5 feb. 2019

Vem kränkte vem i Kertjsundet?

Tänker bäst i grupp? Honoré Daumiers bild av 1800-talsjurister. Godkände varje nedrigt
övergrepp av tidens rådande stormakter.
Folkrättsjurister är ett märkligt släkte. Det verkar som att alla konventioner och tjocka böcker när det kommer till kritan inte spelar den minsta roll.

Det är svårt att på västerländska hemsidor med inriktning på folkrätt finna en enda som inte anser att Ryssland begick brott mot folkrätten i Kertjsundet i december. Till och med bland ryska hemsidor är det svårt att hitta stöd för den officiella ryska linjen.

Har majoriteten rätt?
Incidenten timme för timme, enligt FSB
Söndagen den 25 november 2018 kl 07:10 Moskvatid korsade de ukrainska fartygen den ryska gränsen. Gränsvakterna försökte förhindra detta. Under händelsen riktade den ukrainska flottan sitt artilleri mot de ryska fartygen. Ryssarna varnade att de skulle betrakta användningen av vapen som en överträdelse av internationell rätt.


Från kl. 10:35 till 18:30 pressades de ukrainska fartygen söderut från sundet. Därefter försökte de ukrainska fartygen att bryta igenom blockaden och vägrade att uppfylla ryssarnas krav.

Klockan 20:42 informerade besättningen på det ryska fartyget "Izumrud" (Smaragd) de ukrainska fartygen om att de tänkte skjuta varningseld  om de fortsatte att ignorera kraven. Tre minuter senare öppnade ryssarna varningseld.

Vid 20:55, efter en varning om att skjuta skarpt, började "Smaragd" att skjuta på de ukrainska fartygen. 

Från 21:06 till 23:21 stoppades alla ukrainska fartyg och togs i beslag. Tre sårade avlägsnades från Berdjansk och fördes till hamnen i Kertj.

26 november kl 06:40 fördes de ukrainska fartygen i samma hamn. Den gripna besättningen, ukrainska säkerhetsmän, fördes till Moskva där de kommer att ställas inför rätta.

Oanmälda
Vad som hände var alltså att tre ukrainska fartyg närmade sig sundet oanmälda. Det finns en inarbetad ordning som innebär att fartyg som vill passera anmäler sig och vid behov underkastar sig inspektion.

Enligt den ryska sidan kom de ukrainska fartygen oanmälda, trots att de tidigare under året många gånger underkastat sig ordningen och föranmält passage.

Enligt den ukrainska sidan hade förhandsanmälan gjorts. Men även om så vore fallet hade de ukrainska fartygen varit skyldiga att vänta på rysk lots och följa den ryska gränsbevakningens anvisningar. Vilket man inte gjorde utan istället började företa vad ryssarna kallat ”farliga manövrer” framför sundet. Av allt att döma pågick detta under hela söndagen tills ryssarna sköt skarpt, sårade tre ukrainare och beslagtog fartygen. (Felaktiga uppgifter om att de tre fartygen "rammades" förekommer.)

Ingendera sidan bestrider rätten till fri passage genom Kertjsundet. Men den ukrainska sidan bestrider, dock endast i detta konkreta fall, kuststatens rätt att kräva förhandsanmälan liksom fastställa vissa regler för passagen.

Man hänvisar till begreppet "oskyldig passage" i 1982 års havsrättskonvention.

Men enligt konventionens artikel 19 måste ett antal kriterier vara uppfyllda för att tala om oskyldig passage (oskadlig genomfart):


"1. Passage är oskyldig så länge det inte skadar kuststatens fred, god ordning eller säkerhet. Sådan passage skall ske i enlighet med denna konvention och med andra internationella lagar.


        2. Passage av ett främmande fartyg anses vara skadlig för kuststaternas frid, god ordning eller säkerhet, om den på territorialhavet deltar i någon av följande aktiviteter:


        a) Eventuella hot eller användning av våld mot kuststatens suveränitet, territoriella integritet eller politiska oberoende eller på annat sätt som strider mot folkrätten enligt Förenta Nationernas stadga.


        b) varje övning eller övning med vapen av något slag


        c) En handling som syftar till att samla in information för att försämra försvaret eller säkerheten i kuststaten.


        d) Varje form av propaganda som syftar till att påverka kuststatens försvar eller säkerhet,


        e) Uppskjutning, landning eller ombordtagning av något luftfartyg


        f) Isättning, landsättning eller ombordstigning av någon militär enhet


        g) Lastning eller lossning av någon vara, valuta eller person som strider mot kustområdets tull-, skatte-, immigrations- eller sanitära lagar och förordningar


        h) Allvarlig och allvarlig förorening som strider mot denna konvention.


