26 nov. 2019

OPCW-rapport från Douma manipulerades

De klorrester som OPCW fann i Douma kan ha kommit från fanligt rengöringsmedel.
Nyhetsbanken publicerar idag ett e-postmeddelande, skickat av en medlem av ett OPCW-undersökningsteam i Syrien till överordnade, där han uttrycker sin allvarliga oro över avsiktligt partiska formuleringar som införts i en redigerad version av den rapporten han var medförfattare till.

Organisationen för förbud mot kemiska vapen skickade ett team av experter för att undersöka anklagelser om att en kemisk attack ägde rum i den syriska staden Douma den 7 april 2018. Författaren till mejlet hävdar den redigerade preliminära versionen av rapporten framställer de fakta som han och hans kollegor upptäckte på marken felaktigt.

Mejlet är daterat 22 juni. Det riktas till kabinettschef Robert Fairweather och vidarebefordras till hans ställföreträdande Aamir Shouket och medlemmar av faktauppdraget till Douma.

Attacken i fråga tillskrivs i stor utsträckning den syriska armén, baserad på rapporter från rebellstyrkor som var närvarande i Douma vid den tiden, och detta påstående backades av USA:s, Storbritanniens och Frankrikes regeringar. Dessa tre länder genomförde som svar flygattacker mot syriska regeringsmål den 14 april 2018. Detta var innan faktateamet hade fått tillgång till platsen i Douma. Uppdraget där försenades i nästan två veckor av rebeller som förskansat sig och efterföljande sammanstötningar mellan rebeller och regeringsstyrkor som gick in i området.

Vid ankomsten fann teamet att mycket av de fysiska bevisen, inklusive de avlidna kropparna, inte längre var tillgängliga. Det påstods att 49 hade dött och upp till 650 hade drabbats allvarligt av en kemisk gasattack i ett specifikt område i det rebell-kontrollerade Douma den dagen i april. Rebeller hävdade att gasen kom från cylindrar som släppts från flygplan, vilket talade för att regeringssidan som hade fullständig luftöverlägsenhet skulle vara skyldig.

Den omarbetade rapporten tycktes stödja dessa slutsatser men författaren till det släppte e-postmeddelandet beskriver vissa specifika aspekter av det som han anser: "särskilt oroande."
Medan den redigerade rapporten talade om att man fastställt närvaron av "klor eller en annan reaktiv klorinnehållande kemikalie" menar mejlförfattaren att ”sådana kemikalier kan inkludera ... klorbaserade blekmedel för hushållsanvändning”.

Den ursprungliga rapporten sa att det inte fanns bevis för att gas skulle ha kommit från de cylindrar som hittades i Douma. Detta vänds till en formulering om ”sannolikheten” av att så skulle vara fallet. Detta är "en stor avvikelse från den ursprungliga rapporten" enligt författaren.

Ett bevis som visades i nyhetssändningar över hela världen var en video som sades visa offren som behandlades på ett sjukhus efter attacken i Douma. De uppvisade symptomen stämde dock inte med vad vittnen rapporterat från den dagen. En detaljerad diskussion av detta utelämnades i den redigerade versionen av OPCW-rapporten.

Just nu pågår OPCW:s årliga konferens i Haag. Återstå att se om manipuleringen av Doumarapporten får några konsekvenser.

Visselblåsarens mejl har varit publicerat på https://wikileaks.org/opcw-douma/


Från:
Avsänt: 22 juni 2018 08:27
Till: Robert <bob.fairweather@opcw.org>
Cc: Aamir Shouket <aamir.shouket@opcw.org;        @opcw.org   
                            @opcw
Ämne: Stor oro beträffande den 'redigerade' douma-rapporten
Käre Bob!

Som ledamot av det undersökningsteam som genomförde utredningen av den påstådda kemiska attacken i Douma den 7 april vill jag säga att jag är ytterst bekymrad över den redigerade versionen av undersökningsteamets rapport, som jag har förstått skedde på order av ODG [generaldirektörens kontor, ö.a.].

Efter att ha läst denna modifierade rapport, vilket händelsevis ingen annan medlem av teamet som skickades till Douma fick tillfälle att göra, slogs jag av i hur hög grad den framställer fakta felaktigt. Många av de fakta och iakttagelser som angivits i den fullständiga versionen är omöjliga att åtskilja och genom att välja ut vissa, som utelämnas, har man i rapporten infört en oavsiktligt bias [partiskhet, ö.a.] som gör att trovärdigheten undergrävs.

I andra fall har några avgörande fakta, som blev kvar i den redigerade versionen, förvandlats till någonting helt annat än vad som ursprungligen skrevs. Om jag får ska jag gärna visa upp några särskilda aspekter av den redigerade rapporten som ger särskild anledning till oro.

Uttalandet i stycket 8.3 i de avslutande slutsatserna ”Undersökningsteamet har för närvarande tillräckliga bevis för att avgöra att klor eller någon annan reaktiv kemisk substans som innehåller klor troligen har släppts ut från cylindrar” är mycket vilseledande och stöds inte av fakta. Det enda tillgängliga beviset för närvarande är att några prov som tagits på plats 2 och 4 varit i kontakt med en eller flera kemikalier som innehåller en reaktiv kloratom. Sådana kemikalier skulle kunna vara molekylär klorgas, fosgen, cyanklorid, saltsyra (H2O:HCl ), saltsyra (HCl), natriumhypoklorit (huvudsaklig ingrediens i klorbaserat blekmedel för hushållsbruk). Att avsiktligt välja ut klorgas som en av möjligheterna är inte riktigt hederligt.

