7 dec. 2023

Kulturrevolutionen bra för 90 procent


I två längre artiklar analyserar Godfree Roberts den kinesiska kulturrevolutionen 1966-69. Enligt wikipedia skördade denna "hundratusentals till miljoner" dödsoffer.


Roberts som rest i Kina och skrivit om landet sedan 1967 anser att det rörde sig om historiens första uppifrån initierade, fredliga revolution och den enda framgångsrika på 1960-talet

I alla fall framgångsrik för de nittio procenten.

29 november 2023

Det fanns två skräckvälden om vi bara ville minnas och begrunda dem: det ena mördade i het passion, det andra hjärtlöst kallblodigt; det ena varade bara några månader, det andra hade varat i tusen år; Det ena tog tio tusen människors liv, det andra hundra miljoners. Men vi ryser bara för den mindre terrorns "fasor", den tillfälliga terrorns så att säga. Men vad är skräcken för ett snabbt yxhuggs död jämfört med en livslång död genom hunger, köld, förolämpningar, grymhet och hjärtesorg?

Mark Twain.

Tidigare hävdade jag att Mao gjorde mer gott och mindre skada än någon annan i historien, och i en essä om den "stora hungersnöden" såg vi hur han räddade miljoner från svältdöden, trots USA:s spannmålsembargo. Denna tvådelade essä fokuserar på Maos sista decennium och på hans kulturrevolution, som lärde alla att läsa, skriva, argumentera och rösta och som gjorde slut på Mark Twains "död av hunger, kyla, förolämpningar, grymhet och hjärtesorg" för femhundra miljoner bortglömda människor.

Revolutionens födelse

Fransmännen mördade 38 000¹ adelsmän under den franska revolutionen och firar fortfarande detta varje år. Men även om kineserna inte dödade någon elit² under kulturrevolutionen (de var alla tillbaka vid makten 1975), uppnådde de ändå sina mål och iscensatte historiens första uppifrån initierade, fredliga revolution och den enda framgångsrika på 1960-talet.

När jag fortsatte att läsa de gamla romanerna och berättelserna i den kinesisk litteraturen slog det mig att det var något som var konstigt med dessa berättelser: bönder som brukade jorden saknades. Alla karaktärer var krigare, ämbetsmän eller lärda; Det fanns aldrig någon bondehjälte. Jag funderade på detta i två år och sedan analyserade jag innehållet i berättelserna. Jag fann att de alla glorifierade väpnade krigare, folkets härskare, som inte behövde bruka jorden eftersom de ägde och kontrollerade den och helt klart tvingade bönderna att bruka den åt sig.

 Mao Zedong.

År 1957, åtta år efter den kinesiska revolutionens slut, varnade Mao sina kolleger för att enbart en socialistisk omvandling inte skulle göra slut på Kinas sociala motsättningar: "Det finns människor som verkar tro att de, bara för att statsmakten har vunnits, kan sova lugnt, obekymrat och spela tyrann efter behag. Men massorna kommer att motsätta sig sådana personer, kasta sten på dem och ge sig på dem med sina hackor, vilket jag tror blir med rätta och det skulle glädja mig oerhört. Dessutom är förresten ibland slagsmål det enda sättet att lösa ett problem. Folket har goda skäl att avsätta byråkrater. Jag säger att det är okej att ta bort dem, de bör tas bort, kommunistpartiet måste lära sig en läxa. Om studenter och arbetare går ut på gatorna bör ni kamrater betrakta det som en bra sak. Arbetarna bör få strejka och massorna demonstrera. Demonstrationståg och demonstrationer är föreskrivna i vår konstitution och när konstitutionen revideras föreslår jag att strejkrätten skrivs in så att arbetarna uttryckligen tillåts strejka.

Kritiker hade gjort samma iakttagelse om Rysslands revolution, men för Mao var revolutionen bara det första steget: "Vi började en ny lång marsch 1949 och vi är fortfarande bara i dess början", sa han till André Malraux. "Seger är alla illusioners moder. Att mänskligheten lämnas åt sitt öde återupprättar inte nödvändigtvis kapitalismen, men den återupprättar ojämlikheten. De krafter som leder till skapandet av en ny klass är mäktiga."

