8 dec. 2021

Biden lovar "sakliga samråd" om Ukraina

Onkel Sam, alias Joe Biden, har nya "helvetiska" sanktioner på lut för Ryssland
som avstängning från SWIFT-systemet.

Rysslands president Vladimir Putin hade igår ett möte med sin amerikanske kollega, Joe Biden i form av en videokonferens som varade flera timmar.

Biden använde mötet i vanlig stil till att leverera nya hotelser om Ukraina, som om det landet nu är USA:s bakgård. Men parterna var överens om att instruera "sina företrädare att delta i sakliga samråd" om Ukraina.

Putin och Biden talade med varandra ett par timmar, vilket motsvarar ett samtal utan tolk på en timme. Följaktligen hann de inte gå på djupet i någon fråga. Protokollet från samtalet är ännu hemligt.

Enligt ryska nyhetsbyrån Ria-Novosti talade de i synnerhet om genomförandet av resultaten från det rysk-amerikanska toppmötet som hölls i Genève i juni 2021 och om vikten av ett konsekvent genomförande av de överenskommelser som nåtts på högsta nivå och bevarandet av "Genèveandan" när man överväger frågor om bilaterala förbindelser och andra problem som uppstår mellan Ryssland och USA.

I detta sammanhang erinrade presidenterna om alliansen mellan de två länderna under andra världskriget. De betonade att de uppoffringar som gjordes då inte får glömmas bort, och att alliansen i sig ska fungera som ett exempel för att bygga kontakter och arbeta tillsammans i dagens verklighet.

Det viktigaste ämnet i övrigt var den interna ukrainska krisen och bristen på framsteg i genomförandet av 2015 års Minsk-avtal, som är den obestridda grunden för en fredlig lösning. Rysslands president illustrerade med hjälp av specifika exempel Kievs destruktiva linje, som syftade till att fullständigt avveckla Minsk-avtalen och överenskommelser som nåddes i "Normandie-formatet". Han uttryckte allvarlig oro över Kievs provocerande handlingar mot Donbass. 

Joseph Biden, å sin sida, betonade den "hotfulla" karaktären i ryska trupprörelser nära de ukrainska gränserna och beskrev vilka sanktionsåtgärder som USA och dess allierade skulle vara redo att tillämpa i händelse av en ytterligare upptrappning av situationen.

Som svar betonade Vladimir Putin att ansvaret inte bör flyttas över på Rysslands axlar, eftersom det är Nato som gör farliga försök att erövra ukrainskt territorium och bygger upp sin militära potential vid Rysslands gränser. Därför är Ryssland allvarligt intresserad av att få tillförlitliga, lagligt fastställda garantier som utesluter Natos expansion österut och utplacering av offensiva anfallsvapensystem i stater som gränsar till Ryssland.

Ledarna enades om att instruera sina företrädare att delta i sakliga samråd om dessa känsliga frågor. Vid utbyte av synpunkter om informationssäkerhet betonade båda sidor vikten av en aktivt pågående dialog om detta ämne. De uttryckte sin beredvillighet att fortsätta det praktiska samarbetet inom straffprocessuella och operativt-tekniska områden för att bekämpa cyberbrottslighet. Tillståndet kring den gemensamma övergripande handlingsplanen för det iranska kärnkraftsprogrammet övervägdes. Rysslands president noterade vikten av att det genomförs fullt ut inom den ursprungligen överenskomna ramen.

Ledarna uttryckte förhoppningen att förhandlingarna om denna fråga, som återupptogs i slutet av november i Wien, kommer att hållas i en konstruktiv anda och kommer att göra det möjligt att fatta beslut som är acceptabla för alla deltagare. 

De bilaterala frågorna diskuterades. Det konstaterades att samarbetet fortfarande är i ett otillfredsställande skick. Detta visar sig i synnerhet i de svårigheter som de båda ländernas "begränsade" diplomatiska beskickningar upplever i deras arbete. Vladimir Putin betonade att allt detta är en följd av de amerikanska myndigheternas linje, som för fem år sedan började tillämpa storskaliga restriktioner, förbud och massutvisningar av ryska diplomater, som vi tvingas reagera på ett spegelliknande sätt.

Den ryska sidan föreslog att upphäva alla ackumulerade restriktioner för diplomatiska beskickningars funktion, vilket också skulle kunna tjäna till att normalisera andra aspekter av bilaterala förbindelser. Presidenterna uttryckte åsikten att Ryssland och USA, med hänsyn till deras särskilda ansvar för att upprätthålla internationell säkerhet och stabilitet, kommer att fortsätta dialogen och nödvändiga kontakter.

Av andra nyhetsrapporter framgår att Biden samma dag med sina allierade diskuterade möjligheten att fullständigt isolera Ryssland från det globala finansiella systemet i händelse av en invasion av Ukraina, sa vice utrikesminister Victoria Nuland.

"Vi pratade om vad som skulle vara liktydigt med praktiskt taget fullständig isolering av Ryssland från det globala finansiella systemet med alla konsekvenser för det ryska näringslivet och det ryska folket, deras möjligheter till arbete, resor och handel", sa hon vid en utfrågning i senaten. Nuland betonade att i ett försök att avhålla Ryssland från aggression överväger USA alla tillgängliga alternativ.

Mötet Biden-Putin sägs ha varit tête-à-tête men det stämmer inte. Putin satt ensam i sitt rum i Sotji, men Biden var omgiven av fyra rådgivare, bl.a. utrikesminister Antony Blinken. Efter det fysiska mötet i Genève i juni har presidenterna talat flera gånger på telefon.

 war & peace, ria-novosti 7/12

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.