        (i) All fiskeverksamhet


        j) Utförande av forskning eller undersökning


        k) En handling som syftar till att störa kommunikationssystem eller andra anläggningar i kuststaten.


        (l) Varje annan aktivitet som inte har direkt betydelse för passagen. "

Detta har både Ukraina och Ryssland skrivit på. Bl.a. det faktum att de ukrainska fartygen medförde vapenlast, inte bara avsedd för att användas av besättningen, strider mot reglerna för "oskyldig passage".

Båda stater gjorde för övrigt ett förbehåll när den tidigare konventionen om territorialhav antogs 1958, ett förbehåll som sa att "kuststaterna har rätt att fastställa procedurer för tillstånd till genomfart för utländska örlogsfartyg genom sina territorialvatten", ett förbehåll som styrker Rysslands position.

Dessutom gäller för Kertjsundet strängare regler än för "oskyldig passage". Se Mitja Grbec nedan.

Kertjsundet

Punkterna 1-4 markerar Kertj-
Jenikalskijkanalen, som är en ränna
anlagd redan på 1800-talet. Övriga linjer
anger alternativa farleder för lokal trafik.
Om Kertjsundet bör man veta följande. Det förbinder Svarta havet och Azovska sjön som uteslutande upptas av Ukrainas och Rysslands territorialvatten och däremellan vatten som enligt avtal ska delas upp med en gränslinje i framtida förhandlingar.

Sundet är 45 km långt och bara 3-5 km brett vid den smalaste punkten.

Det finns två vägar genom sundet. Stora fartyg går genom Kertj-Jenikalskij-kanalen som är en ränna i det naturliga sundet med åtta meters djup. De betalar för kuststatens tjänster i staden Kertjs hamn som tidigare hade intäkter på ca 80 miljoner dollar om året av detta. Men efter återföreningen av Krim med Ryssland har EU förbjudit sina medlemsstaters handelsflottor att betala någon avgift i Kertj.

Mindre fartyg kan använda vattenvägen som kallas "farvatery N 50" och "52" med 3 meters djup.

Efter Sovjetunionens upplösning 1991 delades Azovska sjön, som tidigare varit Sovjets ”inre vatten”, mellan Ryssland och Ukraina. 2003 slöts ett avtal mellan parterna om att Azovska sjön även fortsättningsvis skulle vara Rysslands och Ukrainas ”inre vatten”. En konflikt rörande gränsdragningen uppstod dock. Ukraina gjorde anspråk på ön Tuzla i sundet, men tvingades backa.

16 september 2016 väckte Ukraina talan vid Internationella domstolen i Haag (ICJ) rörande situationen i Kertj. Innehållet i talan är hemligt men bl.a. hävdar Ukraina att den i år öppnade Kertjbron som förbinder Krim med ryska fastlandet är olaglig.

2015 meddelade Ryssland att det införde ett auktoriseringskrav för fartyg som passerar genom Kertjsundet. 2017 meddelade transportministeriet att alla fartyg kunde nekas tillträde till Kertjsundet i samband med brobygget. Trafiken var helt avstängd 27-30 augusti 2017, liksom 11-13 oktober samma år.

Färdigställandet av Kertjbron innebär i sig fysiska restriktioner. (max. 31 meter bredd, 33 meter höjd och 8 meter djup), som Ukraina hävdar har skadat landet ekonomiskt.

2003 års samarbetsavtal

Genom ett samarbetsavtal 2003 förklarades Azovska sjön vara Rysslands och Ukrainas ”inre vatten”, som skulle delas upp med en statsgräns i särskilt avtal. Utländska handelsfartyg tillåts bara om de ska till eller från ukrainska eller ryska hamnar. Enligt paragraf 2:3 skulle utländska örlogsfartyg bara ha tillträde om de var inbjudna eller hade ärende till någon av parternas hamnar och om ”inbjudan eller tillståndet överenskommits med den andra parten”. Det vill säga Azovska sjön stängdes för Nato.

Avtalet stadgar rätt till passage men med en rad förbehåll som inte finns i folkrättens ”oskyldig passage”.