Faran

Den största faran, sa han, var ett politiskt ledarskap som vänt ryggen åt socialismen, borgerliga element som skapat en ny byråkratisk klass som han tillskrev Kinas stalinistiska byråkratiska hierarki, en ny utsugarklass i form av en "borgerlig byråkratisk klass som suger arbetarnas blod".

Han påminde kollegerna om att "bondeuppror kommer, när frustrationer exploderar i känslomässiga stormar där hat, förbittring och en känsla av hopplös desperation bryter igenom alla sociala spärrar i en överväldigande våg".

Men ingen lyssnade, ingenting förändrades, så han drog slutsatsen att problemet var kulturellt: den uråldriga traditionen med privilegierade ämbetsmän och undergivna, vördnadsfulla bönder bar skulden och detta status quo måste förändras – ett jobb som Mao var unikt kvalificerad för.

Robert Payne, som kände honom, förklarade 1948: "Mao håller all Kinas bildning i sina händer. Lenin hade varken den nödvändiga lärdomen eller någon lust att ta på sig rollen som en kulturens omvandlare. Mao, som är långt mer beläst och med ett jämförelsevis subtilt sinne, har uppenbarligen bestämt sig för att acceptera den roll som påtvingats honom och ingen kan förutse de förändringar i den kinesiska kulturens grundläggande struktur som ytterst kommer att härröra från hans vilja.”

En skamlig hemlighet

1966 hade kommunistpartiet suttit vid makten i sexton år, men bakom framgångarna dolde sig en skamlig hemlighet: åttio procent av kineserna på landsbygden – som hade kämpat och vunnit kriget medan stadsborna ostört fortsatt med sina liv – var fortfarande analfabeter, sjuka och halvt utblottade. Chungwu Kung säger:

Kina var en folkets demokratiska diktatur endast i teorin. I praktiken innehades den politiska och kulturella makten av lärda och byråkratiska intellektuella med stort inflytande och prestige.

Revolutionen hade inte förändrat mycket mer än ägandet av böndernas små jordlotter och bönderna fortsatte vara utsatta för vädrets och lyckans växlingar.

Luan-tid

Mao föreslog att 500 miljoner bönder skulle få utbildning, demokrati, rättvisa och värdighet. Han ville rikta deras frustration "utåt, genom ideologins kraft uttryckt i en politisk paroll, och få dem att bryta förtryckets bojor genom studier och att omvandla deras tankar till kreativ handling". Så en vårmorgon 1966 blev han den ende nationelle ledaren i historien som störtat sin egen regering när han till häpna kolleger sa: "Jag är övertygad om att några månader av kaos, luan, kommer att vara mestadels av godo".

Eftersom partiet kontrollerade produktionsmedlen och alla ägde sin mark, sa han, behövdes inget våld. Han föreslog en enbart kulturell revolution och uppmuntrade studenterna att röra om i grytan. Och studenter vid Shanghais universitet svarade med att grunda rödgardiströrelsen. Efter några månader av kaos träffade Mao rödgardisternas ledare och sa åt dem att fraktionsstrider måste upphöra. "Massorna gillar inte inbördeskrig. Folket är missnöjt, arbetarna är missnöjda, bönderna är missnöjda. Invånarna i Peking är missnöjda och eleverna i de flesta skolor är missnöjda.

Men, som han hade förutspått, fräste redan fettet i stekpannan: stadsarbetarna behövde inte många påstötningar och i slutet av oktober hade aktivismen spridit sig från skola till fabrik och från fabrik till fabrik. Enligt Maurice Meisner "använde den gamla byråkratin, i ett desperat försök att rädda sig själva, sina sista ekonomiska resurser till att muta arbetare till politisk passivitet, blidka dem och vinna tid för politiska manövrer". CIA rapporterade:

Även om det kanske vore för mycket sagt att kulturrevolutionen följt en exakt huvudplan – det har skett alltför många taktiska justeringar och förändringar längs vägen – är det tydligt att Mao förutsåg två distinkta faser redan från början: en destruktiv och en konstruktiv.

