27 feb. 2022

Vill Sverige ha krig med Ryssland?

Bild: P O Ultvedt

Dagens beslut att skicka betydande vapenhjälp till Ukraina och dessutom en summa på 500 miljoner kronor som krigsfinansiering är ett beslut som utsätter Sverige för helt omotiverade risker.
Sverige har inga försvarsförpliktelser gentemot Ukraina. Beslutet kan bara uppfattas som ett krigsaktivistisk demonstration, som kan få ödesdigra konsekvenser.

Minns Rickard Sandler, som ville dra in Sverige i Finska vinterkriget. Per Albin Hansson sparkade honom i november 1939. PAH lyckades hålla tillbaka en aktivistisk opinion i fem månader, tillräckligt länge för att den svenska militära insatsen till sist skulle bli betydelselös. Hade Sverige dragits in i det kriget hade vi sannolikt också blivit deltagare i fortsättningskriget, som för Finlands del innebar att landet efter krigsslutet styrdes av en sovjetisk kontrollkommission.

Peter Hultqvists orientering till Nato är väl känd. Nu har han tagit ett steg ytterligare i Rickard Sandlers anda. Om det fanns någon statsmannaklokhet kvar i den svenska eliten skulle han snabbt bytas ut.

Det svenska beslutet strider mot folkrätten. Ryssland har inte av FN:s säkerhetsråd pekats ut som aggressor. Inte ens i det av USA och Albanien föreslagna uttalandet anklagas Ryssland för aggression, och under alla förhållanden skulle en intervention från tredje land kräva beslut i FN:s säkerhetsråd.

Sverige har inga vid FN inregistrerade försvarsförpliktelser gentemot Ukraina som skulle ge Sverige rätt att sända vapen under hänvisning till självförsvarsrätten.

Det svenska beslutet utgör ett brott mot principen om icke-inblandning och principen om icke-användning av våld enligt artikel 2.4 i FN-stadgan.

Det bryter
mot EU-rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/GUSP20 om vapenexportkontroll av EU-medlemmar.

Det bryter av allt att döma mot en rad svenska lagar och förordningar:

Lag om krigsmateriel

Lag (1992:1300) om krigsmateriel

Förordning om krigsmateriel

Förordning (1992:1303) om krigsmateriel.

Bilaga till förordning

Förordning om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel.

Förordning med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter

Förordningen (2010:1101) med instruktioner för Inspektionen för strategiska produkter.

Regeringens riktlinjer för krigsmaterielexport (skärpta riktlinjer)

Riktlinjer för utförsel och annan utlandsverksamhet. Utdrag ur regeringens proposition 2017/18:23.

Skärpt exportkontroll av krigsmateriel

Regeringens proposition 2017/18:23, skärpt exportkontroll av krigsmateriel.

Dessutom kan regeringens beslut leda till att Sverige blir ansvarigt för krigsförbrytelser begångna av ukrainska statliga eller icke-statliga förband som får del av vapenstödet.

Även beslutet att förbjuda rysk civil flygtrafik är en olaglig handling, som saknar täckning i FN-stadgan. Dessutom är den ovanligt korkad eftersom Sverige och väst är mera beroende av det ryska luftrummet än tvärtom.

Flygförbudet mot Ryssland kommer att innebära stora störningar i all flygtrafik till Kina, Japan, Sydostasien och Sydasien med åtföljande fördyringar.

Idag är en svart dag för svensk utrikespolitik. Med en klokare ledning för landet hade Sverige kunnat spela en roll för att göra den svåra vägen tillbaka till fred så kort som möjligt. Dagens beslut bygger på en önskan att slåss till siste ukrainaren.

Stefan Lindgren


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.