11 dec. 2023

Mao och Xi om kulturrevolutionenDen kinesiska kulturrevolutionen pågick mest intensivt 1966-69 men avblåstes officiellt först 1975 med Deng Xiaopings återkomst till makten.

Vad ansåg Mao om kulturrevolutionen och hur dagens kinesiska ledare Xi Jinping på den?

Det är den andra och avslutande delen i Godfree Roberts artikel om kulturrevolutionen.

Efter sina utbildningsreformer tog Mao sedan upp böndernas hälsa:

Säg till hälsovårdsministeriet att det bara fungerar för femton procent av befolkningen och att   dessa femton procent huvudsakligen består av fint folk i städerna, medan de breda bondemassorna inte får någon medicinsk behandling: de har inga läkare och de har ingen medicin. Ministeriet är inte ett folkhälsoministerium för folket, så varför inte byta namn till ministeriet för stadshälsa, herrskapshälsa eller till och med till ministeriet för stadsherrskapshälsa? De metoder för medicinsk undersökning och behandling som för närvarande används av sjukhusen passar inte alls för landsbygden, och det sätt på vilket läkare utbildas gynnar bara städerna. Ändå är över femhundra miljoner av vårt folk bönder i Kina. Den medicinska utbildningen måste reformeras. Det ska räcka med tre års vidareutbildning för studerande som gått ut mellanskola. De kan sedan studera och höja sin skicklighet, främst genom sin egen yrkespraktik. Om den här sortens läkare skickas ut på landsbygden – även om de inte är jätteskickliga – kommer de ändå vara bättre än dagens kvacksalvare och häxdoktorer, och byborna kommer att ha råd att gå utnyttja dem.

Hans landsbygdskooperativa hälsovårdssystem utbildade barfotaläkare – läkare som bodde i sina byar hela livet och var tillgängliga dag och natt – för att administrera vaccinationer, lära ut korrekt hantering av bekämpningsmedel, införa nya sanitetsmetoder och genom att lära ut näringslära och barnomsorg, halverade spädbarns- och mödradödligheten. Stadsläkare, som nu var tvungna att resa runt på landsbygden, fick ge gratis behandling och utbilda lovande barfotaläkare på stadssjukhusen. I slutet av 1976 hade varje by i Kina en klinik och dödstalen hade sjunkit med 18 procent. Tack vare USA hälsovårdsinstitut trycks fortfarande En handbook för barfotaläkare.

Maos lilla röda

Slutligen vände sig Mao till politiken och insisterade på att sann demokrati kräver ekonomisk jämlikhet: "För att demokratin ska fungera för allas bästa måste alla ha makt och det kan inte finnas någon privilegierad klass". I sin manual med råd kring demokratisk aktivism, Den lilla röda, berättade han hur man bör gå tillväga:

De [kadrerna]måste enas, inte blott med de som är överens med dem, de måste vara skickliga i att enas med de som icke är överens och även med de som tidigare be­kämpat dem och därefter har bevisats ha fel i praktiken. Men de måste särskilt se upp med karriärister och konspiratörer sådana som Chrusjtjov och hindra dylika dåliga element från att tillvälla sig ledningen på någon nivå inom partiet och regeringen. De måste vara mönster i fråga om tillämp­ning av partiets demokratiska centralism, de måste behärska metoden att leda på grundval av principen "från massorna, till massorna", och de måste odla en demokratisk stil och be­sitta god förmåga att lyssna till massorna. De får inte, som Chrusjtjov, vara despotiska och bryta mot partiets demokratiska centralism, göra överrumplingsangrepp mot kamrater eller handla godtyckligt och diktatoriskt. De måste vara försynta och förtänksamma och akta sig för högmod och häftighet. De måste vara genomsyrade av självkritikens anda och ha mod att rätta fel och brister i sitt arbete. 


Det är ... nödvändigt att kritisera folkets brister, men då vi gör det, måste vi i sanning ställa oss på folkets ståndpunkt och tala ut­ifrån en helhjärtad önskan att skydda och fostra det. Att behandla kamrater såsom fien­der är att gå över till fiendens ståndpunkt. 


Hur ska i vårt folks politiska liv rätt skiljas från fel i en människas ord och handlingar? På grundval av vår konstitutions principer, viljan hos den överväldigande majoriteten av vårt folk och de gemensamma politiska ståndpunkter som våra politiska partier och grupper vid skilda tillfällen deklarerat, tror vi, att kriterierna i stort sett bör vara följande:

1) Ord och handlingar bör bidra till att förena och inte splittra folken i våra olika nationaliteter.