Troligen kommer Ukraina inte att få framgång med sin talan inför den medlingstribunal som instiftats under FN:s havsrättskonvention, helt enkelt av det skälet att konventionen inte täcker fallet Kertj, som gäller tillträdet till inre vatten. Återstår att falla tillbaka på internationell sedvanerätt och där är utgången mycket mer osäker. Faktiskt har Kiev försämrat sin position genom att säga upp 1997 års vänskapsavtal med Ryska federationen som stadgade ”fri transit” för Ukraina på ryskt territorium och vice versa.

Inre vatten

I en kommentar till det inträffade förklarade ryska UD.

”Azovska sjöns vatten är Rysslands och Ukrainas inre vatten, där endast ryska och ukrainska fartyg har frihet att navigera. Kertjsundet är inte och har aldrig varit en internationell vattenväg enligt andan i FN:s havsrätts­konvention (1982). Därför är eventuella påståenden om transiträtt eller oskyldig passage för utländska fartyg inte tillämpliga på sträckan.” (http://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_ publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3414549)

Man betonar alltså betydelsen av att Azovska sjön är inre vatten, medan Ukraina i sin talan vid FN:s medlingstribunalen troligen argumenterar för sin rätt till ”oskyldig passage”, vilket förutsätter att Azovska sjön är att betrakta som internationellt vatten.

Häri ligger nog konfliktens kärna, att Ukraina vill frånträda ingångna avtal för att vinna erkännande av Azovska sjön som internationellt vatten och därmed öppnas för Nato.

Mitja Grbec skriver i "Extension of Coastal State Jurisdiction in Enclosed and Semi-Enclosed Seas" (Routledge 2013) om Azovska sjön som ett specialfall.

 "Azovska sjöns och Kertjsundets sui generis-status verkar bland annat vara perfekt i  linje med det ofta citerade beslutet av ICJ (Internationella domstolen i Haag) och tidigare den centralamerikanska skiljedomstolen rörande Fonseca-vikens status. Det ska emellertid noteras att enligt 2003 års gemensamma uttalande 'örlogsfartyg under andra länders flagg kan gå in i Azovska sjön och passera Kertjsundet enbart efter inbjudan av Ukraina och Ryssland, överenskommen med den andra staten. Detta tycks i sin tur utesluta en sorts 'rätt till oskyldig passage' som finns i Fonsecaviken."

Kertjincidenten kan – oavsett Ukrainas rätt till fri passage - inte karakteriseras som ett ryskt folkrättsbrott. Varje stat som utsätts för ett intrång på sitt territorium har rätt att avvisa detta, om så är med vapenmakt (paragraf 51 i FN-stadgan om självförsvarsrätten).

Eftersom Ukraina hävdar att Krim är dess territorium följer att ena halvan av Kertjsundet skulle tillhöra dem. Men Ryssland kommer antagligen att hävda att de ukrainska fartygen oavsett detta kränkte ryskt vatten och det verkar sannolikt med tanke på de vilda manövrer som de ukrainska fartygen gjorde i sundet.

Vad gäller Rysslands rätt att upprätta regler för passagen och kräva förhandsanmälan för passage genom Kertjsundet måste den prövas mot internationell sedvanerätt, men där finns knappast några entydiga svar att hämta.

Det finns ingen grund att påstå att Ryssland generellt försökt stoppa ukrainska fartyg. I april till oktober passerade 772 ukrainska fartyg Kertjsundet (52 % av trafiken), och efter incidenten tycks trafiken snabbt ha normaliserats.

Enligt Dagens Nyheters Mikael Winearski är de ryska ”folkrättsbrotten” bara exempel på ett vidare fenomen, att Ryssland och Kina struntar i folkrätten. Han menar att Kina nonchalerar folkrätten när den avvisat ett utslag från Internationella domstolen i Haag (ICJ) om gränsdragning i Sydkinesiska sjön. Han bortser då från att Filippinerna, som hade uppmuntrats av USA att driva konflikten till Haag, senare har frånträtt sin ståndpunkt och numera vill lösa frågorna i förhandlingar med Kina.

Öppna eld
En intressant delfråga är huruvida den ryska kustbevakningen hade rätt att öppna eld. Där har bl.a. FiB-juristerna tidigare drivit linjen att Sverige har rätt att med tvångsmedel - bordning, eldgivning ända till sänkning av okända ubåtar - värja sina vatten.

