4 feb. 2022

Gemensam kommuniké Putin - Xi

Ryska federationens president Vladimir Putin besökte den 4 februari Kina på inbjudan av Folkrepubliken Kinas president Xi Jinping. Statsöverhuvudena höll samtal i Peking och deltog i öppningsceremonin vid XXIV:e vinter-OS.

Ryska federationen och Folkrepubliken Kina gjorde ett gemensamt uttalande om internationella förbindelser "på väg in i en ny era och global hållbar utveckling".
Så här lyder ingressen till kommunikén:

Världen genomgår en enorm förändring idag. Mänskligheten går in i en ny era av snabb utveckling och stora förändringar. Sådana processer och fenomen utvecklas som multipolaritet, ekonomisk globalisering, informatisering av samhället, kulturell mångfald, omvandling av det globala styrelsesystemet och världsordningen, det ömsesidiga förbindelserna och det ömsesidiga beroendet mellan stater stärks, en trend är under bildande för omfördelning av balansen mellan krafterna i världen och världssamfundets krav på ledarskap i fredens intresse och en progressiv utveckling växer.

Samtidigt håller situationen på det internationella och regionala säkerhetsområdet för varje dag på att försvåras och detta mot en fond av den fortsatta coronaviruspandemin. De globala utmaningarna och hoten växer. Vissa krafter som representerar en minoritet på världsscenen fortsätter att försvara unilaterala strategier för att lösa internationella problem och tillgripa till maktpolitik, bedriva inblandning i andra staters interna angelägenheter, vilket skadar deras legitima rättigheter och intressen, framkallar motsättningar, meningsskiljaktigheter och konfrontationer och hindrar mänsklighetens utveckling och framsteg, vilket orsakar motstånd från världssamfundet.

Parterna vänder sig till alla stater med en uppmaning att i den allmänna välfärdens intresse stärka dialogen och det ömsesidiga förtroende, fördjupa den ömsesidig förståelse, upprätthålla sådana universella mänskliga värden som fred, utveckling, jämlikhet, rättvisa, demokrati och frihet, respektera folkens rätt till självständigt val av utvecklingsväg för sitt land, liksom staters suveränitet och intressen på säkerhets- och utvecklingsområdena, försvara det internationella systemet, utifrån FN:s centrala roll, en världsordning baserad på internationell lag, sträva efter genuin multilateralism med en central och samordnande roll för FN och dess säkerhetsråd, att främja demokratisering av internationella förbindelser och säkerställa uppnåendet av fred, stabilitet och hållbar utveckling på jorden. "

* * *

Efter ingressen behandlar uttalandet en rad frågor. Bland annat heter det att "vänskapen mellan de två staterna har inga gränser, det finns inga förbjudna zoner i samarbetet, förstärkningen av det bilaterala strategiska samarbetet är inte riktat mot tredjeländer och påverkas inte av den förändrade internationella miljön och situationen i tredje länder."

Om demokrati
Ryssland och Kina "förenas i förståelsen att demokrati är ett universellt värde, och inte ett privilegium för enskilda stater, dess främjande och skydd är hela världssamfundets gemensamma uppgift." De "utgår från att demokrati är ett sätt för medborgarna att delta i att förvalta sitt eget land i syfte att förbättra befolkningens välfärd och säkerställa principen om demokrati", demokrati "implementeras på alla områden av det offentliga livet och inom ramen för den nationella processen, speglar hela folkets intressen, deras vilja, garanterar hans rättigheter, tillfredsställer hans behov och skyddar hans intressen”.

Samtidigt är "demokratin inte byggd enligt schabloner", och "beroende på en viss stats sociopolitiska struktur, historia, traditioner och kulturella egenskaper har dess folk rätt att välja sådana former och metoder för att implementera demokrati. som motsvarar den statens särdrag”, och rätten att bedöma om en stat är demokratisk har bara det egna folket.

"Enskilda staters försök att påtvinga andra länder sina "demokratiska standarder", att tillägna sig själva monopolrätt att bedöma graden av överensstämmelse med demokratins kriterier, att dra skiljelinjer längs ideologiska grunder, inklusive genom att skapa snäva formatblock och situationella allianser, är i själva verket ett exempel på att trampa på demokratin och dra sig tillbaka från dess anda och sanna värderingar. Sådana försök att agera som hegemon utgör ett allvarligt hot mot global och regional fred och stabilitet, undergräver världsordningens stabilitet”, står det i texten.

Ett bälte, en väg
Parterna kommer att intensifiera arbetet med att koppla samman utvecklingsplanerna för Eurasiska ekonomiska unionen (EAEU) och Initiativet "Ett bälte, en väg" för att fördjupa det praktiska samarbetet mellan EAEU och Kina på olika områden och öka nivån av sammanlänkning mellan Asien- Stillahavs- och Eurasienregionerna.