Rödgardisterna var Maos förtrupp under den destruktiva fasen men visade sig vara ett sorgligt bristfälligt instrument under den konstruktiva fasen. Maos besvikelse över rödgardisterna blev uppenbar efter deras katastrofala och egennyttiga uppträdande under de inledande "maktövertagandena" i början av 1967 och som intensifierades av deras urskillningslösa inbördeskrig under den följande sommaren. Gång på gång beordrade Mao de unga studenterna att frivilligt rätta till sina misstag. Det gjorde de inte, vilket hos Mao bekräftade hans bedömning av de negativa sidorna hos Kinas intellektuella. Så tidigt som 1939 hade Mao skrivit att det enda kriteriet för att bedöma om en ung människa var revolutionär eller inte är om vederbörande är "villig att integrera sig med de breda massorna av arbetare och bönder och det också i praktiken". Rödgardisterna hade inte varit villiga att göra det. Således ersatte Mao dem med ett nytt avantgarde – arbetarklassen – när han bestämde sig för att tiden var inne för att börja bygga och konsolidera hans nya revolutionära ordning, och han skickade med tvång de unga intellektuella [bland dem Kinas nuvarande president och premiärminister] ut på landsbygden i hundratusental för ytterligare "revolutionär rening".

Efter att ha läst väggtidningar som fördömde hans föräldrar sökte Yang Xiguang, son till en högt uppsatt kader, sympati hos familjens hushållerska. Kvinnan, som hade betett sig undergivet mot dem i många år, berättade då för honom att hon helt och hållet stödde deras störtande och att hennes undergivenhet hade varit fejkad, att Yangs föräldrar hela tiden hade utnyttjat henne och att stadens hushållerskor nu organiserade sin egen rebellgrupp. "Jag kände att min värld vändes upp och ner. Massor av vanliga människor hade lett mot mig före kulturrevolutionen för att jag var son till en höjdare, men nu kände jag att de bara låtsats. Plötsligt insåg jag hur stark motsättningen var och att de längst ner faktiskt hatade dem som var på toppen.

Ett program för revolutionärt uppror

Det sociala missnöjet – som hade sina rötter i arbetarnas materiella liv – var verkligt. Arbetarnas produktivitet hade ökat med 250 procent sedan 1957 och levnadskostnaderna med 10 procent medan deras inkomster blivit 5 procent lägre. Deras protester kring löner, förmåner och arbetsvillkor var ett uttryck för en längtan efter mänsklig värdighet och demokratisk kontroll över det socioekonomiska livet. En tillfälligt anställd berättade: "Vi var helt enkelt sämre. I fabriken, om de inte visste vad du hette, kallade de dig bara linshi gong [den tillfällige], vilket lät föraktfullt. Därför var ordet linshi gong tabu bland oss. Vi kallar hellre varandra lin xiong eller 'tillfällighetsbröder'".

Ett program för revolutionärt uppror framlagt av De hundratals miljonerna bönders förening för Mao Zedongs tänkande i Dong'an (på Hunans landsbygd, Maos födelsebygd) klagade över tunga skattebördor och alltför hårda arbetsvillkor och listade sina krav

·        Bönderna måste få verklig politisk och ekonomisk frihet.

·        Deras rättigheter får inte kränkas, och olagliga och kränkande metoder, såsom att fängsla, slå, ange och vilseleda, måste avskaffas.

·        Bönder bör behandlas på samma sätt politiskt som arbetare, kadrer och tekniker.

·        Så länge bönderna har gjort ett bra jobb i den kollektiva produktionen, bör deras inkomster från bisysslor (som att odla privata jordlotter, föda upp grisar, kycklingar och ankor och brodera) inte fördömas som kapitalistiska.

·        När det gäller tillgången på varor bör bönder behandlas på samma sätt som folk med andra yrken och inte behandlas ojämlikt. Så måste till exempel systemet med att tillhandahålla bönor och tofu baserat på ransoneringskuponger avskaffas. Och tygkuponger bör fördelas lika mellan arbetare, kadrer, stadsbor och landsbygdsbefolkningen, utan några statusskillnader.

·        Bönder som blir sjuka måste omfattas av det offentliga sjukvårdssystemet på samma sätt som kadrer och statsanställda. Oavsett hur allvarligt sjuk en statsanställd blir, görs allt som är möjligt för att få denne tillbaka i arbete, och alla kostnader för detta täcks av regeringen. Men när en bonde blir allvarligt sjuk och behandlingen kan kosta flera hundra yuan, har patienten bara att invänta döden. Ingen garanterar böndernas välfärd. Ett sådant system är uppenbart orättvist.