Det är även värt att uppmärksamma att termen ”reaktiv klorhaltig kemikalie” som används i den redigerade rapporten i själva verket är oprecis. Den beskriver faktiskt en reaktiv kemikalie med innehåll av klor, vilken själv (kloren) inte nödvändigtvis är reaktiv, exempelvis klorfenol. Originalrapporten använder den mer precisa termen ”en kemikalie innehållande reaktiv klor.

I den redigerade rapporten heter det att gasen troligtvis släppts ut från cylindrarna (på plats 2 och 4). I originalrapporten betonades avsiktligt det faktum att fastän cylindrar kan ha varit källor för det misstänkta kemikalieutsläppet, så fanns otillräckliga bevis för att bekräfta detta. Det är möjligt att felet helt enkelt var ett skrivfel. Detta är en stor avvikelse från originalrapporten.

I stycket 8.2 heter det ”baserat på de höga nivåerna av olika organiska klorföreningar (chlorinated organic derivatives)  ... upptäckts i prover i miljön”. Att beskriva nivåerna som ”höga” överdriver sannolikt de upptäckta organiska klorföreningarnas nivåer. De förekom i de flesta fall på nano-nivå, så lite som 1-2 miljarddelar, vilket väsentligen rör sig om spårmängder.

I originalrapporten diskuteras i detalj den bristande överensstämmelsen mellan offrens symptom, som de rapporterats av vittnen och iakttagits i videoupptagningar.

Att utelämna denna del av rapporten (inbegripet epidemiologin som tagits bort i sin helhet) har fått en allvarlig negativ påverkan på rapporten eftersom detta avsnitt är oupplösligt förknippat med den kemiska substans som identifierats. Avsnittet antingen stödjer eller talar emot uppgift om varje möjlig kemikalies identitet.

Trovärdigheten i identiteten klorgas eller något annat kvävande ämne sätts i fråga i detta fall just på grund av att de rapporterade och observerade symptomen talar emot. Den bristande överensstämmelsen noterades inte endast av undersökningsteamet utan fick starkt stöd av tre toxikologer med expertkunskaper beträffande exponering för ämnen från kemiska vapen.

I originalrapporten finns omfattande avsnitt gällande både placeringen av cylindrarna på bägge platser och den relativa skada som orsakats mot träffplatserna jämfört med skadorna på de cylindrar som misstänkts vara källor för den giftiga kemikalien. Dessa avsnitt saknas väsentligen i den redigerade rapporten. Denna information var viktig för att värdera om det troligen rörde sig om 'närvaro' av giftiga kemikalier eller däremot 'användning' av giftiga kemikalier.

Ett genomgående drag hos denna utredning och rapport var den kraftfulla och breda vetenskapliga basen för planering av provtagningar och analys av insamlad data. En omfattande bibliografi av vetenskaplig litteratur genomsedd av sakkunniga bifogades för att stödja och öka trovärdigheten av det utsända teamets arbete. Detta har olyckligtvis utelämnats i den redigerade rapporten

Genom att framhålla klor framför andra lika plausibla ämnen innehållande reaktiv klor och presentera det som ett isolerat faktum anser jag att man skapar en nivå av partiskhet som skulle ha en negativ inverkan på hur trovärdig rapporten kommer att uppfattas, i förlängningen skulle detsamma komma att gälla organisationen (OPCW - ö.a.). Jag begär att undersökningsteamets rapport utges i sin helhet eftersom jag fruktar att denna redigerade rapport inte längre återspeglar teamets arbete.

Originalrapporten innehåller fakta och iakttagelser som alla har samma giltighet. Det faktum att inkonsekvenser är markerade eller iakttagelser ej fullt förstådda rättfärdigar inte att de utelämnas. Inkonsekvenserna och observationerna är baserade på bevis och data som insamlats. Ytterligare information i framtiden kan bidra till att de får ett svar, men fakta som de nu står ändras inte och behöver ingå i rapporten.

Om den redigerade rapporten måste offentliggöras, begär jag vördnadsfullt om att mina avvikande iakttagelser bifogas, i enlighet med andan i stycket 62 Del II av
Kemvapenkonventionens VerifikationsAnnex.


Högaktningsfullt

Anmärkning av översättaren: På adressraden för C.c. märks på att fler adressater än den synliga funnits.

2 kommentarer:

  1. Detta bör vara den andre visselblåsaren. Den förstes anmälan var än starkare och finns delvis återgiven på flera alternativa medier, bl.a. Moonofalabama. Det har sagts att de i nio månader internt försökte få OPCW-ledningen att publicera det som sagts i den grundläggande rapporten, den som experterna på ort och ställe kommit fram till, utan resultat.
    De klorhalter som registrerats var på den nivå som kan förekomma i vilket som helst hushåll, vilket fick rapportörerna att dra slutsatsen att det var fråga om en incident som inte involverade kemiska stridsmedel.
    Det som hände efter de interna protesterna på OPCW var att organisationens chef kallade experterna till ett internt möte. I mötesrummet fann de sittande tre amerikaner som inte angav sin anknytning men de kom förmodligen från CIA. Utan någon debatt deklarerade dessa tre vad som gäller och mötet var avslutat. Målet var givetvis att skrämma expertisen till tystnad men det lyckades inte denna gång. Ingen rädder för CIA !

    SvaraRadera
  2. En bra artikel,som illustrerar att krigets första offer är sanningen. För den som vill veta mer om Syrienkonflikten rekommenderas Patrik Paulovs utmärka Syriens tystade röster.

    SvaraRadera

Underteckna med ditt namn.