12 jan. 2023

Vakna, Vilhelm!

En av de medborgare som på egen hand skrivit en remiss om Nato, åkallar
Vilhelm Moberg, som varnade för demokratins urartning till demokratur.

Jag har tidigare redovisat exempel på de tusentals medborgarremisser som kommit in till UD som reaktion på promemorian "Sveriges medlemskap i Nato" (Ds 2022:24).

I hela den väldiga skörden, som UD ännu efter tio veckor bara delvis frisläppts för  allmänheten, har jag bara lyckats upptäcka en (1) skrivelse som är för Nato-medlemskap.

En kvinna skriver om sin pappa Leonardo "som alltid varit en kämpe för fred ända sedan han som barn i Italien upplevde Andra världskriget, i vilket han förlorade båda sina föräldrar och även en älskad syster och många av sina kamrater. 

Jag kommer aldrig att glömma hans berättelser om åren under kriget som började när han var 9 år och slutade när han var 13. Han lärde sig att alltid lyssna efter bombplanen och känna igen ljudet på långt håll så att han skulle hinna gömma sig.

Utplånad generation
När kriget var över var pappa och hans syskon föräldralösa och alla fick sluta skolan och börja jobba för att kunna överleva. Det fanns ingen annan vuxen släkting som kunde ta hand om dem för i det område i Italien min pappa kom ifrån, blev nästan en hel generation utplånade eftersom den gotiska linjen gick därigenom och under krigets sista år bombades området från båda håll av både tyskar om amerikanare. 

Min pappa har aldrig klagat utan alltid bara tagit itu med livet och gjort sitt bästa och alltid arbetat och hjälpt andra. Han är en stor förebild för mig. 

Men tvärsigenom pappas berättelser om sina minnen har jag alltid känt hans smärta fast han inte visade den med ord eller tårar. Jag önskar en framtid för världen där inget barn ska behöva uppleva krig eller våld och vuxna som förlorar kontrollen och inte kan skydda dem. 

Och för att det ska kunna bli verklighet tror jag att det viktigaste är att människor slutar vilja tillverka vapen och slutar vilja använda vapen mot varandra. Att vi söker andra lösningar när vi blir rädda. Jag vet inte själv hur det ska gå till i en värld där så många människor verkar rädda för varandra. Och det är lätt att bli rädd för obalanserade människor som verkar galna och glada för att använda vapen och skaffa sig makt genom våld. Och ju fler vapen vi tillverkar desto fler vapen finns det för dessa människor att använda. Och desto räddare blir vi. Och jag förstår att det finns rädsla, eftersom det finns mycket våld. 

Men om våldet ska få ett slut så måste man själv börja med att inte använda det i något sammanhang överhuvudtaget. Man måste börja med sig själv. Pappa har lärt mig det och visat mig genom hur han levt sitt liv att man som barn kan gå från en barndom där man upplevt krig och mycket våld till att aldrig vilja ha med vapen eller våld att göra. Att man kan göra ett annat val."

Freden på undantag
Christa
skriver följande:

"Ett beslut om ett NATO-medlemskap är ett mycket stort och viktigt beslut som kommer att påverka Sverige under lång tid framöver. Därför behövs en grundlig förankringsprocess och en bred samhällsdebatt. Att snabbt göra ett sådant beslut i ett läge där media helt domineras av kriget i Ukraina riskerar att leda oss i fel riktning. Sverige har ju under lång tid intagit en neutral roll i många fall varit mycket framgångsrikt.

Ett medlemskap i NATO innebär att vi blir mycket beroende av länder med ett instabilt ledarskap — exempelvis USA, Turkiet och Ungern. Utvecklingen i dessa länder är oroande och Sverige avhänder sig rådigheten över många viktiga försvarsbeslut.

Ett svenskt medlemskap i NATO riskerar att trappa upp spänningarna mellan NATO och Ryssland och öka risken för ett nytt 'kallt krig'. Vi riskerar även att fa kärnvapen placerade i Sverige vilket ytterligare skulle öka spänningen och riskerna i Sverige.

Sverige har en historia av oberoende och starkt fredsarbete. Möjligheterna att framgent ha denna viktiga roll minskar sannolikt med ett NATO-medlemskap."

Peggy och Björn skriver:

"Kändes verkligen snopet att vi som samhällsmedborgare inte ens fick vara med om att rösta om detta.

Kändes som nu bestämmer opinionsundersökningar som makten man stöder sig på.

Vi har faktiskt förlorat tron på makthavarna. Skall man sluta och få rösta vid valen i framtiden?

