21 maj 2022

Har Putin räddat rubeln?

Ryssland kräver nu att de europeiska länder som köper dess naturgas ska göra sina betalningar i rubel istället för som hittills i dollar, euro eller pund.

I samma stund upphörde rubeln att falla. Efter att ha förlorat 40 procent av sitt värde efter inmarschen i  Ukraina repade den sig så starkt att den nu är tillbaka på 2017 års nivå - 59 rubel på dollarn.


Sedan bottennoteringen den 7 mars har återhämtningen varit dramatisk.
En kraftig och ihållande återhämtning gjorde rubeln till världens bästa valuta i mars och april.

Ändå är alla sanktioner som infördes när kriget började fortfarande på plats, och nya sanktioner har tillkommit. Det rör sig redan om tusentals sanktioner och en helt ny näringsgren håller på att växa fram i väst: advokatbyråer som håller reda på vad som är tillåtet och vad som är förbjudet i relationer med ryssar och ryska företag.

Återhämtningen har flera komponenter. Den första är tack vare det enorma hålet i sanktionerna som infördes av USA: den ryska energin undantogs från sanktionerna. Europa var alltför beroende av rysk energi för att den skulle gå att stoppa. USA har inga alternativ att erbjuda mer än på marginalen.

Lägg till det ökningen av olje- och naturgaspriserna, samt motståndskraften i Rysslands handelsförbindelser med andra stora ekonomier som Kina och Indien , och nettoresultatet är att det fortfarande finns ett stadigt flöde av utländsk valuta till Ryssland. Detta har minskat oron för att Ryssland skulle bli insolvent, och det har bidragit till att lägga ett golv under rubeln.

Som tidigare nämnts säger de naturgaskontrakt som köparna har tecknat med Ryssland alla att betalning kommer att ske i euro, dollar eller andra utländska valutor. Putin kan inte bara stryka över "dollar" eller "euro" och skriva i "rubel" där de kontrakten anger hur man betalar. Han måste omförhandla villkoren i dessa kontrakt . Och om han står fast vid kravet på betalning i rubel finns det en risk att efterfrågan minskar. Men den ryska ledningen tycks säker på att efterfrågan kommer att finnas kvar, även med de nya kraven. Mer än hälften av de europeiska köparna har redan accepterat dem.

För Ryssland finns en rad fördelar med det nya arrangemanget. Valutarisken förskjuts till köparna. Men för att lugna dessas oro att teckna kontrakt i rubel meddelade Bank of Russia
överraskande att Ryssland inför guldmyntfot, dvs ett fast pris för att köpa guld med rubel (5 000 RUB  för ett gram guld).

Putins nya arrangemang planeras till en början att gälla från 28 mars till 30 juni. Det är det senaste i raden av rubelrelaterade åtgärder från ryssarna

Risken är att om förtroendet för rubeln faller igen kan många investerare besluta sig för att ta ut guld från centralbanken, vilket kan vara extremt destabiliserande för Moskva.

Lönsamheten för Ryssland av att hålla en fast kurs på rubel för guld är nära relaterad till vad som händer med efterfrågan på rysk energi. Om väst bara långsamt kan ersätta sitt beroende av Rysslands olja och gas, kommer efterfrågan på rubel att hjälpa till att hålla valutan uppe.

Men om politiker - som struntar i energipriserna och sina befolkningars välfärd - omedelbart slutar importera rysk gas, olja och andra råvaror kan rubeln falla dramatiskt – tillsammans med hela den ryska ekonomin. Just nu ter sig det perspektivet mindre sannolikt. Var ska Finland få tag naturgas som kan ersätta de  1,49 miljarder kubikmeter som landet importerade från Ryssland i fjol?

Tanken att USA/NATO/EU ska kunna tvinga Ryssland på knä genom att sluta köpa rysk energi är ungefär lika realistisk som att de ska stoppa Rysslands framgångsrika spannmålsexport genom att sluta äta bröd.

Stefan Lindgren


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.