att vi måste höja kapaciteten för detta och att vi är omgivna av skurknationer.

Det är uppenbart att styrkande av krigsmakten som en del av NATOs försvar är negativt för miljö och klimat. Jag fordrar att regeringen redogör för hur detta skall kompenseras med andra åtgärder.

Vid ett svenskt Natomedlemskap bör beslutspromemorian tydligt deklarerar:

- att Sverige inte lovar att rusta upp till 2% av BNP, som NATO rekommenderar.
- att Sverige avser att skriva under FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.
- att inga kärnvapen tillåts på svensk mark.
- att inga utländska militärbaser tillåts på svensk mark.
- att Sverige kommer att vara mycket njugg med att ge speciell ”immunitet” för NATO-operationer och NATO- personal.

Jag anser att friheten i Sverige beskärs genom Sveriges upprustning. Sverige återinför värnplikt och civilförsvarsplikt istället för att bygga på frivilligt deltagande. Allmänhetens tillträde till skog områden försvåras Jag önskar Sverige deklarerar att detta mycket sällan kommer att resultera i tvingande åtgärder.

Jag anser risken för väpnade konflikter i världen på sikt ökar om Sverige rustar upp. Svensk upprustning kommer också att medföra att andra länder rustar upp mer. Istället bör Sverige och världen inrikta sig på en fredligare värld efter Ukrainakriget.

Jag anser Sverige avstår sin tidigare roll som opartisk oallierad trovärdig aktör för fred och anknytande informationscentrum som SIPRl. Anslagen till sådana organ bör alltså minska.

Jag motsätter mig att Sverige avser att minska sitt bistånd och bidraget till olika FN organ, bl a pga dyr rustning och ökad solidaritet med NATO och därmed minskad med världen.

Jag anser inte Sverige skall vidta åtgärder mot Ryssland/Belarus och ryska medborgare, som försvårar en snabb normalisering efter att kriget i Ukraina är över och Putin avgått."

ÖysteinHåkan och Jan skriver:

"Efter närmare 200 år av Sveriges neutralitetsdoktrin, vill man i promemorian lämna denna doktrin, på synnerligen oklara grunder och gå med i NATO.

Detta skulle få förödande konsekvenser, fram för allt för den Svenska civilbefolkningen av följande skäl;

#Sverige riskerar att bli en geografisk krigsskådeplats då NATO placerar stridskrafter på dess territorium.

#Östersjön blir ett gränshav mellan Nato och Ryssland. Med båda sidornas sjöstridskrafter närvarande.

#Sverige som suverän nation upphör i praktiken att existera.

#Sverige kommer att bli indraget i ett eventuellt tredje världskrig och riskerar kärnvapenattacker på sitt territorium.

#NATO medlemskap kommer att uppfattas som en stark provokation mot den Ryska federationen och kunna utlösa ett direkt militärt angrepp på Sverige.

#Sveriges historiska roll som ett fredsmäklande och diplomatiskt land skulle försvinna för att istället bli del utav krigshetsande NATO.

Den bästa lösningen är att Sverige ställer sig utanför krigsalliansen NATO och ser till att stärka det egna försvarets militära kapaciteter till 2% målet och fortsätter med neutralitetsdoktrinen, som tjänat landet väl och genom denna undvikit direkt inblandning i de senaste två världskrigen på Europeisk mark."

* * *

Hur många fler opinionsyttringar av det här slaget finns hos UD:s registrator? Vad är det för hemligt med dem? Och när ska UD uppfylla den grundlagsstadgade offentlighetsprincipens krav?

Man har redan haft tio veckor på sig. Är inte syftet eller åtminstone effekten att mörka opinionen för både politiker och allmänhet?

Stefan Lindgren

Läs även den förra redovisningen av medborgarsvar: https://www.nyhetsbanken.se/2022/12/pa-jakt-efter-folkets-rost.html.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.