Det ser inte gott ut för framtiden.

Tänker även på Julian Assange gör ni det?"

Harriet skriver:

"I många år hade jag förmånen att resa runt i världen och tala om fred och rättvisa. Vart jag än kom så bemöttes jag av respekt och ett hjärtligt välkomnande, inte så mycket för min person, som att jag var svensk. Sverige stod som symbol för fred, vänskap, samarbete, förebild och att något bättre var möjligt. Dag Hammarskjöld, Alva Myrdal, Inga Thorsson, Maj-Britt Theorin, Ingrid Segerstedt Wiberg var for många kända namn. Sverige var fredens och framtidens förebild.

Idag kontaktas jag av gamla bekanta runt om i världen, som undrar vad som hänt och händer i vårt land? Jag blir dem svaren skyldiga, för inte heller jag vet. När blev det så att vårt land anser, att endast kärnvapen och främmande trupper kan skydda oss? Att ha varit neutrala och alliansfria har tjänat oss väl.

Jag ber er som fått våra röster i val, att stå fast i den neutrala och alliansfria politik som inte bara tjänat oss, utan givit oss ett gott namn runt om i världen.

Min önskan är att vår historia, gott omdöme och tron på en bra framtid för så många som möjligt ska vägleda er, våra folkvalda."

Filippa är "en medborgares röst som vill bli hörd":

"Alla säger att vi lever i ett demokratiskt land här i Sverige. Jag anser att det mest liknar en demokratur, där vi vanliga medborgare endast får ensidig information. I detta fall skriver jag detta mail angående NATO medlemskapet där vi medborgare inte fått tagit del av en objektiv syn på vad ett Nato medlemskap kan innebära för oss i Sverige. Ett sånt här beslut som kommer påverka oss medborgare i stor grad bör vi få rätt till allsidig information samt en möjlighet att få använda vår rösträtt.

'I en demokratur råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps.' Citat av Vilhelm Moberg, DN 1956."

En nybildad grupp som kallar sig "fredsinitiativet.se" skriver:

"Vi vill försvara det som i 200 år varit Sveriges fredliga position och slå vakt om Sveriges särskilda röst i världen. Alliansfria länder i Europa som Österrikes Schweiz och Sverige har många gånger spelat en positiv och modererande roll i kalla kriget och kan göra det även framöver.

En alltför kort beredning inför så stort beslut. Även de miljö- och klimatmässiga konsekvenserna av ett medlemskap måste utredas. Ett beslut om Natomedlemskap nu kommer att saknar den legitimitet som krävs.

Dessutom skulle en Nato-anslutning kollidera med svensk grundlag på en rad punkter.

Idag är det regering och riksdag som besluter om att förklara krig och sluta fred. Vid ett Nato-medlemskap blir Sverige juridiskt bundet av beslut i sådana frågor som fattas på helt annat håll. Visserligen har värdlandsavtalet med Nato redan givit Nato visar möjligheter att använda Sverige som plattform mot tredje land men grundlagen ger inget stöd för Nato att skulle föra krig på svensk mark eller att svenska värnpliktiga skulle föra krig utomlands.

Det framgår av regeringsformen att riksdagens godkännande krävs innan regeringen ingår en bindande internationell överenskommelse. Överlåtelse av beslutanderätt utanför EU bara kan bara tillåtas i begränsad omfattning 'till en mellanfolklig organisation för fredligt samarbete'. I förarbetarna förtydligas att en organisation med enbart militärt syfte inte matchar beskrivningen i grundlagen.

I en utredning sades klokt att vid överlåtelse av befogenhet borde en sådan revision äga rum genom grundlagsändring.

Den nuvarande politiska processen som vill påskynda svenskt Nato-medlemskap undergräver och äventyrar den svenska demokratin genom att försöka kringgå grundlagsstadgade förutsättningar för ett eventuellt medlemskap."

Stefan Lindgren


Läs även mina två tidigare redovisningar av medborgarremisser:

https://www.nyhetsbanken.se/2022/12/pa-jakt-efter-folkets-rost.html

https://www.nyhetsbanken.se/2022/12/synpunkter-pa-nato-var-god-droj.html


Även de officiella remissvaren innehåller korn av intresse, särskilt svaren från Stockholms universitet och Svenska Atlantkommittén:

https://www.regeringen.se/remisser/2022/10/remiss-remiss-ds-202224-sveriges-medlemskap-i-nato/

Se min kommentar: https://www.8dagar.se/2023/01/grundlagen-och-nato-stadgan-gar-inte.html#more


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.