2) De bör vara till nytta och inte till skada för den socialistiska omdaningen och det so­cialistiska uppbyggnadsarbetet.

3) De bör bidra till att befästa, inte under­gräva eller försvaga folkets demokratiska dik­tatur.

4) De bör bidra till att befästa, inte undergräva eller försvaga den demokratiska cen­tralismen.

5) De bör bidra till att stärka, inte under­gräva eller försvaga det kommunistiska par­tiets ledande roll.

6) De bör vara till nytta, inte till skada för den internationella socialistiska enheten och enheten mellan de fredsälskande folken i världen.

Av dessa sex kriterier är den socialistiska vägen och partiets ledande roll de viktigaste.

(Ur "Maos lilla röda", finns i sin helhet här.)

Nya regler för den härskande klassen

Tjänstemän som stannade kvar på sin post tillbringade de följande tio åren med att bo i vanliga hus, skicka sina barn till lokala skolor och cykla till jobbet. Bönderna valde byledare som arbetade på fälten trehundra dagar om året och länstjänstemän som tillbringade tvåhundra dagar med att arbeta bredvid dem.

För att dramatisera böndernas nya makt befordrade Mao böndernas "röde expert", Chen Yonggu, till jordbruksminister. Chen spred goda erfarenheter genom kooperativa nätverk, och New York Times, rapporterade från ett besök av amerikanska agronomer 1974 och citerade nobelpristagaren Norman Borlaug: "Man fick leta länge för att hitta ett dåligt åkerfält. Allt var grönt och fint vart vi än reste. Jag kände att framstegen hade varit mycket mer anmärkningsvärda än jag hade förväntat mig."

Sterling Wortman, växtgenetiker och den gröna revolutionens fader, delegationens ledare, beskrev risskörden som "Verkligen förstklassig. Det var bara fält efter fält som var så bra som något du kan se. De sköts efter alla konstens regler. De delar alla på de tillgängliga resurserna, osv.". Detta var samtidigt som Wortmans gröna revolution sänkte världsmarknadspriserna på spannmål, förstörde miljontals småjordbruk, ruinerade bönder och samhällen i hela utvecklingsvärlden, orsakade miljontals självmord och skapade stora kåkstäder som finns kvar än i dag.

Mao jämförde denna missriktade utveckling med Sovjetunionens centraliserade industrialiseringsmodell, som under sitt utvecklingssprång hade placerat gigantiska cement- och gödningsmedelsfabriker i städerna och byggt dyra motorvägar för att leverera sina produkter till landsbygden. Kina, insisterade Mao, skulle bygga små fabriker lokalt, spara pengar och skapa lokala jobb. Bönderna skulle exploatera den överskottsarbetskraft som skapades av Wortmans teknologi för att bygga upp lokala industriföretag och lära sig nya färdigheter utan att lämna sina samhällen.

Team byggde 1 500 fabriker för konstgödsel och tusentals fabriker för jordbruksmaskiner och ekonomin växte med 58 % under decenniet, snabbare än Tysklands och Japans under dessa länders utvecklingssprång.

Journalisten Sidney Rittenberg mindes förvandlingen i böndernas kollektiva medvetande: "Ingen låste sina dörrar. Bankernas – det fanns mängder av lokala bankkontor runt om i landet – dörrar stod vidöppna, kontanterna låg staplade på bordet inom synhåll från dörren, det fanns inga vakter och de hade aldrig varit med om något bankrån. Aldrig".

Kulturen

Landsbygdens deltagande i kulturen ökade. Noveller, poesi, målningar och skulpturer, musik och dans blomstrade och i stället för gamla hovdramer blomstrade revolutionära verk inom opera och balett – av vilka några har trängt in i den internationella kanon – arbetarnas och böndernas motstånd mot förtrycket. I en pjäs från den tiden, Om jag verkligen var han, förklär sig en ung bonde till en generalsson för att få privilegierad behandling, gratis teaterbiljetter och en lägenhet av tjänstemän som hoppas vinna generalens gunst. När han arresterades vägrade han att erkänna sig skyldig och sa att hans enda fel var att han inte hade en riktig general till far, för om hans far varit en general skulle allt han gjort varit helt legitimt. Pjäsen visades, ocensurerad, på TV och blev en nationell favorit.