Men den ryska gränsbevakningen tillerkänns alltså inte sådana tvångsmedel som man kräver för Sverige.

Det bekräftar bara regeln att när det gäller att angripa Ryssland är inga argument för krokiga. Även argument som skadar vår egen självbestämmanderätt kan användas och falskskyltas som en höjd garde mot vår mäktige granne.


Stefan Lindgren


29 kommentarer:

 1. Tack Stefan,
  utmärkt kommentar. Den ryska positionen ter sig rimlig mot bakgrund av de mörkermän inom NATO som backat upp "chokladkungen" och andra oligarker i Ukraina.I synnerhet som provokationer är drömlägen för oligarkerna.

  SvaraRadera
 2. Было бы смешно,если бы не была бы так печально.

  SvaraRadera
 3. Tack Stefan. Jag tror att du i detalj beskrev Rysslands ställning på denna händelse. Och ja, du har helt rätt när du försvarar gemensamma normer i förhållande till alla länder. På landets territorium är förstörelsen av oidentifierade ubåtar en grym men rättslig handling.

  SvaraRadera
 4. свободу Наді савченко Херо слава свободу Патріс лулумбе і Анджела Девіс України це європа струму з голою сракою!!!

  SvaraRadera
 5. Еще бы решение арбитража разобрали, по спору Нафтогаза и Газпрома, было бы просто изумительно.

  SvaraRadera
 6. Thank you for the position based on the law, not on Russophobia

  SvaraRadera
 7. Idiot. Allt är fel med dig.
  titta, https://aillarionov.livejournal.com/?skip=30

  SvaraRadera
 8. Idiot. Allt är fel med dig. Titta, https://aillarionov.livejournal.com/?skip=30

  SvaraRadera
 9. Ukrainian military moved exclusively on the territory of Ukraine. How can their actions be considered illegal?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Redan före fångst av Krimens, territorium vatten där det fanns en incident tillhörde Ryssland.

   Radera
  2. problem is they actually moved on the territory of Russia (with wepons). They crosed the border line which was there even before Crimea became Russian.

   Radera
  3. Ja,det fanns en konflikt rörande ön Tuzla i Kertjsundet. Kiev ansåg att den hörde till Ukraina, fast inte ens Kertjs stadsförvaltning var överens om det. Sedan Krims återförening 2014 med Ryssland är den konflikten inte längre aktuell.

   Radera
 10. Thanks Stefan for your comment.

  SvaraRadera
 11. Tack så mycket för ärlighet och oberoende position.Utmärkt artikel!

  SvaraRadera
 12. The Ukrainians moves were clearly provocative and illegal. They ignored the rules that exist in the Kerch straits - and have existed a long time, independant of the changing adminstrative status of Crimea within the USSR and after. As pointed out Kerch is "inner water" ruled by agreement between the coastal states. If Ukraine withdraws from agreements made it does not mean that they are free to act as they want or even as the UN Convention of the Sea says, since this does not cover inner waters. Either You abide to the rules You once agreed upon or You negotiate to change the rules.

  SvaraRadera
 13. Tack så mycket för ärlighet och oberoende position.Utmärkt artikel!

  SvaraRadera
 14. Судя по тому "авиа-морскому" шоу с "Донбассом" (корабль) и информационной истерии российскими СМИ конфликт был неизбежен. Что Россия и продемонстрировала

  SvaraRadera
  Svar
  1. Да конфликт был неизбежен. Но только с того момента как сбу дал ордер провести данную провокацию. здесь нам мало поможет разные теории конспирациию Надо изучать факты.

   Radera
 15. You have wrote "enligt FSB". What about Ukranian version?
  Do you beleave FSB just because?
  In fact - there are satelite's tracker data which in conflict with "FSB version". Ukranian ships stay for a few hours beyond Kertch channel and were atacked on the way back to the Odessa, in neutral waters.

  Anyway, Ukranian seaman should not be judjed by criminal justice. They followed the law of Ukrain and should considered as a captive.

  I'm from Russia, if it does metter

  SvaraRadera
  Svar
  1. Believe is something You do in church. So why have conflicting satellite data not been published? The reason is probably the same as to why US satellite data on the MH-17-tragedy have not been published. So let us at least wait for the "conflicting facts".

   Regarding the arrest of the ukrainian personal it is not enough to dress them up in uniforms and declare "a situation of war" after the incident to make them prisoners-of-war.

