2 feb. 2022

USA:s och Nato:s 'hemliga' svar

Den spanska dagstidningen El Pais publicerar idag USA:s och Nato:s svar på de ryska förslagen till säkerhetsfördrag.

Vi återger här USA:s svar i svensk översättning och det mindre viktiga Nato-dokumentet på engelska.

USA:s svar på Rysslands avtalsförslag

22 januari svarade USA på Rysslands förslag till säkerhetsavtal som överlämnades till USA den 15 december och offentliggjordes den 17 december. Parallellt svarade också Nato, men det bortser vi ifrån här enligt devisen "tala med positivhalaren, inte med hans apa".

Inledning

USA är berett att arbeta för att nå en överenskommelse med Ryssland, tillsammans med våra transatlantiska allierade och partners, om säkerhetsfrågor av intresse. Vi är redo att överväga överenskommelser eller överenskommelser med Ryssland i frågor av bilateralt intresse, inklusive skriftliga, undertecknade instrument, för att ta itu med våra respektive säkerhetsproblem. Som svar på Rysslands begäran att Förenta staterna ska lämna ett direkt skriftligt svar på Rysslands utkast till bilateralt fördragsförslag, och i enlighet med vårt löfte att ta upp våra egna aktuella orosmoment, är frågorna nedan sådana där USA är redo att diskutera ömsesidiga åtaganden eller åtgärder och i vilket forum var och en bör övervägas. Vissa frågor kommer att kräva mer än ett forum för att säkerställa lämpligt deltagande av allierade och partners.

Vi är redo att engagera oss bilateralt med Ryssland i den strategiska stabilitetsdialogen mellan USA och Ryssland (SSD), i Nato-Ryssland-rådet (NRC) och i OSSE i strävan efter konkreta förbättringar av europeisk säkerhet. Som en del av dessa dialoger, är Förenta staterna öppet för att diskutera säkerhetsfrågor av intresse för Ryssland, USA och andra allierade och partner. Frågor relaterade till Nato, inklusive de som tas upp i Rysslands föreslagna fördrag med Nato, kommer att behandlas separat av alliansen. USA kommer att diskutera alla frågor som påverkar Europas säkerhet med våra allierade och partner. USA fortsätter att bestämt stödja Natos öppna-dörren-politik, och anser att NRC är det lämpliga forumet för diskussioner om denna fråga (Rysslands föreslagna bilaterala fördrag, artikel 4).

Förenta staterna går in i denna process i god tro och med målet att förbättra den euro-atlantiska säkerhet. Ryssland har under tiden utplacerat över 100 000 soldater vid Ukrainas gräns, ockuperat Krim och underblåst konflikten i Donbass. I sina föreslagna fördrag gjorde Ryssland vissa krav som undergräver principer som Ryssland har förbundit sig till i tidigare dokument. Det är absolut nödvändigt att diskussioner äger rum på grundval av de viktigaste grunddokumenten om europeisk säkerhet, inklusive slutakten från Helsingfors, grundandeakten för Nato-Ryssland-rådet och Parisstadgan samt FN-stadgan, som innefattar principerna om suveränitet, territoriell integritet och varje stats rätt att välja sina säkerhetsarrangemang och allianser, förutom respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, inklusive yttrandefrihet, frihet att delta i fredliga möten och religionsfrihet (Rysslands föreslagna bilaterala fördrag artikel 2).

Vi är också beredda på en diskussion om säkerhetens odelbarhet - och våra respektive tolkningar av det begreppet – som tas upp i artikel 1 i Rysslands utkast till bilateralt fördrag. Vi noterar att detta är ett koncept i den rika kontexten av många åtaganden som OSSE:s deltagande stater har gjorda till varandra och inte kan ses isolerat. Vi tar på allvar det ömsesidigt överenskomna konceptet om omfattande, samarbetsinriktad, jämlik och odelbar säkerhet som beskrivs i OSSE:s minnesförklaring från Astana-toppmötet 2010, där både USA och Ryssland även bekräftade den inneboende rätten för varje deltagande stat att vara fri att välja eller ändra sina säkerhetsarrangemang, inklusive alliansfördrag, Under hela denna process kommer USA inte att avvika från våra värderingar, våra skyldigheter enligt lag eller internationellt accepterade principer. USA kommer, tillsammans med våra allierade juridiska partner, att fortsätta att ta upp ytterligare farhågor om ryska aktiviteter som påverkar säkerheten i Europa.

* Styrkeplacering i Ukraina. (Föreslagna fora: SSD, OSSE och Normandie-format).

USA:s ståndpunkt. USA är villigt att diskutera villkorsbaserade ömsesidiga transparensåtgärder och ömsesidiga åtaganden från både USA och Ryssland att avstå från att placera offensiva markavfyrade missilsystem och permanenta styrkor med ett stridsuppdrag på Ukrainas territorium. Vi kommer att fortsätta att samråda med Ukraina om dessa diskussioner.