·        En landsomfattande rörelse bör skapas som "lättar böndernas bördor, höjer deras ekonomiska och politiska ställning, grundligt lyfter dem ur fattigdomen, ... störtar det orättvisa samhällssystemet, vänder upp och ner på en uppochnedvänd historia och kämpar för hundratals miljoner bönders fullständiga seger.

På landsbygden

När ungdomarna nu var tillbaka i klassrummen eller skickats till en bondgård, satte Mao sin lit till sin egen klass. "Bönderna är klarsynta. Vem som är ond och vem som inte är det, vem som är värst och vem som inte är fullt så ondskefull, vem som förtjänar stränga straff och vem som förtjänar slippa undan billigt: bönderna håller en klar räkenskap och mycket sällan har straffet överskridit brottet." Han gav dem i uppdrag att minska de "tre skillnaderna": mellan mentalt och manuellt arbete, mellan arbetare och bönder och mellan stad och landsbygd – och att upprätta "tre-i-ett-produktionsteam" av arbetare, tekniker och specialister för att öka produktiviteten och driva fram en teknikutveckling genom praktiskt deltagande. Donping Han berättar vad som sedan hände:

Jag växte upp i Jimo, en kinesisk by. År 1966 fanns det många analfabeter i min by. Kulturrevolutionen försvagade de professionellas kontroll över utbildningen och gjorde det möjligt för arbetare och bönder att få mer att säga till om när det gällde sina barns utbildning. Bönderna fick driva sina egna byskolor. En by kunde bygga sin egen grundskola med lokala läromedel, anställa sina egna lärare och ge fri tillgång till alla barn i byn. Flera byar kunde slå ihop sina resurser för att bygga en gratis mellanstadieskola för alla bondebarn, sedan kunde den lokala kommunen öppna gratis gymnasier för dem. Det fanns 1 050 byar i Jimo härad och varje by inrättade en grundskola. Alla barn på landsbygden kunde gå i skolan gratis.

Före kulturrevolutionen fanns det bara sju mellanstadieskolor i Jimo härad med en befolkning på 750 000. Nu ökade antalet mellanstadieskolor till 249 och alla som gick ut grundskolan kunde gå på dem gratis utan att genomgå några inträdesprov. Under de föregående sjutton åren tog 1 500 personer examen på den enda gymnasieskolan i Jimo, hälften av dem kom in på högskolor och kom aldrig tillbaka, och Jimo utbildade inte ens en enda gymnasieelev per by i länet. Nu hade varje kommun tre gymnasier. När jag gick ut högstadiet 1972 var det bara 70 procent av mina klasskamrater som kunde gå vidare till gymnasiet. När min lillasyster tog studenten 1973 fick alla hennes klasskamrater börja på gymnasiet. I slutet av kulturrevolutionen, 1976, fanns det 100 gymnasieelever bara i min by och 12 000 i min kommun.

Utbildningsexpansionen under kulturrevolutionen saknade motstycke i Kinas historia. Den förändrade det kinesiska folket och samhället i grunden. I takt med att folket blev mer utbildat fick de mer makt i både politiska och ekonomiska sammanhang. Som svar på böndernas krav avskaffade Mao inträdesproven till högskolorna och krävde att de som gick ut gymnasiet i stället först skulle arbeta minst två år i en fabrik, på landsbygden eller i armén, för att få söka till högskola. År 1973 avskaffades högskoleprovet och studenterna valdes ut av arbetskamrater och bönder baserat på sina arbetsprestationer, och när de senare blev utexaminerade var de tvungna att återvända för att tjäna de samhällen som hade valt ut och skickat dem. 

(Del två kommer inom kort)


Godfree Roberts


Roberts är författare till ett flertal böcker om Kina. Han har en doktorsexamen från Univ. of Massachussetts, Amherst, och är sedan många år bosatt i Chiang Mai, Thailand, bara några mil från gränsen till Kina som han besökt regelbundet sedan 1967

Källa: https://herecomeschina.substack.com/p/the-successful-cultural-revolution

övers.: Lennart Palm


Noter:

1 Namnen på avrättade adelsmän finns upptecknade i franska arkiv.

2 Det finns uppgifter under kulturrevolutionen om skottlossning mellan olika rödgardistfraktioner som fått tag på vapen från armén, men, i den mån detta inträffade var det i liten skala och som enstaka incidenter.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.