Mobo Gao beskriver hur bondekulturen påverkades: "Byborna på landsbygden organiserade för första gången teatergrupper och satte upp föreställningar som följde innehållet och formen i åtta ”modellpekingoperor” men på lokalt språk och med lokal musik. Byborna inte bara roade sig utan lärde sig samtidigt att läsa och skriva genom att sätta sig in i texterna och pjäserna. Och man ordnade idrottsmöten och spelade matcher med andra byar. Alla dessa aktiviteter gav byborna en möjlighet att träffas, kommunicera, bli förälskade, och gav dem en känsla av disciplin och organisation samtidigt som de skapade en offentlig sfär där möten och kommunikation gick utöver de traditionella hushålls- och byklanerna. Detta hade aldrig hänt förut och det har aldrig hänt därefter".

Som svar på böndernas krav ställde Mao in inträdesproven till högskolorna och krävde att de som gick ut gymnasiet skulle arbeta minst två år i en fabrik, på landsbygden eller i armén för att bli berättigade att söka till högskolan. 1973 avskaffades högskoleproven och studenterna valdes ut av arbetskamrater och bönder baserat på deras arbetsprestationer och senare som utexaminerade var de tvungna att återvända för att tjäna de samhällen som hade skickat dem.

Revolutionens slut

Kina hade inte lyxen att experimentera med ändlösa sociala experiment och regeringstjänstemännen hade inte övermänsklig uthållighet. De klagomål och motsättningar som Maos reformer utlöste fick ofta ett eget liv och många utbrott var lokala, med grupper som ställde krav i till synes orelaterade sammanhang och med de vanliga tusenåriga klangrälen. En del rebeller började ifrågasätta den rådande politiska ordningen, och kombinationen av den oordning som orsakades av massaktivismen på basplanet och maktkonflikterna inom ledarskapet skapade en djup politisk kris som Mao bestämde sig för att försiktigt neutralisera och slutligen resolut lösa.

Kontrarevolutionen

Vid Maos död upplöste Deng Xiaoping, ättling till en elitfamilj, kommunerna, klinikerna och skolorna och tvingade bönderna tillbaka till status av småproducenter, trots våldsamt motstånd.

Hans program, Reform och öppning, säger Orville Schell, "lade in en backväxel för det kinesiska samhället och drev in landet i en form av oreglerad kapitalism som fick USA och Europa att framstå som nästan socialistiska i jämförelse". En ny generation av analfabeter, särskilt kvinnor, växte fram. Den förväntade livslängden sjönk i takt med att fattigdom, prostitution, narkotikahandel och missbruk, försäljning av kvinnor och barn, småbrottslighet, organiserad brottslighet, korruption inom den offentliga sektorn, miljöförstöring, utpressning och spekulation återvände. Maos förvirrade efterträdare gav sig på att förstöra de flesta av kulturrevolutionens landvinningar, säger Dongping Han:

År 1966, när kulturrevolutionen började, fanns många analfabeter i min by. Min mor gick aldrig i skolan och min far hade lärt sig att läsa och skriva enkla ord genom att gå i kvällsskola på sin fabrik. Min äldre syster hade bara tre års grundskoleutbildning. I mitt grannskap var det många barn som var några år äldre än jag men som antingen aldrig gick i skolan eller hoppade av skolan efter ett eller två år i grundskolan. Det var inte många som gick ut grundskolan, och bara ett fåtal i min by gick så långt som till högstadiet. Under kulturrevolutionens utbildningsreformer inrättade min by en egen grundskola och anställde sina egna lärare. Alla barn i byn kunde gå i byns skola gratis. Min by inrättade också en mellanstadieskola tillsammans med sex andra byar. Alla barn kunde gå i denna gemensamma mellanstadieskola gratis och utan att behöva göra några prov. Kommunen där min by ingick inrättade två gymnasieskolor. Omkring 70 procent av barnen i skolåldern i kommunen gick gratis i dessa gymnasieskolor utan att behöva göra några inträdesprov. Alla mina syskon, utom min storasyster som var fyra år äldre än jag, kunde gå klart gymnasiet. Vid den tiden tyckte vi inte alls att detta var något konstigt. De flesta tog gymnasiet för givet. Efter gymnasiet åkte jag tillbaka till min by som alla andra, arbetade ett år på kollektivjordbruket och sedan i byns fabrik i ytterligare tre år innan jag började på högskola våren 1978.

När jag gick på högskolan fördömdes kulturrevolutionen, liksom dess utbildningsreform, av regeringen. Deng Xiaoping, den högste kinesiske ledaren då, sa att skolor ska vara som skolor. Innebörden var: de landsbygdsskolor som inrättats under kulturrevolutionens utbildningsreformer var inte riktiga skolor.