Orosmoment. USA oroas över Rysslands enheter och utrustning i Ukraina, inklusive dess ytterligare uppbyggnad av militära styrkor på Krim och vid Ukrainas gränser. Förenta staterna är också bekymrat över att Ryssland har brutit mot sina överenskommelser enligt Budapestmemorandumet, där Ryssland bland annat åtog sig att "respektera Ukrainas självständigheten och suveräniteten och befintliga gränser" och att "avstå från hot eller våldsanvändning mot Ukrainas territoriella integritet eller politiska oberoende". Ryssland har föreslagit begränsningar av utplaceringar av landbaserade medeldistans- och kortdistansmissiler (Rysslands föreslagna bilaterala fördrag, artikel 6).

* Militärövningar (Föreslagna forum: SSD, NEC och OSSE)

USA:s position. USA är, i samråd med våra allierade och partners, beredda att diskutera åtgärder för att öka förtroendet angående betydande markbaserade övningar i Europa, inklusive men inte begränsat till, åtaganden om förhandsinformation och modernisering av Wiendokumentet. Vi och våra allierade och partners gjorde tydligt i våra förslag för modernisering av Wiendokumentet vid OSSE att vi stöder ökad militär transparens, vilket är viktigt för att minska risken för missförstånd och felräkningar. USA är också berett att, i samråd med våra Nato-allierade och partner och på grundval av likvärdiga åtaganden från Ryssland, berett att undersöka, i lämpligt sammanhang, en förbättrad övningsunderrättelseregim och åtgärder för att minska nukleära risker inklusive plattformar för strategiska kärnvapenbombplan.

Orosämnen. USA och Natos allierade och partners har klargjort sin oro över Rysslands stora militärövningar och andra aktiviteter som genomförs utan förvarning eller lämplig insyn. Rysslands misslyckande med att uppfylla sina åtaganden i Wiendokumentet har urholkat säkerheten i Europa. Ryssland har föreslagit begränsningar av militär verksamhet och förbättrade mekanismer för att förhindra farliga aktiviteter (Rysslands föreslagna bilaterala fördrag, artikel 5).

* Militäramanövrer (föreslagna forum: SSD, NRCf och OSSE)

USA:s position. USA är berett att i samråd med sina allierade och partners undersöka ytterligare åtgärder för att förhindra incidenter till sjöss och i luften som inte eroderar grundläggande föreskrifter i internationell rätt, inklusive att diskutera förstärkningar under Överenskommelse om incidenter till sjöss (INCSEA) och inrätta ytterligare mekanismer för bilateral biläggning av konflikter (de-conflicting). USA och våra Nato-allierade och partners fortsätter att diskutera förslag för att förbättra bestämmelser om riskminskning i Wiendokumentet.

Orosämnen. USA oroas av Rysslands osäkra manövrar runt USA. och allierade fartyg och flygplan i internationella vatten och luftrum. USA hyser också oro över Rysslands agerande som har stört sjöfartsrättigheter och -friheter samt internationell handel i Svarta havet och Azovska sjön. Dessutom är Rysslands underlåtenhet att uppfylla sina åtaganden enligt avsnittet om riskminskning i Wiendokumentet en fråga som oroar USA och våra andra OSSE-partners. Ryssland har föreslagit begränsningar för militär verksamhet och förbättrade mekanismer för att förhindra farliga aktiviteter (Rysslands föreslagna bilaterala fördrag artikel 5).

 * Markbaserade medel- och kortdistansmissiler (föreslaget forum; SSD, med ytterligare samråd i NRC)

USA:s position. Förenta staterna är berett att i nära samråd med våra allierade inleda diskussioner inom SSD om nedrustningsåtgärder (arms control) av markbaserade medel- och kortdistansmissiler och deras uppskjutningsanordningar. USA och våra allierade och partners är oroade över Rysslands avsevärda brott mot INF-avtalet (Avtalet mellan USA och Sovjetunionen om att avskaffa medel- och kortdistansrobotar) när det var i kraft, och Rysslands fortsatta produktion och utplacering av missilsystemet SSC-8 (9M729), samt andra ryska medel- och kortdistansmissilsystem. Ryssland har föreslagit begränsningar av utplaceringar av landbaserade medel- och kortdistansmissiler (Rysslands föreslagna bilaterala fördrag, artikel 6).

 * USA, Nato och Rysslands styrkeplaceringar (föreslagna fora: SSD, NRC och OSSE)

USA:s position. USA:s och Natos nuvarande styrkeutplacering är begränsad, proportionerlig och i full överensstämmelse med åtaganden enligt Nato-Ryssland-rådets grundakt. Vi har fortsatt att avstå från "ytterligare permanent stationering av betydande stridsstyrkor" samt från att placera kärnvapen i Östeuropa USA:s styrkor i Europa är en fjärdedel av nivån vid slutet av det kalla kriget. Ytterligare ryska ökningar för att tvinga fram ställning eller ytterligare aggression mot Ukraina kommer att tvinga USA att hjälpa våra allierade för att stärka vår defensiva ställning. USA är berett att diskutera var vi är oense och utforska hur vi kan diskutera oro beträffande konventionella krafter, inklusive ökad transparens och riskminskning genom Wiendokumentet, i syfte att lindra ömsesidiga oro.