Ryssland och Kina enades också om att konsekvent fördjupa det praktiska samarbetet inom området för hållbar utveckling av Arktis.

Det anges också att "parterna avser att" utveckla samarbetet inom ramen för formatet "Ryssland-Indien-Kina", samt stärka interaktionen på sådana plattformar som toppmötet i Östasien, ASEAN:s regionala säkerhetsforum, mötet mellan försvarsministrar från ASEAN:s medlemsstater och dialogpartners.

Parterna stödde och försvarade det multilaterala handelssystemet baserat på Världshandelsorganisationens (WTO) centrala roll, deltar aktivt i reformen av WTO och motsätter sig "unilaterala strategier och protektionism".

Parterna uttrycker oro över "allvarliga utmaningar inom området för internationell säkerhet och utgår från det faktum att öden för folken i alla länder är sammankopplade, ingen stat kan och bör inte säkerställa sin säkerhet isolerad från säkerheten i hela världen och på bekostnad av andra staters säkerhet."

De motsätter sig "extrema krafters agerande för att undergräva säkerhet och stabilitet i gemensamma angränsande regioner, avser att motsätta sig inblandning av externa krafter under någon förevändning i suveräna länders inre angelägenheter, motsätter sig 'färgrevolutioner' och kommer att öka samarbetet på ovannämnda områden.”

Ett Kina
Ryssland "bekräftar åter sin anslutning till Ett Kina-principen, bekräftar att Taiwan är en integrerad del av Kina" och "motsätter sig Taiwans självständighet i någon form."

Parterna anser också att det finns enskilda stater och militär-politiska allianser eller koalitioner som "strävar efter målet att erhålla direkt eller indirekt ensidiga militära fördelar på bekostnad av andras säkerhet, inklusive genom orättvis konkurrens, intensifiera geopolitisk rivalitet, blåsa upp antagonism och konfrontation och allvarligt undergräva ordningen på området för internationell säkerhet och global strategisk stabilitet”.

I detta avseende motsätter sig Ryssland och Kina Natos expansion och uppmanar alliansen att överge "det kalla krigets ideologiserade tillvägagångssätt", respektera andra länders suveränitet, säkerhet och intressen, mångfalden av deras civilisationsmässiga och kulturella och historiska livsformer, objektivt och rättvist behandla fredlig utveckling andra stater.

De motsätter sig också bildandet av slutna blockstrukturer och motsatta läger i Asien-Stillahavsområdet, förblir mycket vaksamma på de negativa effekterna av USA:s Indo-Stillahavsstrategi på fred och stabilitet i denna region, och gör ansträngningar "för att bygga upp ett jämlikt, öppet, inkluderande säkerhetssystemet i Asien-Stillahavsområdet, som säkerställer fred, stabilitet och välstånd."

Ryssland och Kina är allvarligt oroade över skapandet av AUKUS-pakten av USA, Storbritannien och Australien. Sådana åtgärder "strider mot uppgifterna att trygga säkerhet och hållbar utveckling i Asien-Stillahavsområdet, ökar risken för att inleda en kapprustning i regionen och skapar allvarliga risker för kärnvapenspridning."

Överge kalla kriget
Det framhålls att kärnvapenmakterna måste överge kalla krigets mentalitet och minska kärnvapnens roll i politiken.

Ryssland och Kina uppmanade USA att överge planerna på att utplacera markbaserade mellan- och kortdistansmissiler i Asien-Stillahavsområdet och Europa. Dessutom indikeras det att USA:s militärbiologiska aktiviteter utgör ett hot mot Ryssland och Kina.

Parterna bekräftar att "Fördraget om icke-spridning av kärnvapen är hörnstenen i systemet för internationell nedrustning och icke-spridning av kärnvapen och en viktig del av efterkrigstidens internationella säkerhetssystem och spelar en oumbärlig roll för att säkerställa fred och utveckling på planeten."

Därför bör det internationella samfundet "främja ett balanserat genomförande av fördragets tre pelare genom gemensamma ansträngningar för att skydda detta dokuments auktoritet, effektivitet och universalitet".

Parterna motsätter sig också politiseringen av problemet med ursprunget till den nya coronavirusinfektion och anser att denna fråga ligger på det vetenskapliga planet. Statscheferna "bedömer positivt det effektiva samarbetet mellan Ryssland och Kina i bilaterala och multilaterala format i kampen mot pandemin.

Det noteras att USA:s uppsägning av ett antal viktiga internationella överenskommelser på området för vapenkontroll har en negativ inverkan på internationell och regional säkerhet och stabilitet.

Samtidigt uppgav den kinesiska sidan att man behandlar med förståelse och stöder de förslag som lagts fram av Ryssland om bildandet av säkerhetsgarantier i Europa.

Källa: mid.ru, vzgljad.ru


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.