2 feb. 2019

Venezuelas diskreta charm

Vad är det som Venezuela har och som inte USA har och som verkar som en stark magnet på Onkel Sam?

Svaret är en biljon (tolv nollor!) fat olja längs Orinoco, världens fjärde största flod.
Medan det talas mycket om "fracking" nu för tiden kan ånginsprutning på sikt vara den teknik som helt ändrar petroleumindustrins villkor. Med ånga kan man utvinna tungoljor ur oljerik sand och lerformationer där oljan är för trögflytande för att kunna utvinnas med konventionella pumpar.

Ursprungligen  extraherades all  tungolja i gruvor där gigantiska skovlar lyfte upp högar av oljemättad sand på stora tippbilar för transport till separationskärl fyllda med varmt vatten. Denna metod har i stor utsträckning ersatts av ånginjektion. I Kanada, i provinsen Albertas oljesand, där mycket av denna teknik utvecklats, utvinns nu 80% av all tungolja med ånga och 20% i gruvdrift.

Den enklaste formen av ånginsprutning använder en enda brunn. Ett hål borras ner till en stor tungoljefyndighet. Därefter pumpas ånga ner i hålet, ibland i månader. Så småningom koncentreras en konturlös oljemassa nära brunnens botten, tillräckligt lättflytande för att kunna pumpas upp till ytan.

Omkring 1978 utvecklades en teknik med två borrhål, kallad SAGD (Steam Assisted Gravity Drainage). Två långa perforerade rör placeras horisontellt ovanpå varandra genom fyndigheten. Båda rören avger ånga tills en droppformad oljemassa omsluter det nedre röret. Sedan fortsätter toppröret att avge ånga medan det nedre röret börjar arbeta i motsatt riktning och pumpar oljan till ytan. År 2017 gav Albertas oljesand 2,7 miljoner fat per dag; mestadels via SAGD.

Ytterligare tre innovationer är på väg att införas:

Lösningsmedelassisterad SAGD. Särskilda kemikalier (lösningsmedel) blandas med ångan för  påskynda lösningen av oljan.

DHSG (Downhole Steam Generation). Små men kraftfulla ånggenereringsverktyg (ugnar) sänks ned djupt i brunnen. DHSG möjliggör större värmehushållning och förbättrad bränsleekonomi.

Miniatyrkärnreaktorer. Toshiba har utvecklat en prototypreaktor speciellt för tungoljutvinning. Det är en 5 MW elgenerator som samtidigt genererar 900 grader het ånga. Reaktorn ska kunna ersätta den invecklade och dyra naturgasinfrastrukturen som för närvarande behövs för ånginjektion. En sådan reaktor kan arbeta med samma bränsleelement i e 30 år.

Oljebältet Orinoco i Venezuela
Världens fjärde största flod, Orinoco, rinner upp i Parimabergen längs den venezuelansk-brasilianska gränsen. Orinoco skär en 200 mil lång nordostlig båge genom Columbia och Venezuela innan den mynnar ut i Atlanten på Venezelas kust. Orinocos tungoljebälte sträcker sig 600 kilometer längs norra stranden av Orinoco-flodens östra sträckning mot havet. Bältet är 70 kilometer brett.

Förenta staternas geologiska service s (USGC) värderade 2009 mängden utvinningsbara oljereserver i Orinocos oljebälte. Efter att ha beskrivit hur den oljemättade bädden av sandsten sträckte sig 150 till 1500 meter under ytan i östra Orinocobäckenet kom författarna fram till bedömningen att fyndigheten uppgår 1,4 biljoner fat.

Bältes "tekniskt utvinningsbara" olja uppskattas till så mycket som 652 miljarder fat. Samtidigt spekuleras det i rapporten att med ny teknik kan 70% av oljan utvinnas. Rapporten bygger på studier som publicerats 2001-2008 och innefattar därför inte: Solvent-Assisted SAGD; Downhole Steam Generation; än mindre användningen av kärnkraft. Att hantera Orinocobæltet med dessa tekniker ger en biljon fat.

Rapporten diskuterar inte produktionskostnaderna. Kanadensiska oljesandsföretag fortsatte att producera 2018, även till priser så låga som  20 dollar per fat. Dessa anläggningar skulle dock inte ha byggts om investerare vetet att priset skulle kunna falla så lågt. Idag ligger gissningarna på att utvinningen i Alberta går runt på 35 dollar fatet.

Även om Orinocobältet inte är lika stort som Albertas oljesandsfyndigheter har det tre fördelar:

a) Oljan är inte så tung;

b) Klimatet är mycket varmare och

c) Oljan finns mycket närmare en kust.

Produktionskostnaderna för Orinocobältet kommer att vara märkbart lägre än Albertas oljesand.

Låt oss sätta siffran 1 biljon fat olja i sitt sammanhang.

Den globala oljeförbrukningen är för närvarande 35 miljarder fat per år.  Således kan Orinocobätet  ensamt tillgodose 100% av den globala efterfrågan i nästan 30 år!

Att beräkna dollarvärdet av fyndigheten är lätt. Ta det nuvarande oljepriset på ca 60 dollar per fat gånger 1 biljon...............

William Walter Kay, Global Research, Kanada

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.