Orosämnen. USA och våra allierade och partners hyser oro över Rysslands växande militära uppbyggnad på många områden (multi-domain), dess mer självsäkra ställning (assertive posture), nya militära förmågor och provocerande aktiviteter, inklusive nära Nato-gränser liksom dess storskaliga övningar, den fortsatta militära ockupationen och uppbyggnaden på Krim och nära Ukrainas östra gränser, utplaceringen av missiler med dubbel kapacitet i Kaliningrad och upprepade intrång i Nato- allierades luftrum. Ryssland har föreslagit begränsningar i militära aktiviteter och förbättring av mekanismer för att förhindra farliga aktiviteter (Rysslands föreslagna bilaterala fördrag, artiklar 5).

 * Aegis Ashore (föreslaget forum; SSD, med ytterligare samråd i NRC)

USA:s position. Förenta staterna är berett att, i samråd med och, i tillämpliga fall med allierades samtycke, diskutera en mekanism för transparens för att bekräfta frånvaron av Tomahawk-kryssningsrobotar vid Aegis Ashores anläggningar i Rumänien och Polen, förutsatt att Ryssland erbjuder ömsesidiga transparensåtgärder på två baser för markavfyrade missiler som vi valt ut i Ryssland. Vi måste samråda med Nato-allierade, inklusive Rumänien och Polen i denna fråga.

Orosmoment. Ryssland har föreslagit begränsningar av utplaceringar av landbaserade kort- och medeldistansmissiler (Rysslands föreslagna bilaterala fördrag artikel 6) och har tidigare hävdat att USA skulle kunna skjuta upp Tomahawk-kryssningsrobotar med medeldistanskapacitet från Aigis Ashore-baser.

 * Fortsättning av New START (föreslaget forum SSD)

USA:s position. Vi delar målet att upprätthålla gränserna för interkontinentala leveransfarkoster som för närvarande omfattas av New START - ICBMs, SLBMs och nukleärt bestyckade tunga bombplan. Dessutom måste vi inkludera nya slag av kärnvapenbeväpnade interkontinentala leveransfordon i uppföljande rustningskontrollavtal. Vi måste också ta itu med icke-strategiska kärnvapen och icke-utplacerade kärnstridsspetsar. Vi föreslår att omedelbart inleda diskussioner om fortsättningen på New START. USA är redo genom SSD att diskutera framtida vapenkontrollavtal och arrangemang som skulle inkludera alla amerikanska och ryska kärnvapen, inklusive så kallade "icke-strategiska kärnvapen". Vi har också uttryckt vår beredskap genom NRC att utbyta ömsesidiga genomgångar om Rysslands och Natos kärnvapenpolitik för att främja insyn och riskreducerande arbete.

Orosmoment. USA är, tillsammans med våra allierade och partners, mycket bekymrat över Rysslands stora och oinskränkta icke-strategiska kärnvapenbestånd och utvecklingen av nya interkontinentala kärnvapenleveranssystem som för närvarande inte berörs av New START-fördraget. USA och Nato-allierade hyser ytterligare oro över Rysslands ansträngningar att diversifiera och utöka sitt kärnvapenlager, och dess utplacering av moderna missiler med dubbelkapacitet och icke-strategiska kärnvapen nära Nato-allierades gränser. Ryssland har föreslagit att förbjuda utplaceringar av kärnvapen utanför nationellt territorium (Rysslands föreslagna bilaterala fördrag artikel 7). Ryssland har uttryckt oro över USA:s beredskap att börja förhandla om ett uppföljningsavtal till det nya START-fördraget.

 Avslutning

Tillsammans med våra allierade och partners stödjer USA ansträngningar för att förbättra säkerheten för det euro-atlantiska området och anser att en dialog om frågor av intresse har potential att skapa meningsfulla resultat. Sådan dialog måste äga rum inom lämpliga format, inklusive OSSE och Nato-Ryssland-rådet, och måste upprätthålla de grundläggande principerna för europeiska säkerhet förkroppsligad i grundläggande dokument som Helsingfors-slutakten. Det är USA-regeringens ståndpunkt att framsteg endast kan uppnås i dessa frågor i en miljö av de-eskalering av Rysslands hotfulla handlingar mot Ukraina.

https://elpais.com/infografias/2022/02/respuesta_otan/respuesta_otan_eeuu.pdfNato:s svar på engelska:


 

1 kommentar:

  1. Det ser ut som om Usa är angelägna om att framstå i en långt bättre dager än Nato, vilket följaktligen betyder att Nato nu ökar hotet mot den europeiska befolkning som dom gör anspråk på utgöra skydd för.

    SvaraRadera

Underteckna med ditt namn.