Tio år senare, 1986, när jag undervisade vid universitetet i Zhengzhou, blev jag involverad i ett forskningsprojekt på landsbygden i Henan tillsammans med en grupp amerikanska historiker och statsvetare. Närvaron av utlänningar i en by på landsbygden lockade en stor skara barn i olika åldrar. Av nyfikenhet bad jag några barn att läsa några tidningsrubriker. En efter en skakade de på huvudet. Jag trodde att de bara var blyga, men andra barn förklarade att de inte gick i skolan. Till min förfäran var det samma visa vart vi än gick. Jag frågade folk varför detta hände. De berättade för mig att eftersom kollektiven hade splittrats och marken delats upp mellan enskilda hushåll var byskolorna inte längre gratis. En del familjer hade inte råd att skicka sina barn till skolan. Andra behövde sina barn som hjälp på åkrarna. Flickor var bland de första som offrades eftersom de tilldelades hushållssysslor och att ta hand om yngre syskon: deras föräldrar var mer ovilliga att investera i deras framtid än i deras bröders.

Att barn på landsbygden gick miste om utbildningsmöjligheter chockade mig och tvingade mig att tänka. Regeringen skyllde bristen på utbildningsmöjligheter på fattigdomen på den kinesiska landsbygden. Jag kom dock fram till en annan slutsats. Det var inte fattigdomen som berövade barnen på landsbygden utbildningsmöjligheterna. Fattigdom är bara ett relativt begrepp. Varför kunde bybornas barn gå klart gymnasiet under kulturrevolutionen? Kinas landsbygd var fattigare då än nu.

Försiktigt och skeptiskt började jag inse betydelsen av utbildningsreformerna på landsbygden under kulturrevolutionen. Jag är själv en produkt av dessa reformer. Som pedagog fann jag det svårt att förbli likgiltig inför de sorgliga konsekvenserna av fördömandet av kulturrevolutionsårens utbildningsreform på landsbygden. Jag ställde mig själv många frågor och bestämde mig för att studera frågan. Jag kunde dock inte forska i Kina då eftersom den kinesiska regeringen inte tillät forskning relaterad till kulturrevolutionen.

År 1990 började jag studera vid historiska institutionen vid University of Vermont för att ta min magisterexamen. Jag bestämde mig för att skriva min magisteruppsats om kulturrevolutionen. Jag kände att det fanns ett behov av att gå under ytan på de händelser som inträffat på den tiden. Efter att jag börjat doktorera i statsvetenskap vid Brandeis University (också i USA /Öa) kunde jag återvända till Kina ett antal gånger för att på djupet forska om utvecklingen och konsekvenserna av utbildningspolitiken i det land där jag vuxit upp. När jag började undersöka kulturrevolutionens utbildningsreformer förstod jag att de var oupplösligt förbundna med ett omfattande program för landsbygdsutveckling. Jag vidgade mina studier till att också innefatta förändringarna i landsbygdens politiska kultur och ansträngningarna att främja jordbruket och utveckla en landsbygdsindustri som inleddes under kulturrevolutionens årtionde. Jag drar slutsatsen, baserat på de bevis jag presenterar i denna bok, att utbildningsreformen, förändringarna i den politiska kulturen och landsbygdens ekonomiska utveckling var nära sammankopplade.

Dongping Han  – The unknown cultural revolution : life and change in a Chinese village  New York : Monthly Review Press, 2008.

Flera år senare, när regeringens kamp för att delegitimera kulturrevolutionen stod på sin höjdpunkt, erkände 75 procent av de tillfrågade i en undersökning att de kände nostalgi inför dessa berusande dagar. Till och med president Xi, vars familj led mer än de flesta, kunde bara säga: "Det var känslosamt. Det var en sinnesstämning. När kulturrevolutionens ideal inte kunde förverkligas visade den sig ha varit en illusion."

När Mao senare tillfrågades om vilka prestationer han var stoltast över, svarade han: "Kriget, naturligtvis, och kulturrevolutionen".

Efterskrift

CIA:s operativa analys av dess kampanj på Himmelska fridens torg, skyllde dess misslyckande med att få igång våldet på "svårigheten att mobilisera unga aktivister i önskad riktning på grund av bristen på starka polariseringar i det kinesiska samhället".

Kinesiska analytiker såg bristen på starka polariseringar i det kinesiska samhället som ett resultat av Maos tioåriga kulturrevolution, som lärt alla hur man hanterar starka polariseringar i det kinesiska samhället.

Godfree Roberts

Källa: The Cultural Revolution's Success. II - by Godfree Roberts (substack.com)

Mobo Gaos bok "Striden om Kinas förflutna" finns att beställa från Oktoberförlaget.

Övers: Lennart Palm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.