   Russia is not - God forbid! - at war with Russia, and we have to accept that russian jurisprudence has its due course.

   Personally I of course wish that the ukrainians are released and sent back to their families a s a p. But their behaviour, even though they just complied to orders, can of course not be rewarded. Any country will want to punish a tresspasser harshly. Remember Mattias Rust who got 30 months. Why should ukrainian military provocators get less?

   Radera
 16. Laut dem beidseitigen Abkommen zwischen der Ukraine und Russland können beide Seiten obengenannte Meerenge frei ohne jeweiligen Genehmigungen benutzen. Der Angriff auf Ukrainische Schiffe ist ein Agressionsakt und sollte bestraft werden.

  SvaraRadera
 17. Dies ist nicht der Kieler Kanal. Man muss Kertchsunds besondere Stellung als historisches inneres Wasser verstehen. Hier gelten die gemeinsam vereinbarten Regeln. Wenn eine Partei ihnen plötzlich nicht folgen will, gilt sie trotzdem. Indem sie ihre Schiffsgewehre bei ihrer Festnahme gegen die russische Küstenwache richteten, verstießen sie auch gegen das Gewaltverbot der UN-Charta.

  Selbst wenn die Straße von Kertsch einen internationalen Status hätte, wäre sie "notwendigerweise unvereinbar mit der Kontrolle einer Verwaltungsbehörde", schreibt Ian Brownlie (Internationales LAW, 7 ED. S 267).

  Freiheit ist nicht Anarchie. Wie Ihr Hegel gesagt hat: Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit. Ganz so besonders in engen Strassen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anastasia Fedorova10 februari 2019 kl. 17:37

   You are quite right, Stefan. What people would say if it would be not Rissia and Ukraine involved, but other pair of countries: let say Sweden and Finland, France and Great Britain? Right-That it is violation of internation law. In case of Russia and Ukraine It is obvious violation from Ukrainian side all the agreements. But Ukraine, whatever the country does, has strong support from USA and EU and may be even inspired by them. That the reason. But internation law can not be stigmatised in favor of whoever - then it will be not the order but anarchy

   Radera
 18. Anastasia Fedorova10 februari 2019 kl. 17:39

  You are quite right, Stefan. What people would say if it would be not Rissia and Ukraine involved, but other pair of countries: let say Sweden and Finland, France and Great Britain? Right-That it is violation of internation law. In case of Russia and Ukraine It is obvious violation from Ukrainian side all the agreements. But Ukraine, whatever the country does, has strong support from USA and EU and may be even inspired by them. That the reason. But internation law can not be stigmatised in favor of whoever - then it will be not the order but anarchy

  SvaraRadera
 19. Svar
  1. I am a MA of History, Upsala university, worked many years as a journalist, then as a freelance author and translator. But what if I am a кочегар or a carpenter? Does it change my arguments?

   Some things you can figure out without being an expert. For exampel when Ukraine complains that income from ports in the Azov Sea has shrinked, how could that be Russias fault, when Ukraine itself has prohibited traffic on all crimean ports and fooled the EU to do the same?

   Radera
 20. https://www.stopfake.org/starye-novye-fejki-ob-intsidente-v-kerchenskom-prolive-iz-shvetsii/

  SvaraRadera
 21. Ответ от stopfake а не внушает доверие

  писатель даже не отрицает тот факт что у украинских кораблей был груз оружия. всё.
  Писатель утверждает что украинцы предупредили о приходе 4 часа до прихода . по правилам они должны доложить о приходе 48 дасов, 24 часа и 4 часа до прихода.
  писатель почему-то отрицает что Азовское море закрыто для NATO но одновременно цитирует российско-украинский договор где точно пишется что это может только происходить по согласию между странами, то есть у русских это veto.
  OH отрицает тот факт что Украина хочет отойти от от Договора oб Азовском море. но это противоречит тот факт что Украина возбудила дело международном суде o нарушение морской конвенции,который действует на международных водах.
  писатель отрицает тот факт что украинский корабля нарушили российскую границу. Будет интересно посмотреть ваши доказательства.
  писатель говорит что 104 кораблей были блокированы российской стороной. на самом деле это блокада было прямое последствие поведения украинских кораблей. До и позже инцидента движение через Залив происходило нормально

  SvaraRadera

Underteckna med ditt namn.